Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Analytická chemie pevné fáze

Studijní program
Analytická chemie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Kurzy programu jsou zaměřeny na získání znalostí a dovedností ze všech oblastí analytické chemie. Kurzy jsou zaměřeny na elektroanalytické metody, spektrální metody, separační metody, mikroskopie, termickou analýzu a na metody výzkumu texturních parametrů pevných materiálů. Teoretické kurzy jsou doplněny praktickými laboratorními cvičeními, v nichž si studenti ověří a prohloubí své znalosti a praktické dovednosti. Zaměření programu úzce souvisí s odborným zaměřením Katedry chemie, studenti tohoto programu se ve velké míře zapojují v rámci svých diplomových prací do výzkumu na katedře. Studenti v tomto programu mohou využít možnosti absolvovat studijní pobyt na některé ze zahraničních univerzit, s nimiž má Přírodovědecká fakulta navázanou spolupráci.

Co od vás očekáváme?

Znalosti chemie na úrovni bakalářského studia především se zaměřením na klasickou a instrumentální analytickou chemii a také na výpočty související s analytickou chemií. Zároveň očekáváme zájem naučit se nové věci a zapojit se do řešení výzkumných problémů na katedře.

Co se naučíte?

Osvojíte si teoretické znalosti z oblastí elektroanalytických, spektrálních a separačních metod, termické analýzy, mikroskopie a metod výzkumu texturních parametrů pevných látek. Dále získáte praktické dovednosti při práci v analytických laboratořích s různými typy analytických přístrojů (atomová absorpční spektrometrie, infračervená spektrometrie, kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, měření velikosti částic, termická analýza, měření specifického měrného povrchu ad.). Nedílnou součástí studia je také příprava v oblasti správného odběru vzorků a vyhodnocení získaných výsledků chemometrickými metodami.

Kde a jak se uplatníte?

Naše studenty se snažíme připravovat tak, aby mohli navázat na studium v doktorských studijních programech na jakékoli vysoké škole v České republice nebo i v zahraničí. Pokud student již nechce dále pokračovat ve studiu, může najít uplatnění v různých analytických laboratořích zabývajících se například analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půdy ad.) nebo také v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu na pozicích jako je pracovník analytické laboratoře.

Stipendijní program pro studenty chemie

Studenti programu Analytická chemie mají možnost získat mimořádné stipendium poskytované katedrou chemie. Podmínkou získání stipendia je řádné a včasné plnění povinných předmětů doporučeného studijního plánu, hodnocení zkoušek nesmí být horší než B. Při splnění podmínek obdrží student po druhém semestru 10000 Kč, po třetím semestru dalších 10000 Kč. Celkem je možné získat až 20000 Kč.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 51 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Klasická analytická chemie

 • Důkazové reakce
 • Volumetrická stanovení
 • Gravimetrie
 • Výpočty výsledků stanovení

Elektroanalytické metody

 • Nernst-Petersova rovnice, elektrody
 • Potenciometrie, konduktometrie, elektrogravimetrie, coulometrie, voltametrie/polarografie
 • Výpočty výsledků stanovení

Spektrální metody

 • Lambert-Beerův zákon
 • Atomová absorpční a atomová emisní spektrometrie
 • UV-VIS spektrometrie, vibrační spektrometrie, NMR spektrometrie
 • Výpočty stanovení

Separační analytické metody

 • Plynová a kapalinová chromatografie, elektromigrační metody, hmotnostní spektrometrie

Uchazeči si k přijímací zkoušce přinesou kalkulačku a psací potřeby.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.