Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Zdravotně-sociální péče

Studijní programZdravotně-sociální péče
FakultaFakulta sociálních studií
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Studijní program v kostce

Program Zdravotně-sociální péče Vás připraví k výkonu hned dvou regulovaných povolání – sociálního pracovníka a zdravotně-sociálního pracovníka.

Hlavními cíli programu je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání zdravotně-sociálního pracovníka a vybavení absolventů teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi tak, aby měli co nejširší uplatnění při realizaci zdravotně-sociálních služeb. Program připravuje studenty na vstup do praxe a současně je pevným základem pro studium navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace.

Studium je orientováno na získání mezioborových znalostí jak v oboru sociální práce (kde se opírá o poznatky z psychologie, sociologie, filosofie a etiky, komunikace aj.), tak v oborech medicíny (anatomie, patologie, fyziologie, hygieny, interní medicíny, chirurgie, psychiatrie, pediatrie, geriatrie, první pomoci) a v oborech ošetřovatelství a rehabilitace. Klíčovou součástí studia je osvojování profesních dovedností v rámci praktického vzdělávání v organizacích zdravotní a sociální péče.

Povolání sociálního pracovníka i zdravotně-sociálního pracovníka je postaveno především na „práci s lidmi“, studující se proto učí, jak pracovat s  individuálními klienty, se skupinou, s rodinami, seznámí se se zásadami krizové intervence a supervize.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme, že budete mít znalosti z oblasti „biologie člověka“ na středoškolské úrovni, ve studiu Vám také pomůže společenskovědní přehled, rovněž na středoškolské úrovni. Program je vhodný především pro ty z Vás, kdo máte zájem o druhé lidi, o dění kolem sebe, umíte se na svět dívat z více různých stran a pozitivně, respektujete rozmanitost a jste ochotni pracovat na rozvoji své osobnosti. Žádné další speciální znalosti či dovednosti nejsou zapotřebí.

Co se naučíte?

Naučíte se především

 • formulovat a zdůvodnit význam sociální práce ve zdravotnických a sociálních službách a obhájit pozici sociálního pracovníka v mezioborovém prostředí zdravotnických služeb;
 • zprostředkovat pomoc a projednat záležitosti klientů s různými organizacemi (např. se správními orgány);
 • posoudit životní situaci klientů, identifikovat potřeby pacientů na základě vyhodnocení potřeb, vyhodnotit míru soběstačnosti pacientů a podle toho aplikovat jednotlivé činnosti zdravotně sociálního pracovníka;
 • poskytnout základní sociální poradenství;
 • poskytnout pomoc umírajícím, doprovázet umírající a podporovat pozůstalé;
 • sestavit plán preventivních opatření pro klienta;
 • koordinovat rehabilitační proces, komunikovat s osobami s různým typem onemocnění a zdravotním postižením;
 • koordinovat poskytování integrované péče, zprostředkovávat spolupráci, komunikaci mezi klientem a odborníky klinických oborů a jiných odborníků;
 • využívat supervize;
 • řešit problémy v souladu s etickými principy profese;
 • reflektovat osobnostní předpoklady a limity výkonu sociální práce;
 • vyhledávat a kontaktovat jedince a skupiny s důrazem na rizikové klienty;
 • metodicky vést a řídit pracovníky dlouhodobé péče při plánování služby pro klienty;
 • koordinovat zdravotně sociální péči ve vymezené územní působnosti;
 • připravovat a realizovat společenskovědní výzkum.

Kde a jak se uplatníte?

Relevantní profese absolventa jsou:

 • Zdravotně-sociální pracovník – nelékařský zdravotnický pracovník v resortu zdravotnictví - svou činnost vykonává v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče, zdravotně-sociální pracovník se také podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta
 • Sociální pracovník v různých resortech plánuje, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje poskytované sociální služby, vykonává sociální šetření, poskytuje krizovou pomoc, poskytuje sociálně-právní poradenství.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice - příklady:

 • Zdravotně-sociální pracovník,
 • Koordinátor pečovatelské služby,
 • Samostatný sociální pracovník,
 • Pracovník v sociálních službách,
 • Poradce v sociálních službách,
 • Odborný asistent v sociálních službách,
 • Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu,
 • Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče,
 • Odborný poradce pro zprostředkování služeb zaměstnanosti,
 • Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
e-mail: ,
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.


Přijímací řízení

60
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku nebo mu/jí tato přijímací zkouška byla prominuta* a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Uchazeč/ka doložil/a potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka), v platném znění.

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří doloží, že celkový průměr jejich známek z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole je menší nebo roven 1,80. Předposledním ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním = absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů. Průměr se počítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů z pololetního a závěrečného vysvědčení předposledního ročníku studia a z vysvědčení za první pololetí posledního ročníku studia, nezahrnuje známku z chování a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa.

Uchazeči musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 20. března 2020, u dodatečného přijímacího řízení do 26. srpna 2020, k žádosti musí přiložit úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení za předposlední ročník studia a za první pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek z uvedených vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).

Uchazečům, kterým byla přijímací zkouška prominuta, je v informačním systému OU za přijímací zkoušku přiděleno 60 bodů.

V případě, že bude počet uchazečů, kterým může být prominuta přijímací zkouška, k 31. březnu 2020 - u dodatečného přijímacího řízení k 26. srpnu 2020 - přesahovat kapacitní možnosti pracoviště, budou všichni uchazeči konat přijímací zkoušku – písemný znalostní test z biologie člověka realizovaný na PC.

Písemný test přijímací zkoušky se skládá z 60 otázek z tematického okruhu „biologie člověka“.

Uchazeč/ka může u přijímací zkoušky získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u  přijímací zkoušky“ je stanovena na dosažení minimální hranice 20 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška bude prominuta v případě, že počet uchazečů, kterým může být přijímací zkouška prominuta, k 31. březnu 2020 - u dodatečného přijímacího řízení k 26. srpnu 2020 - nepřesáhne kapacitní možnosti pracoviště, a to pouze uchazečům, kteří o prominutí přijímací zkoušky požádají a doloží, že celkový průměr jejich známek z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole je menší nebo roven 1,80. Předposledním ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním = absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů. Průměr se počítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů z pololetního a závěrečného vysvědčení předposledního ročníku studia a z vysvědčení za první pololetí posledního ročníku studia, nezahrnuje známku z chování a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa.

Uchazeči musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 20. března 2020, u dodatečného přijímacího řízení do 26. srpna 2020, k žádosti musí přiložit úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení za předposlední ročník studia a za první pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek z uvedených vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola.

V případě, že bude počet uchazečů, kterým může být prominuta přijímací zkouška, k 31. březnu 2020 - u dodatečného přijímacího řízení k 26. srpnu 2020 - přesahovat kapacitní možnosti pracoviště, budou všichni uchazeči konat přijímací zkoušku – písemný znalostní test z biologie člověka realizovaný na PC.

Uchazečům, kterým byla přijímací zkouška prominuta, je v informačním systému OU za přijímací zkoušku přiděleno 60 bodů.

Uchazeči s průměrným prospěchem 1,81 a více a uchazeči, kteří nepožádali o prominutí přijímací zkoušky, budou vykonávat přijímací zkoušku - písemný znalostní test z biologie člověka realizovaný na PC.

Doporučený formulář žádosti o prominutí přijímací zkoušky ikona doc

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

 1. Biologie člověka. Kočárek, E. Praha: Scientia, 2012.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče dokládají nejpozději do 20. března 2020, u dodatečného přijímacího řízení u přijímací zkoušky, následující přílohy (výjimkou jsou přílohy potřebné k žádosti o prominutí přijímací zkoušky dodatečného přijímacího řízení, ty dodejte do 26. srpna 2020):

 1. originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
 2. úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek z uváděných vysvědčení – v tomto případě správnost údajů potvrdí střední škola. Předposledním ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním = absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů – platí pouze pro uchazeče, kteří žádají o prominutí přijímací zkoušky!
 3. maturitní vysvědčení - v případě, že uchazeč vykonává státní maturitní zkoušku ve školním roce 2019/2020, pak může maturitní vysvědčení doložit i v pozdějším termínu, nejpozději však u zápisu do studia.

Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

Adresa pro zasílání příloh:
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií – studijní oddělení
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.