Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální pedagogika

Studijní program
Sociální pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Máte zájem se aktivně zapojit do výchovy současných dětí a mládeže a stát se odborníkem na tento nelehký, ale zároveň tvůrčí proces? Pokud ano, pak vás Katedra sociální pedagogiky PdF OU přijme s otevřenou náručí.Bakalářské studium Sociální pedagogiky se zaměřuje především na oblast výchovy jako nástroje primární, sekundární i terciární prevence rizikového chování a rozvoje prosociálního chování dětí, mládeže a dospělých. Náš pedagogický tým připravuje absolventy prostřednictvím zážitkového učení k tomu, aby uměli v každém jedinci nalézt jeho silné stránky a efektivně je rozvinout.Studijní obor Sociální pedagogika v podmínkách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity má více než dvacetiletou tradici v přípravě neohrožených a schopných sociálních pedagogů na poli aktivního výchovného působení. V průběhu studia budete mít možnost získat nejen odborné znalosti, ale především budete v neustálém kontaktu s praxí. Klademe totiž důraz jak na teoretické vědomosti, tak i na praktické dovednosti v oblasti pedagogického působení našich absolventů. Významnou součástí profesní přípravy sociálních pedagogů na naší katedře je osobnostní rozvoj každého studenta.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Sociální pedagogika

Program se zaměřuje především na oblast výchovy jako nástroje primární, sekundární i terciární prevence rizikového chování a rozvoje prosociálního chování dětí, mládeže a dospělých.

Co od vás očekáváme?

Pokud si pro své bakalářské studium zvolíte náš obor, neočekáváme od vás žádné speciální znalosti ani dovednosti, a to ani v oblasti cizího jazyka a matematiky. Co však určitě očekáváme, je vaše nadšení získávat nové informace a zkušenosti a skutečný zájem o problematiku výchovy jako záměrného působení na jedince s cílem harmonicky rozvinout jeho osobnost.

Co se naučíte?

Proniknete do tajů sociálních a psychických vlivů, které na jedince působí v průběhu jeho vývoje.

Budete rozumět projevům dětí, mládeže i dospělých z různých prostředí.

Osvojíte si výchovné metody a postupy směřující k pozitivnímu rozvoji osobnosti.

A v neposlední řadě se naučíte, že k tomu, abyste porozuměli chování druhých lidí a mohli na něj adekvátně reagovat, je potřeba dobře poznat sám sebe a neustále pracovat na vlastním seberozvoji.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi se mohou uplatnit v praxi především jako pedagogičtí pracovníci (zejména vychovatelé) ve výchovných ústavech, dětských domovech se školou, střediscích výchovné péče, dětských domovech, školních družinách, střediscích volného času, poradenských zařízeních, nízkoprahových zařízeních, azylových centrech apod. K okruhům jeho pedagogického působení patří:

  • pomoc při organizaci a realizaci mimoškolních akcí,
  • práce v oblasti profylaxe a oblast kompenzace a nápravy negativních vlivů na zdravé výchovné formování,
  • vytváření tzv. výchovného prostředí podněcujícího k prosociálnímu chování,
  • realizace zdravých volnočasových edukativně stimulačních aktivit především pro děti a mládež, která se ocitla na sociální periferii,
  • práce spojené se street workers atd.

Konkrétní pracovní pozice

Vychovatel
Sociální nebo pedagogický asistent
Asistent probační a mediační služby
Sociální pedagog

Specifika kombinované/distanční formy studia

Pokud již pracujete a máte zájem studovat studijní program Sociální pedagogika, nabízíme blokovou výuku v pátky jednou za čtrnáct dní. Kombinované studium klade důraz nejen na prezenční účast v páteční výuce, ale také na samostudium. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících. Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Budeme se  těšit na vzájemné diskuse k tématům sociální pedagogiky.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.