Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Politická a kulturní geografie

Studijní program
Politická a kulturní geografie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

V rámci Česka se jedná o unikátní studijní program, který kombinuje poznatky ze dvou dílčích geografických disciplín. Politická geografie se věnuje státům, vládním i nevládním organizacím, a také dalším významným aktérům a jejich nástrojům, jimiž je ovlivňována mezinárodní politika. Kulturní geografie se zaměřuje na jazykovou, etnickou a náboženskou strukturu světových regionů a jejich historický vývoj. Součástí studijního programu je pravidelná nabídka zahraničních exkurzí a široké možnosti studia v zahraničí. Na výuce v tomto programu se podílejí pracovníci Ministerstva zahraničí a lidé se zkušenostmi z diplomacie, program je tedy vhodný pro i pro studenty s ambicemi stát se zástupcem Česka v zahraničí. Pokud chcete porozumět tomu, co a proč se aktuálně děje doma a ve světě, pak je studijní program politická a kulturní geografie určen právě pro vás.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Politickou a kulturní geografii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých vlogů vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Adam Kočí z naší katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Ten vám dokáže, že naše výuka nekončí jen v Ostravě. Syrový "vlog", který spontánně natočil s tím, co zrovna bylo po ruce, je z hodně exkluzivního místa. Jeho milovaná Politická a kulturní geografie je pro všechny milovníky jazyků, cestování i zarputilé objevitele souvislostí v Česku i zahraničí. Staňte se tím, kdo svět objevuje nejen pro sebe.

Co od vás očekáváme?

Měli byste mít základní přehled ze středoškolského zeměpisu, dějepisu a občanské nauky. Pokud dokonalými znalostmi z těchto oblastí nedisponujete, není to určitě překážka ke studiu u nás. V případě vašeho zájmu o dění ve světě, společnými silami můžeme faktografické mezery dohnat. Tím nejpodstatnějším předpokladem pro studium u nás je totiž upřímný zájem o věci, jež se ve světě i doma odehrávají. Pokud jej máte a zajímají vás příčiny a následky současného dění, budeme se s vámi při studiu rádi potkávat.

Co se naučíte?

Jako absolventi programu Politická a kulturní geografie:

 • budete rozumět problémům současného světa;
 • budete vědět, kde informace vyhledávat a jak je analyzovat;
 • budete mít rozvinuté analytické a kritické myšlení;
 • budete mít schopnost tvořit mapové výstupy a pracovat s daty o území;
 • budete schopni komunikovat a prezentovat v českém i anglickém jazyce.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent bakalářského studijního oboru Politická a kulturní geografie najdete uplatnění v mezinárodních organizacích, ve veřejné správě, dále pak v neziskových organizacích, či v soukromém sektoru. Díky znalosti politických a kulturních reálií světových regionů, podpořených intenzivní jazykovou přípravou a kartografickými dovednostmi, nacházejí naši absolventi rovněž dobré uplatnění i v oblasti cestovního ruchu, médií a public relations. Rovněž můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu Politické a kulturní geografie na Ostravské univerzitě, kde prohloubíte a rozšíříte získané vědomosti z bakalářského studia.

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška formou motivačního pohovoru proběhne v jazyce českém, a to v délce maximálně 15 minut. Cílem je zjistit motivaci a zájem studenta ke studiu vybraného geografického studijního programu na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Smyslem motivačního pohovoru není ověřování znalostí. Uchazeč je povinen se dostavit na stanovený termín přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru osobně.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 19. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.