Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Digitální grafika ve virtuálním prostředí

Studijní program
Grafika a kresba
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 09. 04. 2024

Studijní program v kostce

CÍLEM NAVAZUJÍCÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU GRAFIKA A KRESBA JE VYCHOVAT SVOBODNOU TVŮRČÍ OSOBNOST, VYBAVENOU SCHOPNOSTÍ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, KTERÁ SE ORIENTUJE V SOUČASNÉM UMĚLECKÉM PROVOZU.

Specializace Digitální grafika ve virtuálním prostředí je cíleně koncipována jako pracoviště nových metod a technologií v grafice ve spolupráci se zahraniční vysokou školou - Instytut Sztuki Wydzial Artystyczny Universytet Slaski v Katowicach. Jedná se o studium Double Degree. Je to speciálně zaměřené studium na digitální grafiku, aplikovanou zejména ve formách virtuálního prostředí, jako např. počítačové hry, interaktivní webové aplikace, mapping atd. Jelikož toto studium je velmi náročné na technologické vybavení a odborníky z praxe, je uskutečňováno ve spolupráci se zahraniční partnerskou školou US Katowice, která vybudovala specializované pracoviště na tvorbu a výuku počítačových her a již osm let realizuje bakalářský a navazující magisterský studijní obor Počítačové hry. Propojením technologického a pedagogického potenciálu Fakulty umění OU a Wydzialu Artystycznego US jsou připraveny podmínky pro realizaci výuky takto speciálně zaměřeného studia.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Grafika a kresba

Studiem grafiky a kresby na Fakultě umění Ostravské univerzit vás provedou doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D.

Co od vás očekáváme?

Orientace v médiu grafiky, zejména digitální grafiky. Znalosti a dovednosti kreativní práce v oblasti grafiky a kresby. Schopnost vytýčení tématu – projektu, koncepční myšlení, realizace projektu grafickými prostředky, přesahy grafiky do dalšího média nebo jinými vizuálními a multimediálními prostředky.

Co se naučíte?

Naučíte se používat digitální technologie zejména ve virtuálním prostředí a využívat tyto technologie k vlastním projektům nebo realizacím v rámci společenské poptávky, např. počítačové hry, interaktivní aplikace. Získáte základní znalosti týmové práce na multimediálním projektu. Budete schopni kreativního myšlení a práce v digitálním prostředí, a to nejen v individuální, ale také v týmové práci při koncipování a realizaci projektu. Naučíte se své vize a fantazii aplikovat s využitím aktuálních digitálních prostředků na základě znalostí klasických výtvarných technik a technologií.

Kde a jak se uplatníte?

V současném výtvarném/uměleckém provozu jako nezávislý autor/autorka - grafik, vizuální umělec, který by měl prokázat schopnost vyšší úrovně kooperace, čímž se rozumí spolupodílet se na složitějších projektech, jež směřují ve svých výsledcích do volného umění, ale také k realizacím, např. počítačových her a dalších projektů v oblasti virtuální grafiky, u kterých je mezioborová spolupráce předpokladem úspěchu - schopnost adaptace práce v polygrafii, DTP a dalších sférách na hranici volného a užitého umění včetně polygrafie, zvláště tyto kompetence jsou podmíněny očekávanou schopností a otevřeností k celoživotnímu učení, protože jsme svědky prudkých technologických zvratů, např. u digitálního tisku, kdy během úseků často kratších než pět let se obměňují vybavení tiskáren, prepressových pracovišť atd. Uplatnitelnost v rámci pracovišť zaměřených na tvorbu vizuálních výstupů jako Art Director - grafiky, animace, multimédií, počítačových her, interaktivních aplikací.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška sestává ze dvou částí:

V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci tvůrčí činnosti. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní část přijímací zkoušky probíhá před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč může získat nejvýše 40 bodů z obou částí přijímací zkoušky. Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Obsah talentové zkoušky

 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • teoretické znalosti z oboru
 • praxe v oboru a její výsledky
 • bibliografie a osobní projekt magisterského studia

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.