Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzická geografie

Studijní program
Environmentální geografie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Environmentální geografie se specializací Fyzická geografie je moderní geografickou disciplínou, která systematicky řeší vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny a zabývá se rovněž interakcí člověka s krajinnou sférou. Cílem navazujícího studijního programu je prohloubení znalostí jednotlivých složek krajiny a ekologických vazeb v krajině, pochopení krajiny jako celku a pokročilé osvojení moderních metod využívaných ve vědách o Zemi. Výuka je vedena prakticky a vedle přednášek studenti získají potřebné dovednosti formou projektů a prostřednictvím terénních a laboratorních cvičení. Při studiu je možné využívat nejmodernější mapovací technologie, např. drony s multispektráními kamerami, skener dna vodních útvarů, ADCP pro měření průtoků, geodetické totální stanice a GNSS přijímače, geofyzikální přístroje (ERT, georadar, refrakční seismika), vrtnou soupravu. K dispozici jsou počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, eroze, srážkoodtokové a hydrodynamické modelování a také laboratoře dendrogeomorfologie, granulometrie a sedimentologie. Cílem studijního programu je příprava odborníků, kteří rozumí prostorovým vazbám v krajině, chápou příčiny a důsledky změn životního prostředí a dovedou tyto problémy s pomocí adekvátních metod řešit. Absolventi najdou uplatnění v komerční sféře, veřejné správě, odborných institucích, případně mohou pokračovat v doktorském studijním programu Environmentální geografie.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Fyzickou geografii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Zuzka Poledníková z naší katedry fyzické geografie a geoekologie. Její milovaná Fyzická geografie je pro všechny, které fascinuje příroda, rádi pronikají do hloubky věcí a zkoumají přírodní procesy na zemi, pod zemí, ve vzduchu i ve vodě nebo dopady činnosti člověka na krajinu. Díky tvému výzkumu se tak třeba společnost může lépe rozhodovat i připravit na možnou budoucnost.

Co od vás očekáváme?

Předpokládáme znalosti fyzické geografie v rozsahu bakalářského stupně a základy geoinformačních technologií. Přicházíte-li z příbuzných oborů, je možné doplnění znalostí v průběhu studia.

Co se naučíte?

Absolvent studia:

 • má hluboké znalosti struktury a fungování krajinné sféry
 • je schopen popsat a mapovat strukturu krajiny a její jednotlivé složky a kriticky hodnotit roli člověka v krajině
 • chápou současné změny v krajině na pozadí studia vývoje Země ve čtvrtohorách
 • při sběru terénních dat je schopen pracovat s nejmodernějšími detekčními a mapovacími technologiemi
 • orientuje se v pokročilé statistické analýze dat a ovládá základní modely využívané v environmentální praxi (např. modelování eroze a transportu sedimentů, modelování stability svahů, srážkoodtokové a hydrodynamické modelování)
 • ovládá základní geoinformační technologie

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi se uplatní v orgánech státní správy a samosprávy, projekčních a plánovacích firmách, neziskových nevládních organizacích či na geografických katedrách univerzit. Mezi tyto orgány patří například některá ministerstva (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), katastrální úřady, odbory životního prostředí, Agentura ochrany a přírody ČR, Česká inspekce životního prostředí, Lesy ČR atd. V soukromém sektoru se jedná například o firmy zabývající se  projekční a poradenskou činností v oboru životního prostředí, zemědělství, lesnictví, dopravy, územního plánování, geotechnického monitoringu, aplikované geofyziky, kartografie či geoinformačních služeb. Mezi potencionální zaměstnavatele v soukromém sektoru patří například firmy Ekotoxa, Geotest, T-mapy, SHOcart a jiné. Absolventi se mohou rovněž uplatnit v ústavech Akademie věd ČR (např. Ústav geoniky, Geologický ústav, Ústav struktury a mechaniky hornin) či státních institucích zabývajících se servisem pro státní správu (Český hydrometeorologický ústav, podniky povodí).

Konkrétní pracovní pozice

 • referent
 • rada
 • odborný referent
 • odborný rada
 • samostatný hydrolog
 • samostatný klimatolog

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Písemná přijímací zkouška. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška je ve formě písemného testu v rozsahu 10 znalostních otázek, v maximálním bodovém ohodnocení 100 bodů.

Okruhy znalostního testu (správně zodpovězená otázka = 10 bodů):

 • Základy environmentální geografie v rozsahu bakalářského studia, globální environmentální problémy, základy kartografie
 • Základy fyzické geografie v rozsahu bakalářského studia
 • Přírodní hazardy a rizika
 • Fyzická geografie Evropy a světa

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.