Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Zpěv

Studijní programZpěv
FakultaFakulta umění
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBcA.
Garant programudoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.

Studijní program v kostce

Bakalářský obor Zpěv je určen absolventům konzervatoří a jiných odborných škol, kde se zpěv vyučuje, stejně tak jako talentovaným zpěvákům se zájmem o profesionální interpretaci. Kromě hodin sólového zpěvu je zde pěvecký sbor, jehož budete členem. Kromě toho budete se svými spolužáky tvořit komorní seskupení při výuce komorního, či ansámblového zpěvu. Samozřejmě je výuka doplněna o hudebně teoretické předměty, které Vám umožní lépe se orientovat v současných trendech interpretace hudby různých období. Součástí studia jsou workshopy, které naše fakulta pravidelně pořádá, a studenti jsou jejich nedílnou součástí. Tyto workshopy jsou vedeny významnými osobnostmi, které předávají našim studentům své pracovní zkušenosti. Vy se můžete těchto akcí účastnit jako pasivní posluchač, nebo jako aktivní zpěvák. Každoročně katedra sólového zpěvu pořádá operní projekt ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským, jehož budete součástí. Jedná se o společnou inscenaci, kdy se naši nejúspěšnější studenti stávají sólisty opery NDM a participují tak na profesionálním operním představení.

Co od vás očekáváme?

Před přijetím na naši fakultu je nutné vykonat talentovou zkoušku. Při ní je nutné prokázat schopnost provedení pěveckých partů daného repertoáru za doprovodu klavíru. Součástí přijímacího řízení je zkouška ze základů hudební teorie. Samozřejmostí je pak zájem o studium hudby a schopnost osvojit si nové poznatky z oblasti hudební praxe i teorie.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • Budete profesionálně ovládat techniku operního zpěvu
 • Budete umět pracovat v pěveckém sboru
 • Budete schopen pracovat s hudebním materiálem správně ho interpretovat v praxi
 • Budete znát hudebně teoretické zákonitosti a uplatňovat je v praxi při vlastní interpretaci díla
 • Budete umět pracovat v organizačních týmech při realizaci hudebních projektů

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent bakalářského studijního programu najdete široké uplatnění jako sólista, zpěvák v operním sboru, či různých komorních seskupeních s širokou škálou možností zaměření od staré hudby až po hudbu moderní. Pracovní možnosti najdete i v hudebním školství, na různých typech škol vyučujících hudební obory.

Konkrétní pracovní pozice

 • Sólový zpěvák
 • Člen divadelního sboru
 • Člen komorního souboru
 • Učitel
 • Projektový manažer pro hudební produkce

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přijímací zkouška se skládá ze tří dílčích částí:

 1. talentová – zpěv
 2. písemná – rozbor skladby
 3. ústní – hudebně kulturní přehled

Talentová zkouška (ad a)
Talentová část přijímací zkoušky má podobu zpěvu před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč si zajistí svého korepetitora na vlastní náklady. Uchazeči o studium ve studijním programu Zpěv předají zkušební komisi před začátkem talentové přijímací zkoušky lékařskou zprávu o foniatrickém vyšetření o způsobilosti ke studiu zpěvu ne starší 14 dnů. Tato zpráva bude založena do protokolu o přijímací zkoušce. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 70 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 50 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Písemná zkouška (ad b)
Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného testu z hudební teorie. Test proběhne v prostorách fakulty a je na něj vyhrazeno 60 minut. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 15 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Ústní zkouška (ad c)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je přehled v kulturně hudebních disciplínách. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 15 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah písemné zkoušky – rozbor skladby

 • detailní analýza tonálního, resp. modálního průběhu s pomocí přesného harmonicko-funkčního značení, vč. tvarů akordů (např. T5, D67, DS2 apod.), nebo s pomocí přesného určení modálního prostoru;
 • formový typ a vnitřní členění formy (tektonika skladby);
 • charakteristika dalších složek významných pro předloženou skladbu (kinetické a agogické prvky skladby)
 • poznámky ke skladbě a jejímu autorovi

Obsah talentové zkoušky

 • Jedna vokalíza
 • Jedna lidová píseň
 • Jedna umělá píseň z období romantismu
 • Jedna árie antiche (17. - 18. století)
 • Jedna operní árie
 • Všechny skladby dle vlastního výběru

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • vznik opery, bel canto – charakteristiky, princip
 • Gluckova reforma, Wagner, všeobecný přehled
 • tradice MPS A. Dvořáka – Karlovy Vary a M.Sch.-Trnavského – Trnava, kulturní dění v místě bydliště

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce MgA. Michal Bárta, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.