Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sportovní vědy

Studijní program
Kinantropologie
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Baví vás od malička sport a je vám sympatický zdravý životní styl? Zajímáte se o biomedicínské obory? Chtěli byste se stát součástí sportovního průmyslu? Neváhejte a přihlaste se na Ostravskou univerzitu do studijního programu Kinantropologie ve specializaci Sportovní vědy.

Ostravská univerzita získala unikátní projekt UniReg v rámci kterého se stala lídrem ČR při vytváření studijních programů zaměřených na sport a tzv. „Live style medicine“. Výzkumná evidence nás opravňuje k tomu, abychom tvrdili, že pravidelná pohybová aktivita je „dokonalým lékem“, který preventivně působí proti nejzávažnějším neinfekčním chronickým onemocněním. Abychom veřejnosti umožnili využít tzv. „Live style medicine“, potřebujeme zapálené absolventy.

Chcete být součástí této celospolečenské změny a stát se odborníkem v oblasti věd o lidském pohybu? Máte rádi sport a chcete studovat nové přístupy ke zvyšování sportovní výkonnosti? Přihlaste se k NMgr. studiu Kinantropologie na Katedře studií lidského pohybu!

Studium Kinantropologie na Ostravské univerzitě je unikátní, protože umožňuje studentům využívat v rámci České republiky nejmodernější Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví vytvořené právě pro tento studijní program.Navíc mohou studenti využívat Centrum diagnostiky lidského pohybu, které disponuje špičkově vybavenými laboratořemi (magnetická rezonance Siemens 1,5 Tesla, Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod, Laboratoř fyziologie a funkční antropologie nebo Laboratoř behaviorálního zdraví). Při studiu jsou používány moderní výukové trendy a praktické nácviky v reálných situacích a tak si studenti mohou během studia vyzkoušet skutečnou práci kinantropologa v rámci Poradny pohybových programů. Současně jsou na Ostravské univerzitě řešeny granty excelentního výzkumu jako je Healthy aging in industrial environment Program 4 (www.4HAIE.cz), nebo projekty grantové agentury České republiky.Své jazykové kompetence mohou studenti zlepšovat díky dobrým mezinárodním vztahům a tzv. Mobility Window, tedy nástroji, který usnadňuje studentům realizovat studijní pobyty v zahraničí a umožňuje tak vyjíždějí na univerzity například do Anglie (Cardiff metropolitan University), Rakouska (University of Gratz), Španělska (University of Valencia) a dalších především Evropských zemí. Studenti navíc mohou navštěvovat pravidelné semináře, na které zveme významné odborníky z oblasti kinantopologie nebo vědecké pracovníky z ČR i ze zahraničí. Na našich seminářích pravidelně přednáší například prof. Joseph Hamill, PhD. (University of Massachusetts, USA) nebo prof. Gareth Irwin, PhD (Cardiff metropolitan university, UK).

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Behaviorální zdraví, sport a technologie

Baví vás sport a je vám sympatický zdravý životní styl? Zajímáte se o biomedicínské obory a psychologii? Neváhejte a přihlaste se na Ostravskou univerzitu do studijního programu Kinantropologie ve specializaci Behaviorální zdraví.

Co od vás očekáváme?

Velmi vítáme zapálené uchazeče, kteří chtějí svůj život zasvětit tématům lidského pohybu a zvyšování výkonnosti či udržení zdraví. Předpokládáme, že jste studoval/a bakalářské studium ve vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport, Kinantropologie, nebo Fyzioterapii, či jiný zdravotnický, humanitně či přírodovědně zaměřený studijních program. Velice vítáni jsou uchazeči, které baví komunikace v anglickém jazyce. Podmínkou pro přijetí ke studiu je složení praktické přijímací zkoušky, pokud tato praktická zkouška nebyla součástí přijímacího řízení na bakalářské studium (viz Charakteristika studijního programu Tělesná výchova a sport) a složení teoretické přijímací zkoušky. Uchazeči absolvují písemný test z kinantropologicky orientovaných otázek (např. fyziologie sportovní výkonnosti, sportovní trénink, biomechanika sportu, psychologie pohybu, anatomie) v rozsahu 50 otázek z předmětů profilujícího základu bakalářského studia Tělesná výchova a sport.

Co se naučíte?

Absolventi umí vytvářet, vést a organizovat pohybové aktivity v rámci výkonově i zdravotně orientované zdatnosti a primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění. Absolventi jsou navíc schopni samostatně vytvářet a řídit činnosti organizací realizujících pohybové aktivity všech věkových skupin. Absolventi umí spolupracovat na vývoji nových služeb a technologií ve sportovním průmyslu, IT průmyslu zaměřeném na vytváření aplikací souvisejících s pohybem a zdravím a Biotechnologickém průmyslu zaměřeném na vývoj a výrobu nových funkčních designů sportovních výrobků (např. funkční design běžecké obuvi, funkční design kolečkových lyží, který bude splňovat parametry prevence poranění křížového vazu atd.), ale také výrobků používaných v každodenním životě (např. minimalistická obuv pro malé děti, fenomén dnešní doby).

Kde a jak se uplatníte?

Vzhledem k celosvětovému trendu investic do prevence chronických neinfekčních onemocnění po dokončení studia můžete získat pracovní pozice v oblasti sportovního průmyslu, službách z oblasti pohybu a zdraví. Navíc můžete nastoupit k navazujícímu PhD studiu Kinantropologie.

Konkrétní pracovní pozice

  • Kinantropolog (poradenství a diagnostika v soukromé nebo veřejné poradně pohybových programů)
  • Vedoucí trenér ve sportovních klubech
  • Podnikatel – poskytovatel služby nebo produktu z oblasti pohybu a zdraví nebo pohybu a zvyšování výkonnosti
  • Vedoucí pracovník Sportovních sekcí (Města, Kraje, MŠMT)

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • doložení způsobilosti ke studiu tělesné výchovy - Potvrzení lékaře soubor pdf 0,09 MB

Přijatí uchazeči odevzdávají potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti ke studiu spolu s ověřenou kopii vysokoškolského diplomu až u zápisu do studia.

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Praktická zkouška z tělesné výchovy může být prominuta uchazečům, kteří absolvovali nebo studují bakalářské studium ve vzdělávací oblasti 28 – Tělesná výchova a sport; Kinantropologie. Žádost o prominutí zkoušky musí být podána nejpozději do 15. března aktuálního roku. Uchazeči v případě prominutí zkoušky obdrží za tuto část maximální počet bodů.

Žádost o uznání zkoušky z tělesné výchovy soubor pdf 0,11 MB

Test z anglického jazyka lze prominout uchazečům, kteří jsou držiteli certifikátu prokazujícího úroveň anglického jazyka na úrovni B2. Uchazeči musí doložit certifikát Společenského evropského referenčního rámce, např. Cambridge, TOEFL. Žádost o prominutí testu musí být podána nejpozději do 15. března aktuálního roku. Uchazeči, kterým byla přijímací zkouška prominuta, obdrží za tuto část maximální počet bodů.

Žádost o uznání zkoušky z anglického jazyka soubor pdf 0,10 MB

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Praktická zkouška z tělesné výchovy

Vytrvalostní běh - běh na 1500 m
Vybraná plavecká disciplína - plavání 100 m
Akrobatická cvičení - povinná akrobatická sestava
Sportovní hra - basketbal nebo volejbal

Minimum bodů pro vyhovění ze zkoušky: 16

Zhodnocení studijních výsledků

Zhodnocení výsledků předchozího vysokoškolského studia – počítá se vážený průměr za prvních pět semestrů studia.

Hodnocení:
Hodnota průměru prospěchu od 1,00 – 1,49 = 60 bodů
Hodnota průměru prospěchu od 1,50 – 2,49 = 30 bodů
Hodnota průměru prospěchu od 2,50 – 3,00 = 10 bodů

Test z anglického jazyka

Písemný test na úrovni B2. Test lze prominout uchazečům, kteří jsou držiteli certifikátu prokazujícího úroveň anglického jazyka na úrovni B2. Uchazeči musí doložit certifikát Společenského evropského referenčního rámce, např. Cambridge, TOEFL.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Motivační pohovor

Proběhne strukturovaný osobní motivační pohovor. Uchazečům o studium budou na základě výsledku motivačního pohovoru přiděleny body (max. 100 bodů).

Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle získaných bodů. Přijímáni jsou uchazeči, kteří dosáhnou nejvyššího bodového hodnocení – rozhoduje pořadí nejlepších na základě motivačního pohovoru.

Motivační dopis k přijímacímu řízení slouží jako podklad pro motivační pohovor.


Přijímací řízení bude probíhat ve dvojstupňovém procesu. V prvním kroku budou ověřeny předpoklady ke studiu formou praktické zkoušky, zhodnocením studijních výsledků předchozího vysokoškolského studia a testem z anglického jazyka. Na základě hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů a nanejvýše 40 nejúspěšnějších uchazečů bude pozváno na osobní motivační pohovor. Podkladem pro pohovor bude motivační dopis. Všichni uchazeči přikládají motivační dopis jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu.

Celkový výsledek přijímacího řízení činí z 50 % vážený průměr předchozího studia za prvních pět semestrů, z 30 % test z anglického jazyka a z 20 % praktická zkouška. V případě, že uchazeč nebyl pozván k motivačnímu pohovoru, neuspěl celkově.

Motivační pohovor je hodnocen samostatně počtem 0–100 bodů a na základě výsledku z pohovoru je stanoveno pořadí, které rozhoduje o návrhu na přijetí.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Všichni uchazeči přikládají motivační dopis jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu.

Přijatí uchazeči odevzdávají potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti ke studiu spolu s ověřenou kopii vysokoškolského diplomu až u zápisu do studia.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.