Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální práce a sociální podnikání

Studijní program
Sociální práce a sociální podnikání
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 30. 04. 2024

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium Sociální práce a sociální podnikání je realizováno jako Joint Degree program, což znamená, že část studijního programu je uskutečňována ve spolupráci se dvěma zahraničními vysokými školami, a to Trnavskou univerzitou v Trnavě a Fachhochschule Campus Wien.

Cílem studia je připravit odborníky v oblasti sociální práce a sociálního podnikání, schopné řešit teoretické problémy i problémy praxe s důrazem na jazykové způsobilosti v anglickém jazyce. Spolupráce na realizaci programu je založena na dlouhodobém členství fakulty v síti Social Work and Social Economy (SOWOSEC).

Studijní program má několik specifik:

 1. Významnou výhodou studijního programu je jeho mezinárodní rozměr. Studující mají jeden semestr koncipován jako „mobility window“. To znamená, že v něm realizují povinný 14-ti denní studijní výjezd do Vídně, ve kterém absolvují předmět Interkulturní projektový management. Mimo to mohou využít další možnosti studijních výjezdů a stáží v zahraničí, protože fakulta spolupracuje s více než padesáti zahraničními univerzitami.
 2. Studující mají povinnost získat 30 kreditů ve spolupráci s partnerskými zahraničními školami v Trnavě a ve Vídni. Součástí studijního plánu je i povinný anglický jazyk.
 3. Dalším přínosem je důraz kladený na odbornou praxi. Zprostředkovává zkušeností se způsoby práce v organizacích sociální práce, která má ve své činnosti rovněž sociální podnikání. Studujícím je poskytnuta příležitost konfrontovat získané teoretické znalosti z oblastí řízení organizací služeb sociální práce s jejich činností v praxi.
 4. Jde o unikátní a jedinečný studijní program v České republice, který je vyučován na veřejné vysoké škole. Absolventi získají také Diplom Joint Degree dokládající absolvování tohoto studijního programu.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu a jazykové vědomosti na minimální úrovni B1. Dále uvítáme nadšení pro studium sociální práce, schopnost nahlížet na problémy z více různých perspektiv, sebereflexi a ztotožnění s hodnotami oboru.

Co se naučíte?

Jako absolventka nebo absolvent studijního programu Sociální práce a sociální podnikání:

 • budete znát koncept sociální ekonomiky a sociálního podnikání,
 • dokážete připravit projekt na podporu sociálního podnikání v organizaci sociální práce a vybrat adekvátní typ finanční podpory podle zaměření projektu,
 • získáte znalosti projektového managementu a specifik přípravy projektových žádostí,
 • budete schopni řídit organizaci služeb sociální práce a prokázat kritické chápání významu kvality a řízení kvality v sociální práci a sociálních službách s ohledem na rozsah dilemat a problémů v oblasti sociální práce a sociálních služeb,
 • dozvíte se o způsobech a zdrojích financování služeb sociální práce,
 • budete se orientovat ve financování veřejného sektoru a rozumět problematice tvorby koncepčních materiálů utvářejících sociální politiku v daném regionu a její provázanosti s dalšími oblastmi veřejné správy,
 • dovedete definovat principy sociálního podniku a aplikovat je v praxi,
 • budete umět zpracovat projektovou žádost a prezentovat záměr projektu,
 • získáte znalosti z oblasti evaluace a plánování služeb sociální práce a zapojování jednotlivých aktérů do tohoto procesu,
 • dozvíte se o metodách zapojení se do sociálních a politických akcí, jejichž cílem je ovlivnit sociální politiku, životní situace klientů i výkon sociální práce,
 • získáte znalosti a dovednosti pro samostatnou metodickou a řídící práci,
 • dokážete připravit a řídit sociálně inovační proces v oblasti služeb sociální práce,
 • uplatníte poznatky z oblasti právní úpravy sociální práce, sociálních služeb a neziskového sektoru,
 • naučíte se identifikovat orgány a subjekty veřejné správy, orientovat se v jejich stěžejních kompetencích a porozumět problematice tvorby koncepčních materiálů utvářejících sociální politiku v daném regionu a její provázanosti s dalšími oblastmi veřejné správy,
 • budete umět vést odborné diskuze o tématech sociální práce v anglickém jazyce.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi nebo absolventky navazujícího magisterského studia Sociální práce a sociální podnikání se uplatníte jako sociální pracovníci a pracovnice v rámci koncepční a metodické práce v organizacích sociální práce, v oblasti vypracování a realizace projektu sociálního podniku, jako experti a expertky v oblasti tvorby a realizace politik sociálních služeb, jako vedoucí pracovnice a pracovníci sociálních služeb nebo jako výzkumní pracovníci a pracovnice. Znalosti definování principů sociálního podniku a jejich aplikace v praxi uplatníte zejména v neziskových organizacích sociální práce, které mají ve své vedlejší činnosti sociální podnikání. Jako absolventky a absolventi navazujícího magisterského studia sociální práce můžete na Fakultě sociálních studií pokračovat v doktorském studiu programu Sociální práce.

Konkrétní pracovní pozice

Budete se moci uplatnit např. na těchto konkrétních pracovních pozicích:

 • Vedoucí pracovník/pracovnice sociální služby,
 • Sociální pracovník/pracovnice v sociálních službách,
 • Sociální pracovní/pracovnice v sociálním podniku,
 • Manažer/manažerka sociálního podniku,
 • Evaluátor/evaluátorka sociálních služeb,
 • Metodik/metodička v sociální službě,
 • Inspektor/inspektorka kvality sociálních služeb.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinovaná forma studia se od prezenční formy studia liší pouze organizačně. Obsah studia i nároky kladené na studenty a studentky obou forem jsou shodné. Výuka v kombinované formě studia probíhá formou tzv. tutoriálů (zpravidla „celodenní soustředění“) v pátek zpravidla 6x za semestr (tj. 6 dnů v semestru zimním a 6 dnů v semestru letním). Rozsah povinné účasti na jednotlivých tutoriálech vyplývá z popisu předmětu (tzv. sylabus předmětu). Tutoriály nejsou běžnou přednáškou, zahrnují konzultaci, procvičení nastudované látky, dále slouží k vyhodnocování samostatných prací a průběžné kontrole studia. Kombinovaná forma studia spojuje kontaktní přímou výuku, samostudium a samostatnou práci studentů a studentek. Přičemž důraz je kladen především na samostudium. Do kontaktních hodin studia patří tutoriály, osobní konzultace, zápočty a zkoušky. Kontaktní výuka probíhá zpravidla v budově B (Fakulta sociálních studií, Českobratrská 16, Ostrava). K samostudiu studenti a studentky využívají povinnou/základní a doporučenou literaturu a e-learningové materiály (Informační systém MOODLE). Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Konzultovat lze dle domluvy např. osobně i distančně (e-mailem, virtuálně on-line, event. telefonicky). Pro dálkovou komunikaci mezi studujícími navzájem a mezi studujícími a vyučujícími využíváme např. platformu MS Teams, Zoom apod.

Přijímací řízení

8
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Písemný znalostní test realizovaný na PC:

 1. Oborová část přijímací zkoušky – písemný test na PC, obsah testu je odvozen z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 60 bodů.
 2. Jazyková část přijímací zkoušky – písemný test z anglického jazyka na PC, 20 bodů. U přijímací zkoušky z angličtiny mají uchazeči prokázat vstupní vědomosti na úrovni minimálně B1 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Písemná zkouška je zaměřena na ověření jazykové kompetence uchazeče a čtení s porozuměním.

Uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 40 bodů.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Za nesprávná řešení body nebudou odečítány. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta, certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek ze střední školy a jiné podobné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány ani zohledněny.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 1. Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org).
 2. Předepsaná literatura pro jazykovou část přijímací zkoušky - pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:
  • libovolné učebnice anglického jazyka a gramatiky na úrovni B1/B1+.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Při podání přihlášky do bakalářskýchnavazujících magisterských programů Sociální práce a navazujícího magisterského programu Sociální práce a sociální podnikání neposílejte žádné přílohy.

Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském (maturitní vysvědčení) nebo vysokoškolském vzdělání (diplom minimálně bakalářského stupně) podle jednotlivých programů dokládá uchazeč/uchazečka, který/á

 1. byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a), a to zpravidla v den určený pro převzetí rozhodnutí a zápis do prvního roku studia – tento termín je považován pro doložení příslušného dokladu považován za nejzazší;
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

Pokud uchazeč/ka absolvoval/a předchozí vzdělání v zahraničí, musí zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.