Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informační systémy

Studijní program
Aplikovaná informatika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Studijní program Aplikovaná informatika připravuje budoucí absolventy, aby byli schopni navrhovat, vyvíjet a spravovat inteligentní a informační systémy. Program se dělí se na dvě specializace: Umělá inteligence a Informační systémy. Student získá dobrý teoretický základ i v oblasti teoretické informatiky, logiky, vyčíslitelnosti a složitosti algoritmů. V průběhu celého studia je kladen důraz na týmovou spolupráci, základy projektového řízení a schopnost samostatné vědecké práce. Stranou nezůstává ani oblast získávání informací a znalostí z dat s důrazem na jejich bezpečnost či šifrování. Nedílnou součástí jsou také znalosti a dovednosti v oblasti analýzy dat a vytváření počítačových modelů. Nabyté znalosti a dovednosti studenti aplikují v týmu během ročníkových projektů a semestrálních prací. Celý program je podtržen internacionalizací, ať už formou odborných anglických seminářů či podporou mobilit a studia vybraných předmětů v angličtině.

Co od vás očekáváme?

Dokončené vysokoškolské vzdělání bakalářského typu ve stejném či příbuzném oboru. Snahu dozvědět se něco nového a zkoumat moderní informační technologie.

Co se naučíte?

Studijní plán Informační systémy připravuje studenta na práci v oblasti analýzy a návrhu rozsáhlých softwarových systémů s důrazem na práci v týmu. Jádro plánu tvoří předměty, které studentovi poskytnou nutné znalosti pro budoucí vedení softwarových týmů dle současných standardů metodik vývoje. Plán profiluje absolventa jako softwarového architekta se specializací na architektonické vzory, cloudové systémy, podnikové procesy, pokročilé databázové systémy či bezpečnost informačních systémů. Specifické znalosti a dovednosti specializace Informační systémy zahrnují hlubší pochopení principů souvisejících se softwarovým inženýrstvím, informačními systémy, využitím návrhových vzorů, pokročilých DB systémů, vícevláknového a paralelního programování, virtualizace a cloudových technologií, bezpečnosti a modelování podnikových procesů. Mezi další dovednosti a kompetence patří: znalosti z oblastí teoretické informatiky a logiky, znalostní inženýrství, projektové řízení a týmová spolupráce, základy vědecké práce, analýza vícerozměrných dat, modelování a simulace, metody kódování, šifrování a bezpečnost dat, geometrické modelování v počítačové grafice, expertní a doporučovací systémy, a odborné a vědecké angličtiny. Absolvent získá specifické praktické dovednosti v ročníkových projektech.

Kde a jak se uplatníte?

IT specialisté stále patří mezi nejžádanější skupinu zaměstnanců. Po úspěšném absolvování studijního programu proto máte velké možnosti uplatnění ve firmách zaměřených na oblast informačních a komunikačních technologií, popřípadě pokračování v rámci studia doktorského programu na KIP. S mnohými firmami budete mít možnost setkat se již v průběhu studia a navázat s nimi kontakt. Spolupracujeme například s firmami Tieto, CGI, InsideHome, WebValley, Certicon a další.

Konkrétní pracovní pozice

 • systémový analytik,
 • programátor, vývojář,
 • procesní mentor,
 • softwarový architekt,
 • architekt počítačových sítí a operačních systémů,
 • architekt databází a informačních systémů.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Studijní plán navazující magisterské specializace Informační systémy v kombinované formě studia je shodný se studijním plánem tohoto oboru v prezenční formě studia. Student si volí z nabídky předmětů a dle vzorového studijního plánu předměty vždy na jeden semestr. V návaznosti na výběr předmětů na daný semestr si student sestavuje vlastní rozvrh tutoriálů a seminářů s takovým časových předstihem, aby mohl koordinovat veškeré studijní povinnosti. Při sestavování individuálního studijního plánu a rozvrhu je mu nápomocen pedagogický poradce. V kombinované formě studia jsou realizovány sobotní tutoriály a navíc jsou zařazeny semináře, které probíhají společně se semináři studentů prezenční formy studia. Účast na seminářích během semestru, na rozdíl od prezenční formy, není povinná.

Rozvrhovanými akcemi v kombinované formě studia jsou tutoriály. Kromě těchto rozvrhovaných akcí plní student průběžně povinnosti předem dané každým studijním předmětem, který si na daný semestr zapsal. Tyto povinnosti jsou především: vypracování korespondenčních úkolů a testů, vypracování projektů – individuálních i skupinových, aktivní komunikace ve virtuální třídě, atd. v závislosti na konkrétním zvoleném předmětu. Aktivity, které musí student během semestru plnit a odevzdat vyučujícímu, mají větší frekvenci a to z důvodu absence přímé účasti ve výuce a absence komunikace s vyučujícím face-to-face. Vyučující tak má průběžnou zpětnou vazbu, zda student během semestru studuje a plní veškeré předepsané povinnosti. Stejné výsledky studia s prezenční formou jsou garantovány naprosto stejnými požadavky u každé dílčí zkoušky a zápočtu stejně jako u závěrečných státních zkoušek.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.