Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Zdravotně-sociální péče

Studijní program
Zdravotně-sociální péče
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
01. 02. 2024 - 31. 05. 2024

Studijní program v kostce

Program Zdravotně-sociální péče Vás připraví k výkonu hned dvou regulovaných povolání – sociálního pracovníka a zdravotně-sociálního pracovníka.

Hlavními cíli programu je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání zdravotně-sociálního pracovníka a vybavení absolventů teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi tak, aby měli co nejširší uplatnění při realizaci zdravotně-sociálních služeb. Program připravuje studenty na vstup do praxe a současně je pevným základem pro studium navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace.

Studium je orientováno na získání mezioborových znalostí jak v oboru sociální práce (kde se opírá o poznatky z psychologie, sociologie, filosofie a etiky, komunikace aj.), tak v oborech medicíny (anatomie, patologie, fyziologie, hygieny, interní medicíny, chirurgie, psychiatrie, pediatrie, geriatrie, první pomoci) a v oborech ošetřovatelství a rehabilitace. Klíčovou součástí studia je osvojování profesních dovedností v rámci praktického vzdělávání v organizacích zdravotní a sociální péče.

Povolání sociálního pracovníka i zdravotně-sociálního pracovníka je postaveno především na „práci s lidmi“, studující se proto učí, jak pracovat s  individuálními klienty, se skupinou, s rodinami, seznámí se se zásadami krizové intervence a supervize.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zdravotně-sociální péče

Mezioborové propojení znalostí a dovedností vytváří příležitosti pro kreativní řešení složitých problémů a životní situace člověka a jeho blízkých ovlivněné závažnými změnami zdravotního stavu. Studijní program Zdravotně-sociální péče vám představí jeho garantka Lenka Krhutová.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme, že budete mít znalosti z oblasti „biologie člověka“ na středoškolské úrovni, ve studiu Vám také pomůže společenskovědní přehled, rovněž na středoškolské úrovni. Program je vhodný především pro ty z Vás, kdo máte zájem o druhé lidi, o dění kolem sebe, umíte se na svět dívat z více různých stran a pozitivně, respektujete rozmanitost a jste ochotni pracovat na rozvoji své osobnosti. Žádné další speciální znalosti či dovednosti nejsou zapotřebí.

Co se naučíte?

Naučíte se především

 • formulovat a zdůvodnit význam sociální práce ve zdravotnických a sociálních službách a obhájit pozici sociálního pracovníka v mezioborovém prostředí zdravotnických služeb;
 • zprostředkovat pomoc a projednat záležitosti klientů s různými organizacemi (např. se správními orgány);
 • posoudit životní situaci klientů, identifikovat potřeby pacientů na základě vyhodnocení potřeb, vyhodnotit míru soběstačnosti pacientů a podle toho aplikovat jednotlivé činnosti zdravotně sociálního pracovníka;
 • poskytnout základní sociální poradenství;
 • poskytnout pomoc umírajícím, doprovázet umírající a podporovat pozůstalé;
 • sestavit plán preventivních opatření pro klienta;
 • koordinovat rehabilitační proces, komunikovat s osobami s různým typem onemocnění a zdravotním postižením;
 • koordinovat poskytování integrované péče, zprostředkovávat spolupráci, komunikaci mezi klientem a odborníky klinických oborů a jiných odborníků;
 • využívat supervize;
 • řešit problémy v souladu s etickými principy profese;
 • reflektovat osobnostní předpoklady a limity výkonu sociální práce;
 • vyhledávat a kontaktovat jedince a skupiny s důrazem na rizikové klienty;
 • metodicky vést a řídit pracovníky dlouhodobé péče při plánování služby pro klienty;
 • koordinovat zdravotně sociální péči ve vymezené územní působnosti;
 • připravovat a realizovat společenskovědní výzkum.

Kde a jak se uplatníte?

Relevantní profese absolventa jsou:

 • Zdravotně-sociální pracovník – nelékařský zdravotnický pracovník v resortu zdravotnictví - svou činnost vykonává v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče, zdravotně-sociální pracovník se také podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta
 • Sociální pracovník v různých resortech plánuje, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje poskytované sociální služby, vykonává sociální šetření, poskytuje krizovou pomoc, poskytuje sociálně-právní poradenství.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice - příklady:

 • Zdravotně-sociální pracovník,
 • Koordinátor pečovatelské služby,
 • Samostatný sociální pracovník,
 • Pracovník v sociálních službách,
 • Poradce v sociálních službách,
 • Odborný asistent v sociálních službách,
 • Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu,
 • Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče,
 • Odborný poradce pro zprostředkování služeb zaměstnanosti,
 • Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Uchazeč/ka doložil/a celkový průměr známek vysvědčení z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepšího celkového průměru známek vysvědčení sestupně.

Předposledním ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním = absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů. Průměr se počítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů z pololetního a závěrečného vysvědčení předposledního ročníku studia a z vysvědčení za první pololetí posledního ročníku studia, nezahrnuje známku z chování a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa.

Uchazeči musí doložit úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení za předposlední ročník studia a za první pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek z uvedených vysvědčení (– správnost údajů potvrdí střední škola) nejpozději do 7. června 2024 (nejzazší datum poštovního razítka).

Uchazeč/ka doložil/a potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka), v platném znění.

Uchazeč/ka prokázal/a znalost českého jazyka, schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.

Znalost českého jazyka lze prokázat takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky,
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice,
 4. dokladem o vykonání zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška se nekoná.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška se nekoná.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče dokládají nejpozději do 7. června 2024, následující přílohy:

 1. originál potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka), v platném znění.
 2. úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek z uváděných vysvědčení – v tomto případě správnost údajů potvrdí střední škola. Předposledním ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním = absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů.
 3. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. V případě, že uchazeč vykonává státní maturitní zkoušku v první polovině září 2024, pak může maturitní vysvědčení doložit i v pozdějším termínu, nejpozději však u zápisu do studia.

Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

Pokud uchazeč/ka absolvoval/a předchozí vzdělání v zahraničí, musí zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

Adresa pro zasílání příloh:
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií – studijní oddělení
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.