Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Kinantropologie

Studijní program
Kinantropologie
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
12. 06. 2024 - 12. 10. 2024

Studijní program v kostce

V naší společnosti se začíná projevovat pozitivní tendence investovat do zdravého životního stylu a předcházet tak onemocněním místo investic do následné léčby. Pravidelná pohybová aktivita, tělesná cvičení a sport, jsou v tomto ohledu nepostradatelnými prostředky k dosažení zdravé a všestranně rozvinuté společnosti. Výzkumná evidence nás opravňuje k tomu, abychom tvrdili, že pravidelná pohybová aktivita je „dokonalým lékem“, který preventivně působí proti nejzávažnějším neinfekčním chronickým onemocněním. Abychom veřejnost přesvědčili o potřebě investic do tzv. „Live style medicine“, potřebujeme zapálené doktorandy, kteří chtějí hledat nové důkazy a postupy které mohou pomoci k prodloužení věku dožití ve zdraví u našich občanů. Chcete být součástí této celospolečenské změny a stát se odborníkem v oblasti věd o lidském pohybu? Máte rádi sport, ale také vědu a chcete studovat nové přístupy ke zvyšování sportovní výkonnosti? Chcete se zabývat výzkumem v oblasti tělesné výchovy u dětí? Přihlaste se k doktorskému studiu na Katedře studií lidského pohybu! Doktorské studium Kinantropologie na Ostravské univerzitě je unikátní, protože umožňuje PhD studentům využívat Centrum diagnostiky lidského pohybu, které disponuje špičkově vybavenými laboratořemi (magnetická rezonance Siemens 1,5 Tesla, Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod, Laboratoř fyziologie a funkční antropologie nebo Laboratoř behaviorálního zdraví). Studenti navíc mají možnost spolupracovat se školiteli a konzultanty, kteří publikují v prestižních celosvětových časopisech a podle WoS jsou jedním ze třech nejlepších pracovišť zaměřených na vědy o lidském pohybu v ČR. Na Ostravské univerzitě se řeší granty excelentního výzkumu jako je Healthy aging in industrial envinronment Program 4 (www.4HAIE.cz), nebo projekty grantové agentury České republiky. Doktorandi díky dobrým mezinárodním vztahům Katedry studií lidského pohybu vyjíždějí za svými konzultanty na univerzity do USA (University of Massachusetts Amherst), Anglie (Cardiff metropolitan University), Rakouska (University of Gratz), Španělska (University of Valencia) a dalších zemí. Hlavním obsahem studia je především práce na projektu disertační práce, která často bývá součástí výzkumného projektu řešeného na Katedře studií lidského pohybu, nebo součástí projektu studentské grantové soutěže. Na pracovišti probíhají Journal Cluby a pravidelné semináře, na které zveme významné odborníky z oblasti kinantopologie nebo vědecké pracovníky z ČR i ze zahraničí. Na našich seminářích pravidelně přednáší například prof. Joseph Hamill, PhD. (University of Massachusetts, USA) nebo prof. Gareth Irwin, PhD. (Cardiff metropolitan university, UK).

Co od vás očekáváme?

Očekáváme uchazeče, kteří se hluboce zajímají o hledání „pravdy“ a chtějí tak pomáhat společnosti. Předpokládáme znalost anglického jazyka alespoň na úrovni dobrého porozumění psaného textu. Očekáváme schopnost spolupráce ve výzkumném týmu a  předchozí absolvování magisterského studijního programu ze vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport, Kinantropologie nebo z oblastí lékařských, humanitních, technických a biologických oborů, kteří hodlají směrovat získanou specializaci do oblasti výzkumu pohybu člověka. Očekáváme také kompetence k vypracování projektu. Výzkumný projekt se odevzdává elektronicky nejméně 14 dní před přijímací zkouškou navrhovanému školiteli doktorského studia a dvěma konzultantům z katedry studií lidského pohybu (nebo externím konzultantům), kteří svým podpisem potvrdí souhlas se zájmem o spolupráci na výzkumném projektu disertační práce. Projekt obsahuje úvod s vyjádřením výzkumného problému, literární přehled, návrh výzkumných metod a referenční seznam vytvořený podle normy APA.

Co se naučíte?

Po absolvování našeho studia získáte nezávislé kritické vědecké myšlení, které je budováno jak na přednáškách, konzultacích a odborných seminářích, tak při realizaci vlastního výzkumu v laboratořích. Studium pomůže vašemu intelektuálnímu růstu ve znalostech z oboru kinantropologie a získání základních výzkumných kompetencí.

Budete schopni vypracovat validní výzkumné strategie a zvážit jejich limitace, což vytváří, společně s technickými dovednostmi, předpoklady pro Vaši samostatnou výzkumnou činnost.

Budete schopni šířit znalosti z oblasti kinantropologie také na mezinárodní úrovni. K všeobecným požadavkům na studenty doktorského studia postupně patří vytvoření návrhu tématu disertační práce včetně projektu, úspěšné vykonání přijímací zkoušky, splnění všech povinných předmětů ve studijním programu kinantropologie, absolvování zahraniční pracovní stáže na vědeckém pracovišti, podání odborného článku se školitelem a nejlépe ve spolupráci se zahraničním konzultantem, složení státní doktorské zkoušky, vypracování disertační práce a její obhajoba.

Doktorandi musí obsáhnout široké znalosti výzkumných metod, stejně jako schopnost analyzovat a interpretovat výsledky výzkumu.

Mimo formální kurzy doktorského studia jsou vyžadovány tyto zkušenosti: participace jako výzkumný subjekt, schopnost vyhledávání relevantní literatury, schopnost testování nových metodologií či měřidel, plánování nových výzkumných projektů, účast na každodenních aktivitách v laboratořích a asistence při sběru dat, analýza dat včetně statistické analýzy, formální psaní výzkumného článku vedoucí k podání publikace, prezentace na mezinárodních vědeckých konferencích, psaní grantových návrhů, konzultace a pomoc studentům v nižších ročnících, realizace odborné výuky, zahraniční stáž na vědeckém pracovišti s publikačním výstupem realizovaným ve spolupráci s konzultantem z daného pracoviště, participace na výuce.

Kde a jak se uplatníte?

Vzhledem k celosvětovému trendu investic do prevence chronických neinfekčních onemocnění po dokončení studia můžete získat pracovní pozice v oblasti sportovního průmyslu, službách z oblasti pohybu a zdraví, ve výzkumných organizacích a v akademickém prostředí. Sami také můžete podnikat s produkty, které vyvinete v průběhu PhD studia.

Konkrétní pracovní pozice

  • akademický pracovník univerzit (po celém světě)
  • výzkumný pracovník (například pro firmu Adidas nebo Ostravskou univerzitu)
  • podnikatel (například v oblasti Ehealth)
  • Kinantropolog (poradenství a diagnostika v soukromé nebo veřejné poradně pohybových programů)

Specifika kombinované/distanční formy studia

PhD studium Kinantropologie vyžaduje téměř každodenní přítomnost na pracovišti. Zejména pak účast na pondělních seminářích, pátečních Journal clubech, konzultacích se školitelem a výuce pregraduálních studentů.

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium magisterského studijního programu nejlépe se zaměřením na tělesnou výchovu a sport, kinantropologii, učitelství tělesné výchovy, nebo také graduovaným uchazečům z oblasti lékařských, technických, či biologických vědních oborů se zájmem o specializaci do oblasti výzkumu pohybu člověka
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč představí svou dosavadní odbornou a publikační činnost. K přijímacímu pohovoru předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace, jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Návrh disertačního záměru zašle uchazeč na e-mail garanta studijního programu – spolu s podáním přihlášky ke studiu. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí anglického jazyka.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.