Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Zubní lékařství

Studijní program
Zubní lékařství
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
5 let
Akademický titul
MDDr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Studium na Lékařské fakultě Ostravské univerzity je zaměřeno individuálně na studenta, nikoliv jen na skupinu studentů. Nabízí rodinné přátelské prostředí, moderní výukové prostory držící krok s aktuálními technologiemi ve vzdělávání nebo medicíně. Od AR 2022/2023 nabízející výuku i v rámci současně budovaného simulačního centra.

Hlavním partnerem pro praktickou výuku a praxi je Fakultní nemocnice Ostrava se svým špičkovým vybavením a kvalitním personálním zázemím Pro zajištění prázdninové praxe budou partnery vyjma FN Ostrava i privátní ambulance zubní péče, se kterými má LF OU uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci.

 • Studijní program Zubního lékařství připravuje studenty na budoucí povolání zubního lékaře. Je realizován v rámci kreditového systému studia, který je plně kompatibilní s  European Credit Transfer System (ECTS). V první etapě studia získají teoretické znalosti a dovednosti především základních oborech a oborech všeobecného lékařství - Normální anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie, Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie, Farmakologie, Radiologie, Vnitřní lékařství, Chirurgie, Pediatrie, Anesteziologie a intenzivní medicína, Pediatrie, Kožní lékařství, Infekční nemoci, Neurologie, Otorinolaryngologie, Psychiatrie, Soudní lékařství atd.
 • Hlavní součástí studia jsou odborné disciplíny zubního lékařství – preventivní zubní lékařství, protetika, dentální materiály, anestezie a sedace v zubním lékařství, dětské zubní lékařství, ortodoncie, parodontologie, orální chirurgie, orální patologie, praktické zubní lékařství, dentální radiologie, gnatologie.
 • Během studia se studenti setkají i s předměty veřejného zdravotnictví – Epidemiologie, Sociální lékařství – sociální aspekty zubního lékařství, Medicínské právo, ale i dalšími jako genetika , Lékařská imunologie a etika.
 • Součástí studijního plánu je i podpora dalších dovedností vzhledem k profesi – Lékařská psychologie, jazyková znalost minimálně v jednom světovém jazyce a samozřejmě i znalost latinské terminologie.

Nedílnou součástí je praktická výuka, praxe v podobě stáží v hlavních oborech v rozsahu minimálně 4 souvislých praxí v ordinacích praktických zubních lékařů.

Co od vás očekáváme?

Předchozí znalosti pro samotné studium od Vás nejsou očekávány, ani požadovány. Všechny předměty jsou vyučovány komplexně a zahrnují témata, která jsou probírána s cílem, aby student získal potřebné informace ke studiu daného předmětu. Nedílnou součástí získávání znalostí studované problematiky je schopnost vyhledávání informací v základní a doporučené literatuře a jiných odborných zdrojích. Nicméně pro úspěšné přijímací řízení je potřebné mít dostatečné znalosti z přírodovědných oborů – biologie, chemie a fyzika.

Co se naučíte?

Baví vás chemie, biologie a jiné přírodovědné obory, touha po poznání, máte důraz na detail, jste pečliví, chcete pomáhat lidem? Bavila by vás práce na vysoce specializovaných pracovištích ve zdravotnictví? Chcete se neustále vzdělávat?

Absolventi magisterského studijního programu

Absolvování oboru Zubního lékařství má zajistit odbornou způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře (činnost preventivní, diagnostická, léčebná). Absolvent je připraven dále se vzdělávat a získat specializovanou způsobilost. Absolvent magisterského studijního programu „Zubního lékařství“ musí mít široké akademické a medicínské vzdělání, musí být řádně teoreticky připraven pro výkon povolání, být schopen spolupráce s dalšími specialisty zdravotní péče; musí mít dobrou schopnost komunikace, být připraven k celoživotnímu odbornému vzdělání a kontinuálnímu odbornému růstu, být schopen řešit odborné profesní problémy ve vzájemných souvislostech s využitím hlubokých teoretických znalostí a praktických dovedností.

Absolventi magisterského studijního programu musí

 • mít široké akademické a medicínské vzdělání,
 • být řádně teoreticky i prakticky připraveni pro výkon povolání,
 • být schopni spolupráce s dalšími specialisty ve zdravotní péči,
 • mít dobrou schopnost komunikace,
 • být připraveni k celoživotnímu odbornému vzdělání a kontinuálnímu odbornému růstu.

Praxe

Nedílnou součástí je praktická výuka, praxe v podobě stáží v hlavních oborech v rozsahu minimálně 4 souvislých praxí v ordinacích praktických zubních lékařů. Praktická výuka je vedena na výukových pracovištích LF OU a FN Ostrava – simulátorech a cvičných zubních soupravách.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi magisterského studijního programu budou plně připraveni na výkon povolání zubního lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního specializačního vzdělávání.

Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.). Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Konkrétní pracovní pozice

Absolventi mohou působit ve zdravotnických zařízeních státního i soukromého sektoru jako

 • praktičtí zubní lékaři v soukromém i státním sektoru zdravotnictví,
 • odborný pracovník ve vědě a výzkumu – postgraduální studium,
 • odborný asistent na vysokých školách.

Další vzdělávání

Své vzdělání si můžete dále zvýšit postgraduálním specializačním vzděláváním ve vybraném oboru. V případě, že Vás baví i vědeckovýzkumná činnost, pak je možnost studovat doktorské studium, a to v současnosti na Lékařské fakultě OU lze se zaměřením disertační práce ve stomatochirurgii ve studijním programu Chirurgické obory nebo nově Experimentální a klinickou medicínu v hematologii a onkologii.

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce.

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplom absolventa konzervatoře.

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT pro plnění povinné školní docházky.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Zubní lékařství – prezenční forma

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[2] Obsah písemných testů: biologie, fyzika, chemie v rozsahu středoškolského učiva. Každý písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 90 bodů.

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 50 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 15 bodů), fyzika (minimum = 10 bodů), chemie (minimum = 13 bodů).

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento:

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Zubní lékařství.

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Zubní lékařství.

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Zubní lékařství.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče a rovněž do spisu elektronické přihlášky uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky: není stanoven.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie

 • Obecná charakteristika živých soustav (Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Nebuněčné organismy. Hierarchie organismů podle složitosti.
 • Přehled živých organismů (Systematické kategorie organismů. Biologický druh. Baktérie. Sinice. Prvoci. Plísně. Kvasinky a vyšší houby. Přehled a charakteristika rostlin. Přehled a charakteristika živočichů. Červi a členovci. Strunatci. Obratlovci. Savci.)
 • Buňka (Charakteristika prokaryotické a eukaryotické buňky. Biomembrány. Cytoskelet. Buněčné organely. Chemické složení – nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy. Buněčný metablismus. Přeměny energií. Dělení buněk. Chromozómy. Buněčné dělení. Rozmnožování.)
 • Životní funkce vyšších rostlin, živočichů (Fotosyntéza. anaerobní glykolýza, oxidativní fosforylace, koloběh ATP. Rozmnožování a pohyb rostlin. Teplota živočichů. Dýchací soustavy živočichů. Srdečně - cévní soustavy živočichů. Tělní tekutiny živočichů. Vylučovací soustavy živočichů. Nervové soustavy živočichů. Hormonální regulace. Homeostáza. Smyslové funkce. Pohybové funkce. Rozmnožování živočichů. Ontogenetický vývoj a stárnutí živočichů.)
 • Genetika (Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Základní genetické pojmy. Genetická informace a genetický kód. Gen a jeho exprese. Uložení genů v chromosomu. Prokaryontní chromosom. Eukaryontní chromosom. Karyotyp. Diploidní a haploidní počet chromosomů. Meióza. Segregace a kombinace chromosomů. Chromosomové určení pohlaví. Křížení. Dominance a recesivita. Mendelovy zákony. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Mutace. Mutagenní faktory v životním prostředí člověka. Genetická struktura populace. Lékařský význam genetiky. Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost mnohobuněčného organismu, genetická proměnlivost. Příklady z genetiky člověka. Dědičnost krevních skupin, barvy očí, leváctví, vývojových vad prstů, hemofílie, daltonismu. Dědičnost v  populaci organismů.)
 • Evoluce (Základní představy o vzniku života. Geologický vývoj Země a vývoj života. Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie. Základní paleoantropologické nálezy. Vývojová linie člověka.)
 • Biologie člověka (Opěrná a pohybová soustava. Vnitřní prostředí organismu. Krev. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Krevní převod. Oběhová soustava a její funkce. Míza a mízní oběh. Dýchací soustava a její funkce. Trávící soustava a její funkce. Vylučovací soustava. Přeměna látek a energií v lidském organismu. Funkce jater. Tělesná teplota a její udržování. Hormonální řízení činnosti organismu. Řízení činnosti vnitřních orgánů. Nervová soustava. Nervové řízení činnosti organismu. Čidla. Vyšší nervová činnost. Rozmnožovací soustava ženy a muže. Ontogeneze a nitroděložní vývoj člověka. Těhotenství. Dědičné choroby. Genetické poradenství.)
 • Ekologie (Základní ekologické pojmy. Vztahy organismu a prostředí. Abiotické a biotické složky životního prostředí. Sluneční záření, atmosféra, hydrosféra a život. Populace. Vzájemné vztahy mezi populacemi. Parasitismus, predace. Pozitivní vztahy v populaci. Společenstva organismů. Ekosystém a jeho změny. Biosféra. Lidská populace a prostředí. Populační exploze.)

Chemie

 • Obecná chemie (Základní charakteristika látek – hmotnost a relativní hmotnost atomů a molekul, látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost, normální molární objem plynů. Stavba atomu, modely atomu, stavba elektronového obalu, valenční elektrony. Periodická soustava prvků, s, p, d a f prvky. Elektronegativita prvku. Chemická vazba (kovalentní, polární, iontová, kovová, koordinační). Směrová orientace vazeb, hybridizace atomových orbitalů, polarita molekuly. Mezimolekulové vazebné síly. Disperzní soustavy, roztoky – vyjadřování složení roztoků hmotnostním zlomkem, hmotnostní koncentrací a látkovou koncentrací, výpočty. Chemické reakce a chemické rovnice. Reakční kinetika (rychlost chemické reakce, teorie reakční kinetiky, faktory ovlivňující reakční rychlost). Termochemie (reakční teplo, termochemické zákony). Chemická rovnováha (rovnovážná konstanta, ovlivňování rovnovážného složení soustavy) Neelektrolyty a elektrolyty, elektrolytická disociace, elektrolyty silné a slabé. Koncentrace iontů v roztocích silných elektrolytů. Typy chemických reakcí. Protolytické reakce. Silné kyseliny a zásady, disociační konstanta slabých kyselin a zásad. Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad – výpočty. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční reakce, činidla, počty vyměněných elektronů a koeficienty v chemických rovnicích.
 • Anorganická chemie (Názvosloví anorganických sloučenin, periodická soustava prvků (prvky hlavních skupin, prvky přechodné, prvky vnitřně přechodné, rozložení kovů a nekovů). Vodík a kyslík, vzácné plyny, halogeny, chalkogeny, prvky p3(dusík, fosfor) prvky p2 (uhlík, křemík, cín, olovo) prvky p1 (bor, hliník) prvky s (alkalické kovy, prvky alkalických zemin), přechodné prvky (prvky skupiny železa, prvky skupiny mědi, prvky skupiny zinku) vnitřně přechodné prvky (lantanoidy, aktinoidy), základní a významné anorganické sloučeniny jednotlivých prvků, jejich reaktivita a použití.
 • Organická chemie (Vazby v molekulách organických sloučenin. Struktura organických sloučenin (izomerie). Názvosloví organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Organické sloučeniny: Uhlovodíky (názvy uhlovodíkových zbytků, nenasycené uhlovodíky, areny). Halogenderiváty uhlovodíků, dusíkaté deriváty uhlovodíků (nitrosloučeniny, aminy – různé typy). Alkoholy, fenoly, chinony, ethery. Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony). Karboxylové kyseliny. Přehled názvů a struktur biologicky významných kyselin (mono- a dikarboxylových nesubstituovaných nasycených a nenasycených, substitučních derivátů – hydroxykyselin a ketokyselin). Močovina. Heterocyklické sloučeniny. Močová kyselina. Organokovové sloučeniny. Syntetické makromolekulární látky.
 • Biochemie (Chemické složení živých soustav: Sacharidy – rozdělení, význam, struktura nejdůležitějších monosacharidů (acyklické formy, odvození poloacetalových cyklických forem, anomerie), estery cukrů, vznik glykosidové vazby. Redukující a neredukující disacharidy, polysacharidy.). Lipidy – mastné kyseliny vázané v lipidech, acylglyceroly, hydrolýza tuků a olejů, mýdla, žluknutí, hlavní součásti fosfolipidů. Steroidy – struktura steranu, biologicky významné steroidy.). Aminokyseliny a bílkoviny: Názvy a struktury všech dvaceti standardních aminokyselin, polarita jejich postranních řetězců, ionizace, vznik peptidové vazby, tvorba názvu peptidu. Struktura bílkovin – primární až kvartérní struktura, stabilizace sekundární, terciární a kvartérní struktury. Denaturace bílkovin. Základní typy bílkovin. (Funkce enzymů, hlavní třídy. Významné enzymy trávicí soustavy. Funkce vitaminů, chemické názvy. Anabolický a katabolický charakter metabolických drah, význam oxidačních reakcí, makroergní sloučeniny a energetický efekt metabolismu. Úloha citrátového cyklu a koncového dýchacího řetězce. Konečné produkty aerobního a anaerobního odbourání glukosy, beta-oxidace vyšších karboxylových kyselin a dusíkatých látek. Nukleové kyseliny: Purinové a pyrimidinové báze nukleových kyselin, struktura a názvy nukleosidů a nukleotidů, základní rysy struktury nukleových kyselin, jejich druhy a funkce v průběhu transkripce a translace.). Funkce hormonů při řízení metabolismu mnohobuněčných organismů.

Fyzika

 • Fyzikální veličiny, jednotky (Soustava jednotek SI. Dílčí a násobné jednotky. Skalární a vektorové fyzikální veličiny. Převody jednotek).
 • Mechanika (Kinematika hmotného bodu (druhy pohybů, skládání pohybů, rychlost a zrychlení, rovnoměrné a nerovnoměrné pohyby, pohyb hmotného bodu po kružnici, dostředivé zrychlení). Dynamika hmotného bodu (vzájemné působení těles, Newtonovy zákony, hybnost těles a impuls síly, zákon zachování hybnosti, dostředivá a odstředivá síla). Energie hmotných bodů (práce, výkon, mechanická energie, kinetická energie, potenciální energie, zákony zachování energie v mechanice). Mechanika tuhého tělesa (tuhé těleso, moment síly, těžiště tělesa, moment dvojice sil, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa, účinnost stroje). Mechanika kapalin a plynů (tlak v kapalinách a plynech, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon, atmosferický tlak, ustálené proudění ideální kapaliny, rovnice spojitosti, Bernoulliova rovnice, proudění skutečné kapaliny). Gravitační pole (gravitační zákon, gravitační pole Země, pohyb těles v homogenním a radiálním gravitačním poli Země).
 • Termodynamika a molekulová fyzika (Kinetická teorie stavby látek, neuspořádaný pohyb částic v látkách, modely struktur skupenství, termodynamická teplota). Vnitřní energie, práce a teplo (změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně, teplo, měrná tepelná kapacita, kalorimetr, I.termodynamický zákon). Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek (rozdělení molekul plynu dle rychlostí, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický, izobarický a adiabatický děj ideálního plynu, kruhový děj, II. termodynamický zákon). Struktura a vlastnosti pevných látek (krystalické a amorfní látky, ideální krystalická mřížka, hlavní typy vazeb, deformace tuhého tělesa, teplotní roztažnost pevných látek). Struktura a vlastnosti kapalin (povrchová vrstva kapalin, povrchové napětí, jevy na rozhraní tuhého tělesa a kapaliny, kapilarita, teplotní objemová roztažnost kapalin). Změny skupenství látek (tání, tuhnutí, sublimace, vypařování a var, kapalnění, fázový diagram, vodní pára v atmosféře).
 • Akustika (Kmitavý pohyb (harmonický kmitavý pohyb, fáze, energie oscilátoru, kmity vlastní, nucené, rezonance). Vlnění (klasifikace vlnění, odraz a lom, interference, stojaté vlnění, šíření vlnění v prostoru, Huygensův princip). Zvukové vlnění (zvuk a jeho vlastnosti, hlasitost, intenzita a rychlost zvuku, ultrazvuk a infrazvuk).
 • Elektřina a magnetismus (Elektrické pole (elektrický náboj, silové působení, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, napětí, kapacita vodiče a kondenzátory, vodič a izolant v elektrickém poli, elektrické zdroje). Elektrický proud v kovech (elektronová vodivost, Ohmův zákon, elektrický odpor, Kirchhoffovy zákony, práce, výkon). Elektrický proud v polovodičích (diody a tranzistory, termoelektrický jev). Elektrický proud v elektrolytech (elektrolytická disociace, Faradayovy zákony, elektrolýza, galvanické články). Elektrický proud v plynech, vakuu (ionizace plynů, katodové záření, termoemise elektronů). Magnetické pole (vznik, magnetické pole a silové působení vodičů s proudem, silové působení, magnetická indukce, magnetické vlastnosti látek, vznik a měření střídavého napětí a proudu, induktance, kapacitance, impedance, Thomsonův vztah, elektromagnetická indukce).
 • Optika (Elektromagnetické záření a jeho energie (základní pojmy, základní radiometrické veličiny, tepelné záření). Rychlost světla, úplný odraz, odraz a lom světla, index lomu, rozklad světla hranolem, spektroskop, interference světla, ohyb světla, polarizace světla. Optické soustavy - čočky, oko, lupa, mikroskop, dalekohled).
 • Atomová fyzika (Fotoelektrický jev, Comptonův jev, částicové i vlnové vlastnosti fotonů, spontánní a stimulovaná emise záření - laser, vlnové vlastnosti částic. Elektronový obal atomu (atomová spektra, kvantová energie, kvantově mechanický model atomu vodíku, kvantová čísla). Struktura atomového jádra (jaderné reakce, přirozená radioaktivita, zákon radioaktivní přeměny, štěpení a slučování jader, výroba a užití radionuklidů, detekce jaderného záření).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Biologie:

Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2021.
Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika, 2. aktualizované vydání MU Brno (překlad), 2018.
Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia 2014.
Benešová, M. a kol: Odmaturuj! z biologie. Didaktis, 2013
Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2010.
Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.

Chemie:

Učebnice chemie pro střední školy
Vacík et al.: Přehled středoškolské chemie, SPN, Praha (od roku 1999).
Benešová, M., Pfeiferová, E., Satrapová H.: Odmaturuj! z chemie. Didaktis, Brno, druhé přepracované vydání (2014)
Růžičková K., Kotlík B.: Chemie v kostce pro střední školy. Nakladatelství Fragment 2013

Multimediální učebnice chemie pro gymnázia: www.e-chembook.eu
Multimediální učebnice Khan Academy – přírodní vědy (česky/anglicky) biologie/fyzika/chemie cs.khanacademy.org/science

Fyzika:

Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky (6,vydání). Prometheus, ISBN 978-80-7196-475-9, rok vydání: 2020.
Odmaturuj z fyziky, nakl. Didaktis, ISBN: 80-86285-39-1
Vondra, M.: Fyzika v kostce pro střední školy, ISBN 978-80-253-0228-6
Sixtová, H.: Nová fyzika v kostce pro střední školy. Fragment, ISBN: 978-80-253-5233-5, rok vydání: 2021.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program / obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu / oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.