Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biofyzika

Studijní programFyzika
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuMgr. František Karlický, Ph.D.

Studijní program v kostce

Zajímají Vás přírodní vědy? Rádi hloubáte nad tím jak fungují živé organismy? Rádi experimentujete? K objasnění toho co Vás zajímá Vám středoškolské přírodovědné vzdělání nestačí? Pak pro Vás máme možné řešení ve formě studia bakalářského programu Fyzika, specializace Biofyzika. Naším cílem je předat Vám znalosti nutné pro pochopení struktury a funkce biologických systémů a seznámit Vás se širokým spektrem experimentálních metod, pomocí kterých můžete získat odpovědi na vaše otázky. Jádro studia je tvořeno fyzikálními a matematickými předměty, které jsou společné všem studentům programu Fyzika bez ohledu na specializaci. Biofyzika je nicméně multidisciplinární vědní obor a využívá znalosti nejenom fyziky ke studiu dějů probíhajících v živých organizmech, proto se rovněž zaměříte na studium vybraných oborů biologie a chemie. Specializace Biofyzika je experimentálně zaměřená a během studia získáte nejenom teoretické znalosti v oblasti stěžejních disciplín, ale i dovednosti potřebné pro práci v laboratořích nejrůznějšího typu. Při studiu specializace Biofyzika klademe důraz na:

 1. fyzikálně-matematické vzdělání
 2. základní biologické a chemické disciplíny potřebné ke studiu procesů probíhajících v živých organismech
 3. principy a experimentaci analytických metod
 4. studium procesů probíhajících na úrovni biologických membrán, buněk a organismů.

Studuj Biofyziku

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Ondřej Dlouhý z naší katedry fyziky. Bez vzorečků se sice při studiu jeho milované Biofyziky neobejdete, svým výzkumem ale můžete třeba přispět k tomu, že rostliny ustojí i proměnu naší planety v nehostinné místo. Doufáme, že apokalypsa nenastane, ale mít podobnou šanci ovlivnit nejen svou budoucnost, je celkem fajn příležitost pro ty, kteří se nebojí výzev a fascinují je rostliny...Co od vás očekáváme?

 • dokončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou je maturitní zkouška složená z fyziky anebo matematiky)
 • zájem o studium a všeobecný přehled v „klíčových“ disciplínách – fyzika, matematika, biologie, chemie
 • zodpovědný a aktivní přístup ke studiu
 • pečlivost především při experimentální laboratorní práci

Co se naučíte?

Jako student programu Fyzika, specializace Biofyzika:

 • získáte všeobecné fyzikální vzdělání
 • získáte znalosti metod optické absorpční a fluorescenční spektroskopie
 • budete umět využívat vybrané separační techniky ke studiu biologického materiálu
 • budete rozumět fyzikálním principům a experimentaci biofyzikálních metod
 • budete schopni najít vhodné metodické postupy při studiu (bio)fyzikálních procesů v živých organismech a interpretovat výsledky na úrovni biologických membrán, buněk a organismů
 • budete schopni realizovat sběr dat a data budete schopni analyzovat

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent programu Fyzika, specializace Biofyzika získáte multidisciplinární vzdělání v oborech fyziky, matematiky, chemie i biologie a jste připraveni pro studium v navazujícím magisterském programu Aplikovaná fyzika (specializace Biofyzika) na PřF OU nebo v obdobných, přírodovědně orientovaných programech a specializacích na jiných vysokých školách. Uplatnění můžete nalézt v institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem a v laboratořích zaměřených na analýzy biologických vzorků (využívajících chemické, biochemické a biologické laboratorní metody). Práce v klinických laboratořích předpokládá doplnění příslušné atestace.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník ve fyzikálních, chemických, biologických laboratořích
 • pracovník v institucích zabývajících se problematikou životního prostředí (včetně státní správy)
 • pracovník ve výzkumných ústavech AV ČR, vědecko-výzkumných centrech univerzit a jiných oddělení výzkumu a vývoje

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16.  června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška z fyziky v rozsahu gymnaziálního učiva.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.