Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Didaktika českého jazyka a literatury

Studijní program
Didaktika českého jazyka a literatury
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 05. 2024

Co od vás očekáváme?

Studium se váže na úspěšné absolvování magisterského (resp. navazujícího magisterského) studijního programu zaměřeného na učitelství českého jazyka nebo učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně programů oborově souvisejících.

Přijímací řízení se realizuje formou přijímacího pohovoru, jímž je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury a jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření uchazečových znalostí anglického jazyka. K přijímacímu pohovoru je nutné předložit:

  • Strukturovaný profesní životopis zahrnující dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační a projektovou činnost.
  • Vstupní projekt, v němž je zdůvodněn uchazečův výběr studijního modulu (didaktika jazyka, didaktika literatury) a představen návrh tématu zamýšlené disertační práce.

Uchazečům o studium doporučujeme konzultovat téma dizertační práce a možnosti studia v předstihu s předsedkyní oborové rady (doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.; e-mail: ).

Co se naučíte?

Své dosavadní znalosti a dovednosti doplníte o podrobnější znalosti obsahu a metod disciplín zaměřených na didaktiku jazyka a didaktiku literatury a obohatíte své poznatky o nové směry v oblasti pedagogiky a psychologie.

Osvojíte si metodologické základy pedagogického výzkumu tak, abyste mohli kvalitně navrhovat a vést vlastní výzkum.

Získáte přehled o soudobých konceptech a metodách oboru, o teoretických východiscích i praktických aplikacích oborových znalostí v oblasti didaktiky, dokážete se lehce zorientovat v současných názorech na vzdělávání v oboru Český jazyk a literatura, zorientujete se ve výzkumných postupech a způsobech zpracování a vyhodnocení dat získaných výzkumnou činností.

Kde a jak se uplatníte?

Doktorské studium Vás připraví na dráhu experta v oboru didaktiky českého jazyka a literatury. Můžete se uplatnit jako plně kvalifikovaní odborníci v této oblasti zejména ve vzdělávacích institucích a vědeckých institucích na vzdělávání zaměřených, ve státní správě, ve sféře jazykového poradenství apod.

Jako absolventi doktorského studijního programu můžete rozvíjet svůj výzkumný potenciál dále směrem k habilitačnímu řízení v oblasti didaktiky českého jazyka, didaktiky literatury, případně pedagogiky.

Konkrétní pracovní pozice

Pedagogové na vysokoškolských pracovištích realizujících učitelské obory
Odborní pracovníci ve vědeckých institucích zaměřených na vzdělávání, ve státní správě v oblasti školství a vzdělávání
Autoři, redaktoři či posuzovatelé učebnic a dalších didaktických materiálů
Odborní poradci v národních či mezinárodních institucích

Specifika kombinované/distanční formy studia

Doktorské studium klade důraz především na samostudium a vědecko-výzkumnou práci studentů. Každý započatý akademický rok postupují studenti podle svého individuálního studijního plánu, který si připravili ve spolupráci se školitelem. Po ukončení každého akademického roku předloží zprávu o studiu rekapitulující jejich studium v předchozím roce (splněné studijní povinnosti, publikační činnost, zapojení do projektů apod.).

Svou tvůrčí činnost a pokrok ve studiu a ve zpracování disertační práce pravidelně (minimálně jednou za měsíc) konzultují se svým školitelem, účastní se výukových setkání a konzultací s vyučujícími jednotlivých disciplín, v průběhu studia vystoupí na alespoň třech odborných konferencích a publikují alespoň 3 příspěvky související s tématem jejich disertační práce.

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium magisterského studijního programu nejlépe se zaměřením na Učitelství českého jazyka a literatury nebo Učitelství pro 1. stupeň základních škol, případně programu specializačně souvisejícího
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru s uchazečem. V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost. K přijímacímu pohovoru předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace, jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce, a vlastní životopis. Návrh disertačního záměru uchazeč zašle spolu s životopisem na e-mail garantky studijního programu – spolu s podáním přihlášky ke studiu. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí anglického jazyka.

Minimum bodů pro vyhovění: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.