Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Analytická chemie pevné fáze

Studijní programAnalytická chemie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Studijní program v kostce

Kurzy programu jsou zaměřeny na získání znalostí a dovedností ze všech oblastí analytické chemie. Kurzy jsou zaměřeny na elektroanalytické metody, spektrální metody, separační metody, mikroskopie, termickou analýzu a na metody výzkumu texturních parametrů pevných materiálů. Teoretické kurzy jsou doplněny praktickými laboratorními cvičeními, v nichž si studenti ověří a prohloubí své znalosti a praktické dovednosti. Zaměření programu úzce souvisí s odborným zaměřením Katedry chemie, studenti tohoto programu se ve velké míře zapojují v rámci svých diplomových prací do výzkumu na katedře. Studenti v tomto programu mohou využít možnosti absolvovat studijní pobyt na některé ze zahraničních univerzit, s nimiž má Přírodovědecká fakulta navázanou spolupráci.

Co od vás očekáváme?

Znalosti chemie na úrovni bakalářského studia především se zaměřením na klasickou a instrumentální analytickou chemii a také na výpočty související s analytickou chemií. Zároveň očekáváme zájem naučit se nové věci a zapojit se do řešení výzkumných problémů na katedře.

Co se naučíte?

Osvojíte si teoretické znalosti z oblastí elektroanalytických, spektrálních a separačních metod, termické analýzy, mikroskopie a metod výzkumu texturních parametrů pevných látek. Dále získáte praktické dovednosti při práci v analytických laboratořích s různými typy analytických přístrojů (atomová absorpční spektrometrie, infračervená spektrometrie, kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, měření velikosti částic, termická analýza, měření specifického měrného povrchu ad.). Nedílnou součástí studia je také příprava v oblasti správného odběru vzorků a vyhodnocení získaných výsledků chemometrickými metodami.

Kde a jak se uplatníte?

Naše studenty se snažíme připravovat tak, aby mohli navázat na studium v doktorských studijních programech na jakékoli vysoké škole v České republice nebo i v zahraničí. Pokud student již nechce dále pokračovat ve studiu, může najít uplatnění v různých analytických laboratořích zabývajících se například analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půdy ad.) nebo také v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu na pozicích jako je pracovník analytické laboratoře.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září 2021. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 51 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16. června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

NE

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.