Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fotografie

Studijní program
Intermediální umění
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
BcA.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ FOTOGRAFIE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI FOTOGRAFIE S DŮRAZEM NA FOTOGRAFII UMĚLECKOU.

Výuka probíhá z části formou skupinové ateliérové práce, zde se řeší konkrétní fotografické projekty a zadání, teoretické problémy, dále pak v praktických cvičeních předmětů zaměřených na získávání praktických fotografických dovedností a na přednáškách a seminářích teoretických disciplín. Nedílnou součástí je i získávání jazykových kompetencí.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium fotografie je základní znalost práce s médiem, tvůrčí a pracovní zápal, zájem o současné umění, schopnost kreativního myšlení a touha nalézat osobitá řešení. Očekáváme i základní kulturně historický přehled.

Co se naučíte?

Cílem je svobodná tvůrčí osobnost s odborným i všeobecným přehledem a multikulturním povědomím, se schopností orientace na současné umělecké scéně a dovedností jednotlivé události zasadit do širšího sociokulturního kontextu. Naučíte se pracovat se současnými technologiemi, pracovními postupy a materiály, které se ve fotografii používají. Získáte schopnost se dále učit a využívat technologické i teoretické podněty z vlastního oboru i z oborů jiných. Naučíte se porozumět vizuální i etické stránce mediální komunikace, získáte obrazové gramotnosti, umožňující zodpovědné rozhodování a nakládání s obrazem. Profesionálně zvládnete celý pracovně tvůrčí proces vzniku technických obrazů libovolnou cestou a na libovolném typu přístroje a z toho plynoucí svobodu pro práci s obrazem v analogovém, digitálním i ve virtuálním prostředí. Získáte schopnost samostatné a inovativní práce. Naučíte se spolupracovat a odborně komunikovat v kolektivu v průběhu celého pracovně tvůrčího procesu v oblasti volného i užitého umění. Získáte schopnost vytvořit původní autorské dílo a prezentovat jej odpovídajícím způsobem.

Kde a jak se uplatníte?

 • umělec ve svobodném povolání
 • fotograf pro různá média a instituce
 • kurátor výstav a galerista
 • výtvarný publicista či animátor současného umění
 • pracovník ve filmových studiích
 • kreativní pracovník pro reklamu a výstavnictví
 • manažer kulturních institucí, nadací a občanských sdružení
 • tvůrčí pracovník v oblasti kreativních odvětví (obrazový redaktor, pracovník grafického studia, galerie, televize, divadla, filmu, ...)

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: portfolio domácích prací. Žádné další přílohy ani maturitní vysvědčení uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška je dvoukolová, v 1. kole se hodnotí domácí práce uchazeče.

 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF vkládá uchazeč komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) jako přílohu k e-přihlášce.

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky, nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu. Každý uchazeč, který získá 10 bodů v této části přijímací zkoušky, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací a postoupí do 2. kola přijímací zkoušky, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí:

 • talentová - praktická: uchazeč plní zadané úkoly dle zvolené specializace. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
 • ústní část přijímací zkoušky má podobu rozpravy nad domácími pracemi a pohovoru zaměřeného na všeobecný rozhled v oblasti dějin umění a výtvarných umění před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 30 bodů.

Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce - vlastní portfolio s autoportrétem v rozsahu cca 25 prací

2. kolo přijímací zkoušky

 • realizace zadaného úkolu – uchazeč volí ze 3 zadaných témat, které zpracuje vlastním aparátem
 • volný úkol inspirovaný místem

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • pohovor zaměřený na všeobecný kulturně společenský přehled s důrazem na znalosti z oboru fotografie a výtvarného umění

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.