Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Kresba

Studijní program
Grafika a kresba
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 09. 04. 2024

Studijní program v kostce

CÍLEM NAVAZUJÍCÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU GRAFIKA A KRESBA JE VYCHOVAT SVOBODNOU TVŮRČÍ OSOBNOST, VYBAVENOU SCHOPNOSTÍ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, KTERÁ SE ORIENTUJE V SOUČASNÉM UMĚLECKÉM PROVOZU.

Studium ve specializaci Kresba připravuje své absolventy tak, aby maximalizoval jejich šanci na uplatnění v prestižní roli autora, který je schopný se prosadit ve tvrdých a proměnlivých konkurenčních podmínkách výstavního provozu. Prioritou je výhradně individuální přístup k práci se studentem a  důraz kladený na studentovu schopnost samostatné tvůrčí práce. Práce na produkci samostatných výstavních projektů vede k získávání praktických zkušeností se současnou podobou reálného uměleckého (výstavního) provozu, včetně schopnosti využívání grantových nabídek, znalosti organizačních mechanismů a odborně využívaných komunikačních technologií.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Grafika a kresba

Studiem grafiky a kresby na Fakultě umění Ostravské univerzit vás provedou doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D.

Co od vás očekáváme?

Orientace v médiu kresby a obecně v historii umění. Znalosti a dovednosti kreativní práce v oblasti kresby, grafiky nebo malby. Schopnost vytýčení tématu – projektu, koncepční myšlení, realizace projektu kresebnými prostředky, přesahy kresby do dalšího média nebo jinými vizuálními a multimediálními prostředky.

Co se naučíte?

Budete znát širokou škálu autorských přístupů ke kresbě a jejímu uplatnění ve výtvarné práci a nejrůznější tradiční i novodobé techniky a materiály, využívané pro kresebnou tvorbu v umění minulosti i současnosti. Budete schopni vnímat a odborně vyložit podstatu a význam výtvarných děl nejrůznějších žánrů a forem včetně nejsoučasnějších podob experimentální tvorby. Budete zvládat tradiční kresebné dovednosti, dokážete vnímat kresbu jako společný jmenovatel mnoha výtvarných oborů a aktivně objevovat možnosti jejího uplatňování v širokém prostoru volné výtvarné tvorby. Budete schopni vytvořit originální autorské dílo v oblasti kresby, případně dalších individuálně volených forem a technik a aktivně objevovat možnosti uplatňování kresby a jejích přesahů v širokém prostoru volné a užité výtvarné tvorby. Budete připraveni pro spolupráci v týmu pro galerijní pedagogiku, organizaci výstavního provozu, produkci.

Kde a jak se uplatníte?

 • v současném výtvarném nebo jiném uměleckém provozu jako nezávislý autor – vizuální umělec
 • na pracovištích zaměřených na tvorbu vizuálních výstupů – kresby, grafiky, animace, multimédií
 • vedení výtvarných dílen zaměřených na kresbu, ale také na tradiční a moderní technologie na hranici volného a užitého umění
 • v rámci pracovišť zaměřených na tvorbu vizuálních výstupů – kresby, grafiky, animace, multimédií
 • v uměleckém provozu - galerie, muzea, výstavní prostory atd.
 • v privátní sféře výstavní, kurátorské, organizační i osvětové

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška sestává ze dvou částí:

V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci tvůrčí činnosti. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní část přijímací zkoušky probíhá před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč může získat nejvýše 40 bodů z obou částí přijímací zkoušky. Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Obsah talentové zkoušky

 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • teoretické znalosti z oboru
 • praxe v oboru a její výsledky
 • bibliografie a osobní projekt magisterského studia

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

v

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.