Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Koncept - objekt - instalace

Studijní programIntermediální umění
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programudoc. Mgr. Jiří Surůvka

Studijní program v kostce

MAGISTERSKÝ PROGRAM SE SPECIALIZACI KONCEPT-OBJEKT-INSTALACE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ ORIENTOVANÉ NA KONCEPTUÁLNÍ PRÁCI S PROSTOREM A HMOTOU. JE VÝSOTNĚ INTERMEDIÁLNÍ, ZAMĚŘENÝ NA PROPOJOVÁNÍ A PRŮNIKY RŮZNÝCH FOREM UMĚNÍ, LIDSKÉHO POZNÁNÍ A ČINNOSTÍ. VEŠKERÉ LIDSKÉ KONÁNÍ JE INSPIRATIVNÍ.

V magisterském studiu v ateliéru Koncept-objekt-instalace je kladem důraz na samostatnou práci, prostřednictvím konzultací učitele a studenta hledáme neomezenou škálu POINT!!! Sociologické, filozofické, imaginativní, smyslové aspekty tvorby (ne)relativizují zažité standardy exaktně funkční technokreativní společnosti. Místem komunikace učitele a studenta je PROSTOR - fyzický, ideový, přes/nad časový, historický, vědecký, nespecifikovatelný (ateliér, budova, okolí, město, krajina/za krajinou, nad/pod... ve vertikální a horizontální linii, smysly, totál...). ATELIÉR je sdíleným místem koncentrace otevřeného sdružení osobností permanentně praktikujících konzultovaný kreativní rauš. Výsledkem vzdělání je umělecká osobnost, jejíž charakteristikou je mediální nezávislost a svobodná otevřenost formálního vyjádření. Získané zkušenosti pokrývají sféru klasických výtvarných prostředků i mimo oborovou a interdisciplinární oblast, důraz je kladen hlavně na hlubokou zkušenost materiálovou a prostorovou, ale i vyjadřovací a komunikační dovednosti. Cílem je formování jedinečné tvůrčí osobnosti s respektem ke svobodnému projevu, osobnosti angažovaně a kriticky rozvíjející nejen svou vlastní uměleckou osobnost, ale ovlivňující i své okolí. Absolvent je citlivý k jakýmkoliv technokratickým, byrokratickým a environmentálním pochybením.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem je schopnost samostatné práce, schopnost určení svých vlastních témat a schopnost si tvořit vlastní program. Očekáváme enormní zájem o současné umění a orientaci v uměleckém provozu. Důležitá je schopnost vyhledávat a učit se nové technologie, postupy a dovednosti. Samozřejmostí je znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti.

Co se naučíte?

Jako student programu se naučíte:

 • samostatnému tvůrčímu myšlení
 • spolupracovat s externími subjekty
 • pracovat v týmu
 • prezentovat a organizovat prezentace vlastní umělecké práce
 • kritické sebereflexi
 • vytvářet odborný text
 • volit vlastní témata a směřování vlastní práce
 • různorodé technologie a možnosti produkce uměleckého díla
 • přesvědčivě realizovat umělecký záměr
 • pokročile pracovat s materiálem a prostorem
 • vyhledávat, zpracovávat a kriticky posuzovat informace
 • vnímat současnou uměleckou scénu
 • základy managementu a produkce uměleckého díla

Kde a jak se uplatníte?

 • umělec ve svobodném povolání
 • kurátor výstav a galerista, výtvarný publicista a animátor současného umění
 • odborný pracovník ve školství (umělecké obory)
 • pracovník ve filmových a animačních studiích
 • grafický designér, designér pro potřeby audiovizuální mediální tvorby
 • kreativní pracovník pro reklamu a výstavnictví
 • manažer kulturních institucí, nadací a občanských sdružení
 • můžete nastoupit akademickou kariéru

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.


Přijímací řízení

21
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia

Talentová zkouška (ad a)
V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní zkouška (ad b)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.
Termín konání: 16. dubna 2020
Místo konání: Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Při prezenci dne 16. dubna 2020 od 8.30 do 9.00 hod. předloží uchazeč občanský průkaz nebo pas.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • teoretické znalosti z oboru
 • praxe v oboru a její výsledky
 • bibliografie a osobní projekt magisterského studia

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.