Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Umělá inteligence

Studijní program
Aplikovaná informatika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Studijní program Aplikovaná informatika připravuje budoucí absolventy, aby byli schopni navrhovat, vyvíjet a spravovat inteligentní a informační systémy. Program se dělí se na dvě specializace: Umělá inteligence a Informační systémy. Student získá dobrý teoretický základ i v oblasti teoretické informatiky, logiky, vyčíslitelnosti a složitosti algoritmů. V průběhu celého studia je kladen důraz na týmovou spolupráci, základy projektového řízení a schopnost samostatné vědecké práce. Stranou nezůstává ani oblast získávání informací a znalostí z dat s důrazem na jejich bezpečnost či šifrování. Nedílnou součástí jsou také znalosti a dovednosti v oblasti analýzy dat a vytváření počítačových modelů. Nabyté znalosti a dovednosti studenti aplikují v týmu během ročníkových projektů a semestrálních prací. Celý program je podtržen internacionalizací, ať už formou odborných anglických seminářů či podporou mobilit a studia vybraných předmětů v angličtině.

Co od vás očekáváme?

Dokončené vysokoškolské vzdělání bakalářského typu ve stejném či příbuzném oboru. Snahu dozvědět se něco nového a zkoumat moderní techniky z oblasti umělé inteligence.

Co se naučíte?

Studijní plán Umělá inteligence připravuje studenta na návrh a vývoj inteligentních systémů s použitím metod a technik umělé inteligence. Student získá jak základní teoretické znalosti z průřezových oblastí umělé inteligence, tak hlubší znalosti z oblastí biologií inspirovaných metod, inteligentních systémů, numerické matematiky, neuronových sítí, rozpoznávání vzorů a architektury HW pro inteligentní systémy. Specifické znalosti a dovednosti specializace Umělá inteligence zahrnují hlubší pochopení principů souvisejících s umělou inteligencí, biologií inspirovaných metod, inteligentních systémů a robotiky, hlubokých neuronových sítí, speciálních metod pro zpracování obrazu a počítačového vidění, architektury počítačů umělé inteligence a IoT, dobývání znalostí, rozpoznávání vzorů v dynamických datech. Mezi další dovednosti a kompetence patří: znalosti z oblastí teoretické informatiky a logiky, znalostní inženýrství, projektové řízení a týmová spolupráce, základy vědecké práce, analýza vícerozměrných dat, modelování a simulace, metody kódování, šifrování a bezpečnost dat, geometrické modelování v počítačové grafice, expertní a doporučovací systémy, a odborné a vědecké angličtiny. Absolvent získá specifické praktické dovednosti v ročníkových projektech.

Kde a jak se uplatníte?

Specialisté v oblasti umělá inteligence patří mezi vůbec nejžádanější skupinu zaměstnanců v dnešních IT oborech. Po úspěšném absolvování studijního programu proto máte velké možnosti uplatnění ve firmách zaměřených na oblast informačních a komunikačních technologií s integrací umělé inteligence, popřípadě pokračování v rámci studia doktorského studijního programu na KIP. S mnohými firmami budete mít možnost setkat se již v průběhu studia a navázat s nimi kontakt. Spolupracujeme například s firmami Tieto, CGI, InsideHome, WebValley, Certicon a další.

Konkrétní pracovní pozice

 • vývojář aplikací specificky zaměřených na použití softcomputingových metod,
 • architekt inteligentních systémů,
 • vývojář počítačových aplikací,
 • systémový integrátor (chytré domy, roboty, průmyslová automatizace).

Specifika kombinované/distanční formy studia

Studijní plán navazující magisterské specializace Umělá inteligence v kombinované formě studia je shodný se studijním plánem tohoto oboru v prezenční formě studia. Student si volí z nabídky předmětů a dle vzorového studijního plánu předměty vždy na jeden semestr. V návaznosti na výběr předmětů na daný semestr si student sestavuje vlastní rozvrh tutoriálů a seminářů s takovým časových předstihem, aby mohl koordinovat veškeré studijní povinnosti. Při sestavování individuálního studijního plánu a rozvrhu je mu nápomocen pedagogický poradce. V kombinované formě studia jsou realizovány sobotní tutoriály a navíc jsou zařazeny semináře, které probíhají společně se semináři studentů prezenční formy studia. Účast na seminářích během semestru, na rozdíl od prezenční formy, není povinná.

Rozvrhovanými akcemi v kombinované formě studia jsou tutoriály. Kromě těchto rozvrhovaných akcí plní student průběžně povinnosti předem dané každým studijním předmětem, který si na daný semestr zapsal. Tyto povinnosti jsou především: vypracování korespondenčních úkolů a testů, vypracování projektů – individuálních i skupinových, aktivní komunikace ve virtuální třídě, atd. v závislosti na konkrétním zvoleném předmětu. Aktivity, které musí student během semestru plnit a odevzdat vyučujícímu, mají větší frekvenci a to z důvodu absence přímé účasti ve výuce a absence komunikace s vyučujícím face-to-face. Vyučující tak má průběžnou zpětnou vazbu, zda student během semestru studuje a plní veškeré předepsané povinnosti. Stejné výsledky studia s prezenční formou jsou garantovány naprosto stejnými požadavky u každé dílčí zkoušky a zápočtu stejně jako u závěrečných státních zkoušek.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.