Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Románská filologie

Studijní program
Románská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
17. 12. 2021 - 15. 07. 2022

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu;
  2. doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky;
  3. projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí být k dispozici odpovídající školitel.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,89 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška bude realizována formou komisionálního odborného pohovoru, během něhož uchazeč představí a v diskuzi obhájí projekt své disertační práce, který dodává jako přílohu své přihlášky ke studiu. V projektu o minimálním rozsahu 3 normostrany textu uchazeč prezentuje představu o tématu disertace, zdůvodní jeho výběr a uvede alespoň základní bibliografii odborných textů, které při promýšlení tématu prostudoval. Ještě před přijímací zkouškou se předpokládá detailnější konzultace jak s potenciálním školitelem, tak s předsedou oborové rady. Téma disertační práce si uchazeč volí v souladu s výzkumným zaměřením katedry. Komise bude během pohovoru zkoumat zejména orientaci uchazeče v problematice zvoleného tématu: dosavadní stav poznání, základní orientaci v odborné literatuře, případně v pramenech, směr a cíl bádání, formulace hypotéz a výzkumných otázek, metodologické postupy. Projekt disertační práce (a případně další dokumenty) mohou být napsány v češtině, španělštině nebo francouzštině. V uvedených románských jazycích může také probíhat přijímací pohovor. O finálním názvu a obsahu disertační práce, jakož i o jazyku disertační práce rozhodne oborová rada s ohledem na badatelské zaměření a jazykovou způsobilost budoucího školitele.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 70 bodů.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .