Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Politická a kulturní geografie

Studijní program
Politická a kulturní geografie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
01. 04. 2022 - 15. 07. 2022

Studijní program v kostce

Studijní program je primárně složen ze dvou dílčích geografických disciplín, které jsou velmi úzce propojeny a navzájem se vhodně doplňují. Politická geografie se zabývá prostorovými aspekty politiky, jejími aktéry a nástroji. Kulturní geografie se zaměřuje na jazykovou a náboženskou strukturu regionů, spolu s formováním regionální a národní identity obyvatelstva. A protože politické chování člověka je do značné míry podmíněno jeho etnickým původem, kulturou, vnímáním a vztahem k ostatním kulturám, je pro nás důležité, aby se studenti měli možnost seznámit s procesy a jevy, jež se udály ve světě v minulosti. Na základě jejich znalosti pak mohou lépe porozumět aktuálnímu politickému i společenskému dění.

Studuj Politickou a kulturní geografii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých vlogů vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Adam Kočí z naší katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Ten vám dokáže, že naše výuka nekončí jen v Ostravě. Syrový "vlog", který spontánně natočil s tím, co zrovna bylo po ruce, je z hodně exkluzivního místa. Jeho milovaná Politická a kulturní geografie je pro všechny milovníky jazyků, cestování i zarputilé objevitele souvislostí v Česku i zahraničí. Staňte se tím, kdo svět objevuje nejen pro sebe.

Co od vás očekáváme?

Základní znalosti středoškolského učiva zeměpisu, dějepisu a občanské nauky. Pokud ovšem dokonalými znalostmi z těchto oblastí nedisponujete, není to překážkou ke studiu. V případě vašeho zájmu o dění ve světě, společnými silami vaše faktografické neznalosti doženeme. Tím nejpodstatnějším předpokladem je tak upřímný zájem o věci, jež se dějí za prahem vašeho bytu. Pokud jej máte a dění ve světě vás zajímá, budeme se s vámi rádi při studiu setkávat.

Co se naučíte?

Pokud se stanete studenty politické a kulturní geografie na Ostravské univerzitě, dozvíte se nejen mnoho zajímavých a potřebných informací o politických aktérech a procesech z domova a zahraničí, ale osvojíte si rovněž praktické dovednosti. Velká pozornost je u nás totiž věnována metodám a technikám analytické a kartografické činnosti, což se projevuje v přítomnosti kurzů zaměřených na počítačové zpracování dat, geografickou kartografii a geografické informační systémy. A protože chceme, abyste byli kvalitně připraveni pro práci v oboru, nepodceňujeme ani jazykovou přípravu. Naši studenti mají tři semestry angličtiny, v nabídce je rovněž možnost zapsat si geografické kurzy vyučované v anglickém jazyce, na něž můžete docházet spolu se zahraničními studenty. Dále si pak studenti volí z nabídky druhého cizího jazyka. Všichni naši studenti, kteří zvládnou angličtinu na běžné komunikační úrovni, mají možnost půl ročního až ročního studia či stáže v zahraničí. Studentské výjezdy bývají realizovány na jedné z více než čtyřiceti partnerských univerzit v zemích EU i mimo ní. Je našim záměrem, aby každý motivovaný student měl možnost alespoň jednou za své studium vycestovat na zkušenou za hranice naší země. Mimo studijní plán můžete navštěvovat i další zajímavé přednášky a vzdělávací akce dle svého výběru.

Kde a jak se uplatníte?

Primárním cílem našeho studijního programu je příprava absolventů k dalšímu studiu na domácích i zahraničních univerzitách. Na Ostravské univerzitě mohou naši absolventi pokračovat v navazujícím magisterském studiu politické a kulturní geografie či ekonomické geografie. Jsou však kvalitně připraveni i k navazujícímu studiu na jiných univerzitách v příbuzných oborech (jako např. mezinárodní vztahy, rozvojová studia, evropská a jiná teritoriální studia, diplomacie či politologie). Studenti, kteří nepokračují v magisterském stupni studia, se mohou uplatnit ve veřejné správě (např. na městských či krajských úřadech, Česká rozvojová agentura, BIS, Správa uprchlických zařízení, ČSÚ aj.), dále pak v neziskových organizacích (např. Adra, Člověk v tísni aj.), či v žurnalistice. Díky znalosti politických a kulturních reálií světových makroregionů, podpořených intenzivní jazykovou přípravou a kartografickými dovednostmi nacházejí rovněž dobré uplatnění v soukromém sektoru.

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Přijímací zkouška formou motivačního pohovoru proběhne v jazyce českém, a to v délce maximálně 15 minut. Cílem je zjistit motivaci a zájem studenta ke studiu vybraného geografického studijního programu na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Smyslem motivačního pohovoru není ověřování znalostí. Uchazeč je povinen se dostavit na stanovený termín přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru osobně.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.