Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Koncept - objekt - instalace

Studijní program
Intermediální umění
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 09. 04. 2024

Studijní program v kostce

MAGISTERSKÝ PROGRAM SE SPECIALIZACI KONCEPT-OBJEKT-INSTALACE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ ORIENTOVANÉ NA KONCEPTUÁLNÍ PRÁCI S PROSTOREM A HMOTOU. JE VÝSOTNĚ INTERMEDIÁLNÍ, ZAMĚŘENÝ NA PROPOJOVÁNÍ A PRŮNIKY RŮZNÝCH FOREM UMĚNÍ, LIDSKÉHO POZNÁNÍ A ČINNOSTÍ. VEŠKERÉ LIDSKÉ KONÁNÍ JE INSPIRATIVNÍ.

V magisterském studiu v ateliéru Koncept-objekt-instalace je kladem důraz na samostatnou práci, prostřednictvím konzultací učitele a studenta hledáme neomezenou škálu POINT!!! Sociologické, filozofické, imaginativní, smyslové aspekty tvorby (ne)relativizují zažité standardy exaktně funkční technokreativní společnosti. Místem komunikace učitele a studenta je PROSTOR - fyzický, ideový, přes/nad časový, historický, vědecký, nespecifikovatelný (ateliér, budova, okolí, město, krajina/za krajinou, nad/pod... ve vertikální a horizontální linii, smysly, totál...). ATELIÉR je sdíleným místem koncentrace otevřeného sdružení osobností permanentně praktikujících konzultovaný kreativní rauš. Výsledkem vzdělání je umělecká osobnost, jejíž charakteristikou je mediální nezávislost a svobodná otevřenost formálního vyjádření. Získané zkušenosti pokrývají sféru klasických výtvarných prostředků i mimo oborovou a interdisciplinární oblast, důraz je kladen hlavně na hlubokou zkušenost materiálovou a prostorovou, ale i vyjadřovací a komunikační dovednosti. Cílem je formování jedinečné tvůrčí osobnosti s respektem ke svobodnému projevu, osobnosti angažovaně a kriticky rozvíjející nejen svou vlastní uměleckou osobnost, ale ovlivňující i své okolí. Absolvent je citlivý k jakýmkoliv technokratickým, byrokratickým a environmentálním pochybením.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Koncept - objekt - instalace

Konceptuální práce s prostorem a hmotou, propojování a průnik různých forem umění.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem je schopnost samostatné práce, schopnost určení svých vlastních témat a schopnost si tvořit vlastní program. Očekáváme enormní zájem o současné umění a orientaci v uměleckém provozu. Důležitá je schopnost vyhledávat a učit se nové technologie, postupy a dovednosti. Samozřejmostí je znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti.

Co se naučíte?

Jako student programu se naučíte:

 • samostatnému tvůrčímu myšlení
 • spolupracovat s externími subjekty
 • pracovat v týmu
 • prezentovat a organizovat prezentace vlastní umělecké práce
 • kritické sebereflexi
 • vytvářet odborný text
 • volit vlastní témata a směřování vlastní práce
 • různorodé technologie a možnosti produkce uměleckého díla
 • přesvědčivě realizovat umělecký záměr
 • pokročile pracovat s materiálem a prostorem
 • vyhledávat, zpracovávat a kriticky posuzovat informace
 • vnímat současnou uměleckou scénu
 • základy managementu a produkce uměleckého díla

Kde a jak se uplatníte?

 • umělec ve svobodném povolání
 • kurátor výstav a galerista, výtvarný publicista a animátor současného umění
 • odborný pracovník ve školství (umělecké obory)
 • pracovník ve filmových a animačních studiích
 • grafický designér, designér pro potřeby audiovizuální mediální tvorby
 • kreativní pracovník pro reklamu a výstavnictví
 • manažer kulturních institucí, nadací a občanských sdružení
 • můžete nastoupit akademickou kariéru

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška sestává ze dvou částí:

V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci tvůrčí činnosti. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní část přijímací zkoušky probíhá před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč může získat nejvýše 40 bodů z obou částí přijímací zkoušky. Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • teoretické znalosti z oboru
 • praxe v oboru a její výsledky
 • bibliografie a osobní projekt magisterského studia

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.