Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Všeobecné lékařství

Studijní program
Všeobecné lékařství
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
6 let
Akademický titul
MUDr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Studium na Lékařské fakultě Ostravské univerzity je zaměřeno individuálně na studenta, nikoliv jen na skupinu studentů. Nabízí rodinné přátelské prostředí, moderní výukové prostory držící krok s aktuálními technologiemi ve vzdělávání nebo medicíně. Od AR 2022/2023 nabízející výuku i v rámci současně budovaného simulačního centra.

Hlavním partnerem pro praktickou výuku a praxi je Fakultní nemocnice Ostrava se svým špičkovým vybavením a kvalitním personálním zázemím. Ale není jediným, dalšími partnery ve vzdělávání je Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy, Nemocnice AGEL Ostrava - Vítkovice a.s. a další zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje.

Studijní program Všeobecné lékařství připravuje studenty na budoucí povolání lékaře. Je realizován v rámci kreditového systému studia, který je plně kompatibilní s  European Credit Transfer System (ECTS). V prvních dvou letech studia získají teoretické znalosti a dovednosti především oborech - Normální anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie atd.

Na tyto předměty navazují obory preklinické - Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie, Farmakologie atd., a v dalších ročnících již probíhá výuka klinických oborů (Vnitřní lékařství, Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie, Anesteziologie a intenzivní medicína, Gynekologie a porodnictví, Pediatrie, Kožní lékařství, Infekční nemoci, Neurologie, Klinická onkologie, Otorinolaryngologie, Oftalmologie, Psychiatrie, Soudní lékařství atd.).

Během studia se studenti setkají i s předměty veřejného zdravotnictví – Epidemiologie, Sociální lékařství, Medicínské právo, ale i s dalšími jako Klinická genetika a fetální medicína, Lékařská imunologie a Lékařská etika.

Součástí studijního plánu je i podpora dalších dovedností vzhledem k profesi – Lékařská psychologie, jazyková znalost minimálně ve dvou světových jazycích a samozřejmě i znalost latinské terminologie.

Nedílnou součástí je praktická výuka, praxe v podobě stáží v hlavních klinických oborech (Vnitřní lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví) a také stáž v ordinaci praktického lékaře.

Nově jsou ve studijním plánu zakomponovány předměty s vědeckovýzkumnou náplní, které budou studenty provázet při studiu již od prvního semestru 1. ročníku až do konce 5. ročníku studia, kde si každý student obhájí svou vlastní práci pod vedením školitele a prokáže tím svou schopnost kritického myšlení, práce s odbornými texty a další.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studium medicíny na LF OU

Všeobecné lékařství vám představí garant studijního programu prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN.

Co od vás očekáváme?

Předchozí znalosti pro samotné studium od Vás nejsou očekávány, ani požadovány. Všechny předměty jsou vyučovány komplexně a zahrnují témata, která jsou probírána s cílem, aby student získal potřebné informace ke studiu daného předmětu. Nedílnou součástí získávání znalostí studované problematiky je schopnost vyhledávání informací v základní a doporučené literatuře a jiných odborných zdrojích. Nicméně pro úspěšné přijímací řízení je potřebné mít dostatečné znalosti z přírodovědných oborů – biologie, chemie a fyzika.

Co se naučíte?

Baví vás chemie, biologie a jiné přírodovědné obory, touha po poznání, máte důraz na detail, jste pečliví, chcete pomáhat lidem? Bavila by vás práce na vysoce specializovaných pracovištích ve zdravotnictví? Chcete se neustále vzdělávat?

V průběhu svého studia se budete setkávat s významnými obory, ve kterých se můžete dále v rámci své budoucí práce specializovat.

Absolvent si osvojuje poznatky z oblastí biomedicínských disciplín, má hlubokou znalost struktury a funkce jednotlivých orgánů lidského těla, znalost diagnostických a preventivních postupů, má schopnost stanovit racionální plán léčby chorobných procesů a samostatně jej realizovat.

Prokazuje hlubokou znalost biomedicínských základů oboru, má osvojeny široké znalosti příčin a podstaty onemocnění jednotlivých orgánových systémů a nejdůležitějších systémových onemocnění, disponuje znalostmi zásad asepse a antisepse, organizace a systému poskytování léčebné a preventivní péče v oboru, rovněž i zásad lékařské etiky a právních norem se vztahem k profesi lékaře. Prokazuje znalosti účelné farmakoterapie, znalosti zásad lékařské první pomoci při náhlých systémových selháních, disponuje hlubokou znalostí chorobných procesů, zejména na infekčním a zánětlivém podkladě, rovněž znalostí poruch imunitního systému, diagnostiky a léčby novotvarů a geneticky podmíněných onemocnění.

Absolvent umí samostatně provádět, indikovat a interpretovat výsledky vyšetření nezbytných pro řádné stanovení diagnózy. V rámci své profese dokáže samostatně provádět širokou škálu ošetření pacientů dětského a dospělého věku, má znalost jak správně komunikovat s pacienty nebo jejich doprovodem a spolupracovat s odborníky dalších lékařských profesí. Umí využívat metody elektronické komunikace a moderních informačních systémů a komunikovat nejméně v jednom světovém jazyce.

Umí samostatně a odpovědně vyhodnotit anamnestická data poskytnutá nemocným a provést fyzikální vyšetření celkového klinického stavu. Umí indikovat a interpretovat paraklinická vyšetření, která jsou nezbytná pro stanovení diagnózy za pomoci využití nejnovějších poznatků moderních technologií a jejich reálného zavedení do lékařské praxe. Rovněž umí vhodným způsobem určit směr vyšetřování a určit diferenciálně diagnostickou rozvahu patologického stavu.

Je schopen s využitím moderních komunikačních prostředků získávat nové informace se vztahem ke své profesi a získané poznatky tvůrčím způsobem uplatňovat v praxi a výsledky své práce verbálně i písemně prezentovat na odborných fórech.

Praxe

Součástí Vašeho studia bude také praktická výuka, praxe a stáže na vysoce specializovaných pracovištích. Při této praxi si vyzkoušíte práci v různých oborech, a tím si i vyberete ten, který je pro vás ten nejvhodnější. Pokud budete úspěšní, již za studia se můžete podílet na vědeckých pracích, publikační činnosti a dostat se tak do společnosti významných osobností medicíny až na světové úrovni.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi magisterského studijního programu budou plně připraveni na výkon povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního specializačního vzdělávání se v kterémkoliv vybraném lékařském oboru. Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.). Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Absolvování oboru Všeobecné lékařství má zajistit odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře (činnost preventivní, diagnostická, léčebná, rehabilitační a dispenzární péče pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí). Absolvent je připraven dále se vzdělávat a získat specializovanou způsobilost lékaře. Absolvent magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ musí mít široké akademické a medicínské vzdělání, které mu umožňuje pracovat ve všech lékařských podoborech, být řádně teoreticky připraven pro výkon povolání, být schopen spolupráce s dalšími specialisty zdravotní péče; musí mít dobrou schopnost komunikace, být připraven k celoživotnímu odbornému vzdělávání a kontinuálnímu odbornému růstu, být schopen řešit odborné profesní problémy ve vzájemných souvislostech s využitím hlubokých teoretických znalostí a praktických dovedností.

Konkrétní pracovní pozice

Absolventi mohou působit ve zdravotnických zařízeních státního i soukromého sektoru:

 • po úspěšném absolvování specializačního vzdělávání ve všech specializacích,
 • jako praktičtí lékaři pro děti a dorost a praktičtí lékaři,
 • jako odborní pracovníci ve vědě a výzkumu,
 • jako odborní asistenti na vysokých školách lékařského, případně jiného zaměření.

Další vzdělávání

Své vzdělání byste si pak měli dále zvýšit postgraduálním specializačním vzděláváním ve vybraném oboru. V případě, že Vás baví i vědeckovýzkumná činnost, pak je možnost studovat doktorské studium, a to v současnosti na Lékařské fakultě OU lze v Klinických neurovědách nebo v programu Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství. V současné chvíli akreditujeme v nové podobě doktorský studijní program Chirurgické obory, zcela nově Experimentální a klinickou medicínu v hematologii a onkologii.

Slovo absolventa

Proč jste si vybral studium Všeobecné lékařství na LF OU? Co Vám toto studium přineslo/dalo do Vašeho pracovního života a uplatnění na trhu práce? (které kompetence, znalosti či dovednosti jste získal apod.)

 1. Studium na lékařské fakultě mi hodně dalo i vzalo. Byla to dlouhá léta nekonečného učení, stážování, stresu a zkoušek, které byly ale proloženy spoustou kreativní práce v medické neziskové organizaci, obohacením o nové zkušenosti a dovednosti a samozřejmě dobrou zábavou. Dostala jsem příležitost vyjet na zahraniční stáž, na kterou ráda vzpomínám dosud. Myslím si, že se fakulta snaží jít "s dobou", svým studentům nabídnout to nejlepší, co jde. Předává potřebné znalosti a poskytuje dobrý start do profesního života.
  Petra Tomečková (pediatrie)
 2. Ve zkratce se nedají vyjádřit všechny důvody, proč si vybrat zrovna LF OU. Je to kombinace více faktorů. Nové zázemí a vybavení LF, relativně malý počet studentů v ročníku, vstřícnost lektorů a vedení, spolupodílení studentů na vývoji fakulty, výuce a také na výzkumech na LF či FNO, studentské organizace a samotní studenti to je jen malá část důvodů, proč zrovna tato LF. Já své volby nelituji.
  Michaela Trlicová (anesteziologie)
 3. Studium na lékařské fakultě v Ostravě můj život obohatilo o vzdělání, přátele, schopnosti a poskytlo mi do dalšího života mnoho příležitostí. Prostředí je na ostravské lékařské fakultě nezaměnitelné, přístup pedagogů je velmi individuální a kontakt s pacientem byl vždy úzký. Lékařská fakulta mi poskytla perfektní podmínky pro roční zahraniční stáž v Dánsku. Zkušenosti, které jsem nabyl jak na této stáži, tak také během stážování v ostravských nemocnicích velmi oceňuji v běžném profesním životě. Lékařská fakulta mne připravila na mou profesní cestu velmi dobře a svou volbu, jít právě zde, bych neměnil.
  Jakub Vysocký (praktické lékařství)

Přijímací řízení

134
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce.

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplom absolventa konzervatoře.

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT pro plnění povinné školní docházky.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.


Všeobecné lékařství – prezenční forma

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[2] Obsah písemného testu: biologie, fyzika, chemie v rozsahu středoškolského učiva. Každý písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 90 bodů.

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 45 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 10 bodů), fyzika (minimum = 10 bodů), chemie (minimum = 10 bodů).

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento:

 [6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Všeobecné lékařství.

 [6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Všeobecné lékařství.

 [6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Všeobecné lékařství.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky: není stanoven.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie

 • Obecná charakteristika živých soustav (Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Nebuněčné organismy. Hierarchie organismů podle složitosti.
 • Přehled živých organismů (Systematické kategorie organismů. Biologický druh. Baktérie. Sinice. Prvoci. Plísně. Kvasinky a vyšší houby. Přehled a charakteristika rostlin. Přehled a charakteristika živočichů. Červi a členovci. Strunatci. Obratlovci. Savci.)
 • Buňka (Charakteristika prokaryotické a eukaryotické buňky. Biomembrány. Cytoskelet. Buněčné organely. Chemické složení – nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy. Buněčný metablismus. Přeměny energií. Dělení buněk. Chromozómy. Buněčné dělení. Rozmnožování.)
 • Životní funkce vyšších rostlin, živočichů (Fotosyntéza. anaerobní glykolýza, oxidativní fosforylace, koloběh ATP. Rozmnožování a pohyb rostlin. Teplota živočichů. Dýchací soustavy živočichů. Srdečně - cévní soustavy živočichů. Tělní tekutiny živočichů. Vylučovací soustavy živočichů. Nervové soustavy živočichů. Hormonální regulace. Homeostáza. Smyslové funkce. Pohybové funkce. Rozmnožování živočichů. Ontogenetický vývoj a stárnutí živočichů.)
 • Genetika (Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Základní genetické pojmy. Genetická informace a genetický kód. Gen a jeho exprese. Uložení genů v chromosomu. Prokaryontní chromosom. Eukaryontní chromosom. Karyotyp. Diploidní a haploidní počet chromosomů. Meióza. Segregace a kombinace chromosomů. Chromosomové určení pohlaví. Křížení. Dominance a recesivita. Mendelovy zákony. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Mutace. Mutagenní faktory v životním prostředí člověka. Genetická struktura populace. Lékařský význam genetiky. Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost mnohobuněčného organismu, genetická proměnlivost. Příklady z genetiky člověka. Dědičnost krevních skupin, barvy očí, leváctví, vývojových vad prstů, hemofílie, daltonismu. Dědičnost v  populaci organismů.)
 • Evoluce (Základní představy o vzniku života. Geologický vývoj Země a vývoj života. Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie. Základní paleoantropologické nálezy. Vývojová linie člověka.)
 • Biologie člověka (Opěrná a pohybová soustava. Vnitřní prostředí organismu. Krev. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Krevní převod. Oběhová soustava a její funkce. Míza a mízní oběh. Dýchací soustava a její funkce. Trávící soustava a její funkce. Vylučovací soustava. Přeměna látek a energií v lidském organismu. Funkce jater. Tělesná teplota a její udržování. Hormonální řízení činnosti organismu. Řízení činnosti vnitřních orgánů. Nervová soustava. Nervové řízení činnosti organismu. Čidla. Vyšší nervová činnost. Rozmnožovací soustava ženy a muže. Ontogeneze a nitroděložní vývoj člověka. Těhotenství. Dědičné choroby. Genetické poradenství.)
 • Ekologie (Základní ekologické pojmy. Vztahy organismu a prostředí. Abiotické a biotické složky životního prostředí. Sluneční záření, atmosféra, hydrosféra a život. Populace. Vzájemné vztahy mezi populacemi. Parasitismus, predace. Pozitivní vztahy v populaci. Společenstva organismů. Ekosystém a jeho změny. Biosféra. Lidská populace a prostředí. Populační exploze.)

Chemie

 • Obecná chemie (Základní charakteristika látek – hmotnost a relativní hmotnost atomů a molekul, látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost, normální molární objem plynů. Stavba atomu, modely atomu, stavba elektronového obalu, valenční elektrony. Periodická soustava prvků, s, p, d a f prvky. Elektronegativita prvku. Chemická vazba (kovalentní, polární, iontová, kovová, koordinační). Směrová orientace vazeb, hybridizace atomových orbitalů, polarita molekuly. Mezimolekulové vazebné síly. Disperzní soustavy, roztoky – vyjadřování složení roztoků hmotnostním zlomkem, hmotnostní koncentrací a látkovou koncentrací, výpočty. Chemické reakce a chemické rovnice. Reakční kinetika (rychlost chemické reakce, teorie reakční kinetiky, faktory ovlivňující reakční rychlost). Termochemie (reakční teplo, termochemické zákony). Chemická rovnováha (rovnovážná konstanta, ovlivňování rovnovážného složení soustavy) Neelektrolyty a elektrolyty, elektrolytická disociace, elektrolyty silné a slabé. Koncentrace iontů v roztocích silných elektrolytů. Typy chemických reakcí. Protolytické reakce. Silné kyseliny a zásady, disociační konstanta slabých kyselin a zásad. Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad – výpočty. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční reakce, činidla, počty vyměněných elektronů a koeficienty v chemických rovnicích.
 • Anorganická chemie (Názvosloví anorganických sloučenin, periodická soustava prvků (prvky hlavních skupin, prvky přechodné, prvky vnitřně přechodné, rozložení kovů a nekovů). Vodík a kyslík, vzácné plyny, halogeny, chalkogeny, prvky p3(dusík, fosfor) prvky p2 (uhlík, křemík, cín, olovo) prvky p1 (bor, hliník) prvky s (alkalické kovy, prvky alkalických zemin), přechodné prvky (prvky skupiny železa, prvky skupiny mědi, prvky skupiny zinku) vnitřně přechodné prvky (lantanoidy, aktinoidy), základní a významné anorganické sloučeniny jednotlivých prvků, jejich reaktivita a použití.
 • Organická chemie (Vazby v molekulách organických sloučenin. Struktura organických sloučenin (izomerie). Názvosloví organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Organické sloučeniny: Uhlovodíky (názvy uhlovodíkových zbytků, nenasycené uhlovodíky, areny). Halogenderiváty uhlovodíků, dusíkaté deriváty uhlovodíků (nitrosloučeniny, aminy – různé typy). Alkoholy, fenoly, chinony, ethery. Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony). Karboxylové kyseliny. Přehled názvů a struktur biologicky významných kyselin (mono- a dikarboxylových nesubstituovaných nasycených a nenasycených, substitučních derivátů – hydroxykyselin a ketokyselin). Močovina. Heterocyklické sloučeniny. Močová kyselina. Organokovové sloučeniny. Syntetické makromolekulární látky.
 • Biochemie (Chemické složení živých soustav: Sacharidy – rozdělení, význam, struktura nejdůležitějších monosacharidů (acyklické formy, odvození poloacetalových cyklických forem, anomerie), estery cukrů, vznik glykosidové vazby. Redukující a neredukující disacharidy, polysacharidy.). Lipidy – mastné kyseliny vázané v lipidech, acylglyceroly, hydrolýza tuků a olejů, mýdla, žluknutí, hlavní součásti fosfolipidů. Steroidy – struktura steranu, biologicky významné steroidy.). Aminokyseliny a bílkoviny: Názvy a struktury všech dvaceti standardních aminokyselin, polarita jejich postranních řetězců, ionizace, vznik peptidové vazby, tvorba názvu peptidu. Struktura bílkovin – primární až kvartérní struktura, stabilizace sekundární, terciární a kvartérní struktury. Denaturace bílkovin. Základní typy bílkovin. (Funkce enzymů, hlavní třídy. Významné enzymy trávicí soustavy. Funkce vitaminů, chemické názvy. Anabolický a katabolický charakter metabolických drah, význam oxidačních reakcí, makroergní sloučeniny a energetický efekt metabolismu. Úloha citrátového cyklu a koncového dýchacího řetězce. Konečné produkty aerobního a anaerobního odbourání glukosy, beta-oxidace vyšších karboxylových kyselin a dusíkatých látek. Nukleové kyseliny: Purinové a pyrimidinové báze nukleových kyselin, struktura a názvy nukleosidů a nukleotidů, základní rysy struktury nukleových kyselin, jejich druhy a funkce v průběhu transkripce a translace.). Funkce hormonů při řízení metabolismu mnohobuněčných organismů.

Fyzika

 • Fyzikální veličiny, jednotky (Soustava jednotek SI. Dílčí a násobné jednotky. Skalární a vektorové fyzikální veličiny. Převody jednotek).
 • Mechanika (Kinematika hmotného bodu (druhy pohybů, skládání pohybů, rychlost a zrychlení, rovnoměrné a nerovnoměrné pohyby, pohyb hmotného bodu po kružnici, dostředivé zrychlení). Dynamika hmotného bodu (vzájemné působení těles, Newtonovy zákony, hybnost těles a impuls síly, zákon zachování hybnosti, dostředivá a odstředivá síla). Energie hmotných bodů (práce, výkon, mechanická energie, kinetická energie, potenciální energie, zákony zachování energie v mechanice). Mechanika tuhého tělesa (tuhé těleso, moment síly, těžiště tělesa, moment dvojice sil, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa, účinnost stroje). Mechanika kapalin a plynů (tlak v kapalinách a plynech, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon, atmosferický tlak, ustálené proudění ideální kapaliny, rovnice spojitosti, Bernoulliova rovnice, proudění skutečné kapaliny). Gravitační pole (gravitační zákon, gravitační pole Země, pohyb těles v homogenním a radiálním gravitačním poli Země).
 • Termodynamika a molekulová fyzika (Kinetická teorie stavby látek, neuspořádaný pohyb částic v látkách, modely struktur skupenství, termodynamická teplota). Vnitřní energie, práce a teplo (změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně, teplo, měrná tepelná kapacita, kalorimetr, I.termodynamický zákon). Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek (rozdělení molekul plynu dle rychlostí, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický, izobarický a adiabatický děj ideálního plynu, kruhový děj, II. termodynamický zákon). Struktura a vlastnosti pevných látek (krystalické a amorfní látky, ideální krystalická mřížka, hlavní typy vazeb, deformace tuhého tělesa, teplotní roztažnost pevných látek). Struktura a vlastnosti kapalin (povrchová vrstva kapalin, povrchové napětí, jevy na rozhraní tuhého tělesa a kapaliny, kapilarita, teplotní objemová roztažnost kapalin). Změny skupenství látek (tání, tuhnutí, sublimace, vypařování a var, kapalnění, fázový diagram, vodní pára v atmosféře).
 • Akustika (Kmitavý pohyb (harmonický kmitavý pohyb, fáze, energie oscilátoru, kmity vlastní, nucené, rezonance). Vlnění (klasifikace vlnění, odraz a lom, interference, stojaté vlnění, šíření vlnění v prostoru, Huygensův princip). Zvukové vlnění (zvuk a jeho vlastnosti, hlasitost, intenzita a rychlost zvuku, ultrazvuk a infrazvuk).
 • Elektřina a magnetismus (Elektrické pole (elektrický náboj, silové působení, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, napětí, kapacita vodiče a kondenzátory, vodič a izolant v elektrickém poli, elektrické zdroje). Elektrický proud v kovech (elektronová vodivost, Ohmův zákon, elektrický odpor, Kirchhoffovy zákony, práce, výkon). Elektrický proud v polovodičích (diody a tranzistory, termoelektrický jev). Elektrický proud v elektrolytech (elektrolytická disociace, Faradayovy zákony, elektrolýza, galvanické články). Elektrický proud v plynech, vakuu (ionizace plynů, katodové záření, termoemise elektronů). Magnetické pole (vznik, magnetické pole a silové působení vodičů s proudem, silové působení, magnetická indukce, magnetické vlastnosti látek, vznik a měření střídavého napětí a proudu, induktance, kapacitance, impedance, Thomsonův vztah, elektromagnetická indukce).
 • Optika (Elektromagnetické záření a jeho energie (základní pojmy, základní radiometrické veličiny, tepelné záření). Rychlost světla, úplný odraz, odraz a lom světla, index lomu, rozklad světla hranolem, spektroskop, interference světla, ohyb světla, polarizace světla. Optické soustavy - čočky, oko, lupa, mikroskop, dalekohled).
 • Atomová fyzika (Fotoelektrický jev, Comptonův jev, částicové i vlnové vlastnosti fotonů, spontánní a stimulovaná emise záření - laser, vlnové vlastnosti částic. Elektronový obal atomu (atomová spektra, kvantová energie, kvantově mechanický model atomu vodíku, kvantová čísla). Struktura atomového jádra (jaderné reakce, přirozená radioaktivita, zákon radioaktivní přeměny, štěpení a slučování jader, výroba a užití radionuklidů, detekce jaderného záření).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Biologie:

Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2021.
Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika, 2. aktualizované vydání MU Brno (překlad), 2018.
Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia 2014.
Benešová, M. a kol: Odmaturuj! z biologie. Didaktis, 2013
Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2010.
Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.

Chemie:

Učebnice chemie pro střední školy
Vacík et al.: Přehled středoškolské chemie, SPN, Praha (od roku 1999).
Benešová, M., Pfeiferová, E., Satrapová H.: Odmaturuj! z chemie. Didaktis, Brno, druhé přepracované vydání (2014)
Růžičková K., Kotlík B.: Chemie v kostce pro střední školy. Nakladatelství Fragment 2013

Multimediální učebnice chemie pro gymnázia: www.e-chembook.eu
Multimediální učebnice Khan Academy – přírodní vědy (česky/anglicky) biologie/fyzika/chemie cs.khanacademy.org/science

Fyzika:

Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky (6,vydání). Prometheus, ISBN 978-80-7196-475-9, rok vydání: 2020.
Odmaturuj z fyziky, nakl. Didaktis, ISBN: 80-86285-39-1
Vondra, M.: Fyzika v kostce pro střední školy, ISBN 978-80-253-0228-6
Sixtová, H.: Nová fyzika v kostce pro střední školy. Fragment, ISBN: 978-80-253-5233-5, rok vydání: 2021.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program / obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.