Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Pohybová aktivita, rekreace a zdraví

Studijní program
Tělesná výchova a sport
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Zajímáte se o pohyb, zdraví a aktivní trávení volného času? Jste komunikativní, kreativní a pohybově zdatní? Chcete se stát odborníkem v oblasti pohybové rekreace a zdraví? Chcete, aby se tato činnost stala vaší profesí?Studujte bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport – specializace Pohybová rekreace a zdraví na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, získáte tak znalosti nejen o pohybu člověka, biologicko-medicínské, ale také z oblasti pedagogicko-psychologické, ekonomicko-manažerské, komunikační, diagnostické a intervenční v oblasti tělocvičných aktivit. Studiem získáte praktické dovednosti z širokého okruhu pohybových aktivit, které jsou vhodné pro realizaci v rámci volného času a podporují zdraví. Toto studium probíhá na Katedře studií lidského pohybu.Samotné studium je tvořeno teoretickými a i praktickými předměty. Teoretická výuka probíhá jak v učebnách, také v laboratořích Centra diagnostiky lidského pohybu, které disponuje špičkově vybavenými laboratořemi (magnetická rezonance Siemens 1,5 Tesla, Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod, Laboratoř fyziologie a funkční antropologie nebo Laboratoř behaviorálního zdraví) a je součástí Katedry studií lidského pohybu. Aktivní studenti se  pak mohou zapojit do činnosti tohoto centra jako pomocné vědecké síly. Výuka praktických předmětů probíhá nejen formou pravidelné výuky na odpovídajících sportovištích (haly, bazén, atletický stadion apod.), ale také formou kurzů v přírodě (lyžařský kurz, sportovní, vodácký a další). Své jazykové kompetence mohou studenti zlepšovat díky dobrým mezinárodním vztahům a tzv. Mobility Window, tedy nástroji, který usnadňuje studentům realizovat studijní pobyty v zahraničí a umožňuje tak vyjíždějí na univerzity, například do Anglie (Cardiff metropolitan University), Rakouska (University of Gratz), Španělska (University of Valencia) a dalších především Evropských zemí, nejčastěji za pomocí programu Erasmus. Mobility Window je zařazen do letního semestru druhého ročníku. Zároveň v tomto semestru není zařazena žádná jiná výuka, takže účast na zahraniční stáži nepovede k prodlužování studia z důvodu nepřítomnosti studenta na případné výuce. Pokud student nemůže vyjet na tento studijní pobyt, bude muset v semestru určeném pro Mobility Window absolvovat vybrané předměty na Ostravské univerzitě, avšak výuka bude probíhat pouze v anglickém jazyce. Součástí výukového programu jsou také praxe. V rámci praxí se seznámíte s problematikou a realizací volnočasových aktivit pro podporu zdraví v různých typech zařízení, od komerčních po státní. Po jejich absolvování budete připraveni na různé problémy a jejich řešení, které s těmito aktivitami souvisí.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Tělesná výchova a sport

Zajímáte se o pohyb, zdraví a aktivní trávení volného času? Jste komunikativní, kreativní a pohybově zdatní? Chcete se stát odborníkem v oblasti pohybové rekreace a zdraví? Jste aktivní sportovec/sportovkyně? Chcete se stát odborníkem v oblasti trenérství?

Co od vás očekáváme?

V oblasti teoretických znalostí se očekává znalost na středoškolské úrovni v oblasti jazyků (anglický jazyk), biologie a všeobecného přehledu. V oblasti pohybových schopností a dovedností na úrovni středoškolské tělesné výchovy. Úroveň některých z nich je ověřována v rámci praktické přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu tělesná výchova a sport – specializace pohybová rekreace a zdraví se naučíte:

 • diagnostikovat pohybové aktivity člověka,
 • vytvářet vhodné pohybové aktivity a volnočasové programy pro klienty různého věku a pohlaví se zaměřením na tělocvičnou rekreaci a podporu zdraví,
 • budete připraven pro práci s klienty v institucích soukromých i veřejných,
 • osvojíte si základy managementu v oblasti tělocvičné rekreace a podpory zdraví,
 • budete znát význam výživy pro podporu zdraví, budete umět kriticky posoudit nejnovější poznatky v oblasti výživy člověka,
 • budete umět plánovat, organizovat a řídit činnosti související s pohybovou rekreací, budete umět aplikovat pedagogické a didaktické koncepty,
 • budete ovládat dovednosti a činnosti v základních sportech a činnostech, které jsou vhodné pro pohybovou rekreaci a podporu zdraví.

V případě náhlého poškození zdraví při těchto činnostech budete umět poskytnout první pomoc.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi studijního programu tělesná výchova a sport – specializace pohybová rekreace a zdraví se uplatníte v komerčních, rozpočtových, neziskových i státních zařízeních. Jedná se o zařízení, které se zabývají volnočasovými aktivitami a rekreací.

Konkrétní pracovní pozice

 • instruktor – zaměstnanec v komerčních zařízeních (posilovny, fitness centra, rekreační centra volného času, pojišťovny, cestovní kanceláře)
 • zaměstnanec v neziskovém zařízení (zapsané spolky, sportovní kluby)
 • zaměstnanec v místní samosprávě (oblast komunální rekreace)
 • OSVČ v oblasti realizace pohybové rekreace

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium klade důraz především na samostudium. Slučuje prvky prezenčního a dálkového (distančního) studia. Skládá se z kontaktní přímé výuky, samostudia, individuálních či skupinových konzultací s vyučujícími a ze samostatné individuální či skupinové práce studujících. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících.

Kontaktní přímá výuka probíhá zpravidla 1x týdně (pátek) v blocích od 14.10 hod. do 19.00 hod. Stejně jako u denního studia se jedná o teoretickou i praktickou výuku. Teoretická výuka i většina předmětů praktické výuky probíhají v budově Katedry studia lidského pohybu (Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví). Některé specifické praktické předměty jsou vyučovány na jiných sportovištích v Ostravě, které jsou k tomu vhodné (např. plavání v zařízení Vodní svět Sareza). I studenti kombinované formy mají povinnou kurzovní výuku, která je v rozsahu 5 – 7 dnů. Jedná se o 3 kurzy letní a dva zimní. Součástí studijního plánu jsou i 2 bloky praxí (jeden blok je v druhém a druhý ve třetím ročníku). Pro studenty kombinovaného studia jsou k dispozici studijní opory v systému MOODLE nebo MS TEAMS. Pro komunikaci s vyučujícími je využíván e-mail (hromadné e-maily pro skupiny studentů podle předmětů) nebo MS TEAMS.

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
 • doložení způsobilosti ke studiu tělesné výchovy - Potvrzení lékaře soubor pdf 0,09 MB

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Praktická zkouška z tělesné výchovy:

Vytrvalostní běh - běh na 1500 m
Cvičení na hrazdě - shyby na hrazdě doskočné (muži)
Cvičení na hrazdě - výdrž ve shybu na hrazdě dosažné (ženy)
Sprint - běh na 100 m
Akrobatická cvičení - povinná akrobatická sestava
Vybraná plavecká disciplína - plavání 100 m
Sportovní hra – basketbal
Sportovní hra - volejbal

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 30

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 30

Celkový výsledek přijímacího řízení činí z 60 % test předpokladů ke studiu a ze 40 % praktická přijímací zkouška.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.