Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Klinické neurovědy

Studijní programKlinické neurovědy
FakultaLékařská fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinované
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programudoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Klinické neurovědy je koncipován v prezenční a kombinované formě studia a reflektuje strukturovaný evropský vzdělávací systém vysokého školství. Doktorský studijní program navazuje na magisterský studijní program Všeobecného lékařství nebo magisterský studijní program v přírodovědných a biomedicínských oborech. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v široké škále neurovědních oborů (neurofyziologie, neurofarmakologie, neurologie a dětská neurologie, neurochirurgie, neuroanatomie, neuropatologie, psychiatrie, neuroonkologie, neuroradiologie a klinická biochemie). Studenti mohou ve svých vědeckovýzkumných aktivitách v teoretickém, preklinickém i klinickém výzkumu využívat nově vybudované sdílené laboratoře se zaměřením na molekulárně-genetické vyšetření CNS a neurofarmakologické vyšetření.

Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický vědecký titul „Ph.D.” uváděný za jménem.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem k zahájení studia je absolutorium magisterského studijního programu Všeobecného lékařství nebo magisterského studijního programu v přírodovědných nebo biomedicínských oborech a úspěšné absolvování přijímací zkoušky doktorského studia formou ústního pohovoru, který je veden rozpravou nad návrhem tématu práce a prověřením základních znalostí z oboru.

Pro úspěšné absolvování studia je nezbytné vydat nejméně 3 publikace v časopisech s impakt faktorem dle stanovených kritérií (z toho nejméně 2 originální práce, minimálně 2x prvoautorství publikace, přičemž u prvoautorství musí být články minimálně ve 3. kvartilu a/nebo s impakt faktorem vyšším než 1,0). Zároveň musí student splnit požadovaný počet kreditů za publikace i další studijní povinnosti. V rámci studia je rovněž vyžadováno podání dvou výzkumných projektů, pedagogická činnost a absolvování stáže na zahraniční instituci v délce minimálně 1 měsíce nebo prokázat účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

Co se naučíte?

Během studia mají studenti možnost výzkumu ve sdílených laboratořích se zaměřením na molekulárně - genetické vyšetření s vybavením vysoce specializovanými technologiemi, včetně PCR pro detekci velmi nízkých hladin DNA, nukleových kyselin, genů, jejich produktů a vůbec všech procesů na molekulární úrovni. Dále je možnost využití elektroforetických a farmakologických metod, umožňujících terapeutické monitorování léčivých látek se zaměřením na CNS jako jsou antiepileptika, psychofarmaka, léky na roztroušenou sklerózu a monoklonální protilátky. Toto vybavení umožňuje propojení výzkumu mezi teoretickými, preklinickým i klinickými neurovědními obory.

Studium doktorského programu tak poskytuje studentům široké a hluboké teoretické znalosti v oblasti širokého spektra neurovědních oborů, jež jsou použitelné a uplatňované při tvůrčí činnosti, jako je schopnost mezioborové spolupráce, publikování dosažených výsledků v prestižních časopisech, schopnosti podání vědeckovýzkumného projektu a další.

Kde a jak se uplatníte?

Našim cílem, je připravit z absolventů vysoce kvalifikované odborníky medicínského a  přírodovědného zaměření a  poskytnout možnost dalšího odborného růstu pracovníkům v oboru neurověd a jeho příslušných disciplín, jako je neurofarmakologie, neurofyziologie, neurologie, psychiatrie, neurochirurgie a dalších.

Absolventi budou ve svém dalším profesním životě schopni navázat na svoji vědeckou práci ve svých dílčích specializacích, a to realizací začlenění nových vědeckých poznatků do běžné klinické praxe.

Absolventi studia se mohou uplatnit také v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi (vědecko-výzkumní pracovníci).

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.


Přijímací řízení

8
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.1.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[2.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

1.1.1. Ústní přijímací zkouška

[1] Klinické neurovědy (kombinovaná forma).

[1.1] Úplné vysokoškolské vzdělání magisterského typu v lékařských programech/oborech, v odůvodněných případech přírodovědných (oborově příbuzných), a biomedicínských programech/oborech.

[1.2] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty, doporučuje se účast školitele.

[1.3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

[1.4] Každý uchazeč, který získá méně než 60 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[1.5] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru: odborná rozprava v oboru, rozprava nad tématem disertační práce. V přijímacím pohovoru je u uchazečů ověřována úroveň znalostí v daném oboru (odborná rozprava týkající se zaměření uchazeče a vybraného návrhu tématu disertační práce), schopnosti uchazečů diskutovat na odborné úrovni a zjištění předpokladu – vědecky pracovat. Při odborné diskuzi bude veden uchazeč i k zamyšlení nad metodologií návrhu tématu disertační práce. A rovněž v rámci přijímacího pohovoru bude vyzván k seznámení komise s jeho odborným profilem, praxí a aktuální vědeckovýzkumnou činností.

[1.6] Doporučené dokumenty k pohovoru: 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2020 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu), 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu), 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ), 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.

[1.7] Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

[1.8] Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.


[1.9] Návrh okruhů témat disertačních prací pro AR 2020/2021, je doporučeno kontaktovat školitele tématu/okruhu před přijímací zkouškou a vybrané téma/okruh konzultovat:

 1. Neuroonkologie (neurologie, neurochirurgie, neuroanatomie, neuroradiologie, neuroonkologie)

  Školitelé a školitelé-konzultanti: prof. MUDr. Václav Bača, Ph.D., doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D., MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

  Navržená témata v rámci okruhu:
  Nádory selární oblasti mozku
  Řešení lézí mostomozečkového úhlu- endoskopický versus mikroskopický přístup
  Radiobiologické vlastnosti mozkových nádorů

 2. Molekulární genetika CNS (neurologie, neurochirurgie, klinická biochemie, onkologie)

  Školitelé a školitelé-konzultanti: doc. MUDr. Martin Baláž, Ph.D., doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D., doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

  Navržená témata v rámci okruhu:
  Neurodegenerativní onemocnění a jejich genetická závislost
  Molekulární genetika nádorů CNS
  Molekulární genetika a vývojové vady CNS

 3. Neurofyziologie (neurologie, neurofyziologie, klinická biochemie)

  Školitelé a školitelé-konzultanti: doc. MUDr. Pavol Švorc, Ph.D., doc. MUDr. Marek Bužga, Ph.D., prof. MUDr. David Stejska, Ph.D, doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

  Navržená témata v rámci okruhu:
  Neurohumorální řízení zažívacího traktu a příjmu potravy
  Chronobiologické aspekty pohlavních rozdílů v aktivitě autonomního nervového systému na modelu

 4. Neurofarmakologie

  Školitelé a školitelé-konzultanti: prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc., doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., RNDr. Hana Brozmanová, CSc., RNDr. Romana Uřinovská, Ph.D.

  Navržená témata v rámci okruhu:
  Vývoj metod pro stanovení koncentrací léčiv v séru metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
  Význam TDM v klinické praxi léčby roztroušené sklerózy

 5. Cerebrovaskulární onemocnění (neurologie, neuroradiologie, neurochirurgie, neurofyziologie)

  Školitelé a školitelé-konzultanti: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

  Navržená témata v rámci okruhu:
  Detekce nestabilního aterosklerotického plátu v karotickém řečišti
  Prevence kardioembolizační etiologie vzniku mozkové ischémie

 6. Neurologie a psychiatrie

  Školitelé a školitelé-konzultanti: prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

  Navržená témata v rámci okruhu:
  Diagnostika Parkinsonovy nemoci v prodromálním stadiu
  Využití transkraniální ultrasonografie u psychiatrických onemocnění

 7. Spinální onemocnění

  Školitelé a školitelé-konzultanti: doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., MUDr. Michael Mrůzek, Ph.D.

  Navržená témata v rámci okruhu:
  Parametry lokální a globální rovnováhy v léčbě deformit dolní bederní páteře

 8. Likvorologie (neurologie, klinická biochemie, neuroimunologie)

  Školitelé a školitelé-konzultanti: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D., RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.,

  Navržená témata v rámci okruhu:
  Potenciální prognostické likvorové biomarkery roztroušené sklerózy – vztah mezi biomarkery zánětu a tkáňovým poškozením
  Laboratorní biomarkery neurodegenerativních onemocnění CNS
  Metody detekce intrathekální protilátkové odpovědi

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. červen, červenec 2020:

 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2020 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.