Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci

Studijní programAnglická filologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuMgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Studijní program v kostce

Máte zájem studovat angličtinu s důrazem na Business English a překlad? Pak je tento studijní program určen právě vám. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Anglická filologie - Angličtina pro překlad.

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci připravuje odborníky, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v různých profesních kontextech a v různých typech institucí. Naučíte se, jak lze pokročilou znalost angličtiny využít v business oblasti. Tento studijní program kombinuje studium jazyka s odborným a profesním záběrem. Můžete také získat hereckou zkušenost v anglickém divadle v rámci divadelní skupiny při naší katedře.

V prvním ročníku se ponoříte do studia gramatiky a zvukového systému angličtiny, seznámíte se kulturou, literaturou a reáliemi Velké Británie a USA, osvojíte si základy překladu. V profilovém předmětu Angličtina v odborné komunikaci 1 - 4 se zaměříte na aktivní použití obchodní angličtiny, a to zejména s důrazem na správné užití odborné terminologie. V seminářích budete pracovat s modelovými situacemi i autentickými texty, které objasňují a ilustrují základní ekonomické koncepce. V druhém roce studia prohloubíte své znalosti anglické gramatiky z hlediska větné skladby, seznámíte se s lexikologií a stylistikou, v odborném překladu si osvojíte překladatelské postupy nutné k překladu neliterárních textů různých žánrů. Semináře obchodní angličtiny doplní výuka anglické obchodní korespondence. Budete psát bakalářskou práci na téma, které vás zajímá. Ve třetím roce studia prozkoumáte rozvíjející se oblast nových médií a komunikace a korpusových přístupů k výzkumu jazyka. Sérii předmětů Angličtina v odborné komunikaci zakončíte mj. diskusí o mezinárodním obchodu, jehož přímou součástí se po absolvování studia můžete stát. Dokončíte svou bakalářskou práci, která je zásadním výstupem celého studia.

Studijní plán zahrnuje i volitelné předměty. Budete mít možnost volit z pestré nabídky kurzů, které Vám umožní angličtinu aktivně použít v reálných situacích. Jde např. o předmět buddy program (pomoc přijíždějícím zahraničním studentům), odborná stáž ve firmě s cizím jednacím jazykem, zahraniční mobilita, odborná praxe, základy tlumočnické praxe, interkulturní komunikace. Část studia můžete absolvovat na zahraniční instituci či se do mezinárodní spolupráce zapojit jinými způsoby. Podporu v těchto aktivitách nabízí program Erasmus+, fakultní stipendium pro podporu mobilit anebo mobilitní program VIA. Ve výuce se budete setkávat se zahraničními studenty i učiteli. Jako jedno z mála měst se navíc Ostrava může pochlubit zázemím Britského a Amerického centra působících při Knihovně města Ostravy.

Co od vás očekáváme?

U přijímací zkoušky musíte prokázat znalost anglického jazyka na úrovni B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Očekáváme, že máte zájem o obor - orientujete se v historii i v současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.

Co se naučíte?

Získáte odborné znalosti a dovednosti v oblasti odborného a profesního jazyka, a to prostřednictvím specifických disciplín zaměřených teoreticky i prakticky:

 • ovládáte odborná a empirická východiska lingvistických disciplín včetně odborné terminologie a umíte tak analyzovat a interpretovat jazykové jevy v profesním kontextu a v obchodní angličtině;
 • umíte aplikovat odborné poznatky při řešení případových studií;
 • rozumíte zásadám tvorby odborných a profesních textů;
 • dokážete sestavit funkční obchodní dopisy a emaily;
 • orientujete se v administrativě nezbytné při mezinárodním obchodním styku;
 • rozumíte historickým a kulturním kontextům anglofonních oblastí;
 • ovládáte překladatelské postupy nutné k překladu neliterárních textů různých žánrů a diskursních domén;
 • získáte jazykovou kompetenci na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou všestranně rozvinutými osobnostmi a aktivními studenty s dobrými komunikačními schopnostmi. Nalézají uplatnění v různých typech institucí vyžadujících odborníky, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v odborných a profesních kontextech - např. v administrativě obecně, v mezinárodních organizacích a firmách, ve státních institucích, v oblasti cestovního ruchu, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, aj. Někteří absolventi pokračují ve studiu v navazujících magisterských programech.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník oddělení mezinárodních a vnějších vztahů
 • asistent oddělení komunikace (vnitrofiremní, se zákazníky apod.)
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • referent na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit na studijní oddělení fakulty v termínu od 22. do 26. června 2020. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín po skončení přijímacích zkoušek.

Uchazeči konají písemnou zkoušku formou písemného testu. U přijímací zkoušky z angličtiny mají uchazeči prokázat vstupní vědomosti na úrovni B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Písemná zkouška je zaměřena na ověření jazykové kompetence uchazeče, čtení s porozuměním a rovněž na kulturu, historii a literaturu anglofonních zemí. Od studentů se očekává zájem o obor a orientace v historii i v současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.

Uchazeč může v písemném testu získat celkem 100 bodů. Počet otázek a typy testových úkolů mohou být v aktuálním textu pozměněny, celkový počet bodů (100) je vždy zachován. Od uchazečů se očekává dobrá znalost českého jazyka a rovněž zadání testových úkolů bude napsáno česky.

Struktura testu:

 1. test anglické jazykové kompetence (max. 70 bodů)
 2. kulturně-historicko-literární část (max. 30 bodů)

Za nesprávná řešení body nebudou odečítány. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu šedesáti bodů (60).

Přijímací zkouška se bude konat v týdnu od 1. do 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se  maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky z angličtiny mají uchazeči prokázat vstupní vědomosti na úrovni B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Písemná zkouška je zaměřena na ověření jazykové kompetence uchazeče, čtení s porozuměním a rovněž na kulturu, historii a literaturu anglofonních zemí. Od studentů se očekává zájem o obor a orientace v historii i v současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Ackroyd, P. (2004). Albion. Kořeny anglické imaginace. Praha: BB art.
Bromhead, P. (1990). Life in modern America. London: Longman.
Bromhead, P. (1993). Life in modern Britain. Harlow: Longman.
Campbell, N., & Kean, A. (2012). American cultural studies: an introduction to American culture (3rd ed). London: Routledge.
Falk, R. (1993). Spotlight on the USA. Oxford: Oxford University.
Mauk, D., & Oakland, J. (2009). American civilization: an introduction (5th ed.). London: Routledge.
McCormick, J. (2018). Contemporary Britain (4th ed.). London: Palgrave.
Oakland, J. (2016). British civilization: an introduction (8th ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
O'Callaghan, B. (1997). An illustrated history of the USA. Essex: Longman.
O'Driscoll, J. (2009). Britain for learners of English. Oxford: Oxford University Press.
Peprník, J. (2004). Británie a USA: ilustrované reálie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
Peprník, J. (2012). Češi a anglofonní svět: kontakty a percepce: (lexikon osob od středověku po rok 1989). Olomouc: Univerzita Palackého.
Purvis, T. L. (2000). Encyklopedie dějin USA. Praha: Ivo Železný.
Wasson, E. A. (2016). A history of modern Britain: 1714 to the present (2nd ed.). Chichester: Wiley Blackwell.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.