Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ochrana a podpora veřejného zdraví

Studijní program
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Studijní program Ochrana a podpora veřejného zdraví je navazujícím studijním programem na bakalářský studijní program Ochrana a podpora zdraví nebo na jiný bakalářský studijní program zdravotnického směru. Nabízený studijní program se věnuje zejména rozšíření znalostí z oblastí problematiky ochrany a podpory veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie, ale také naučí nově příchozí studenty z jiných předchozích vystudovaných bakalářských programů všem znalostem v ochraně a podpoře veřejného zdraví, které absolventi bakalářského programu Ochrana a podpora zdraví mají již z předchozího studia, a které dále prohlubují, tak aby znalost tohoto studijního navazujícího programu byla na nejvyšší možné úrovni pro všechny budoucí absolventy. Jedním z hlavních úkolů tohoto navazujícího studijního programu je připravit absolventy do budoucího povolání v oblasti ochrany a podpora veřejného zdraví.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Ochrana a podpora veřejného zdraví

Ochrana a podpora veřejného zdraví je navazujícím magisterským studijním programem, který se věnuje studiu a problematice veřejného zdraví, jeho ochranou a podporou, například v oblastech zdravotnictví jako je epidemiologie a hygiena.

Co od vás očekáváme?

Při studiu tohoto navazujícího studijního programu se požadují základní předchozí znalosti v některých medicínských oborech (např. anatomie, fyziologie) a jiných oborech (hygiena, epidemiologie, podpora zdraví), které budou v průběhu navazujícího magisterského studia dále prohlubovány a rozšiřovány.

Co se naučíte?

Jako student tohoto navazujícího magisterského studijního programu se naučíte schopnosti samostatnému rozhodování v oblastech veřejného zdraví a v ochraně a podpoře zdraví. V oblasti vědy a výzkumu se budete moci zapojit do vědeckých prací, pochopit základní principy epidemiologických studií, výzkumů a projektů a můžete se také aktivně podílet na přípravě, realizaci a následné interpretaci výsledků výzkumů. Bude vám také otevřena možnost využití studia v rámci studijních pobytů na spřátelené univerzity nejen v EU, ale také mimo EU. Jako absolvent budete umět využít správnou vědeckou terminologii. Vzhledem k tomu, že se jedná o interdisciplinární a preventivní obor, absolvujete v rámci studia širokou škálu předmětů formou přednášek i cvičení, které vám do budoucna pomohou v orientaci v problematice ochrany a podpory zdraví. Absolvujete širokou škálu předmětů, které nejen prohloubí vaše předchozí znalosti (např. epidemiologie, vyšetřovací metody, podpora veřejného zdraví), ale také předměty nové, zaměřené zejména na životní a pracovní prostředí (sanace a bezpečnost zdravých životních podmínek, hodnocení expozic a následků expozic pro fyzikální faktory, chemické faktory, biologické faktory, hodnocení zdravotních rizik). Po absolvování navazujícího magisterského studia máte možnost nejen nastoupit ihned do zaměstnání, ale můžete také pokračovat ve studiu doktorského studijního programu a dále si tak prohloubit a rozšířit své znalosti ve studovaném oboru.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent tohoto magisterského studia získá způsobilost k výkonu zdravotnické profese ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (podle zákona č.96/2004 Sb.), který může najít široké uplatnění jak ve zdravotnictví, tak v průmyslu, zemědělství a službách a má možnost se dále vzdělávat v tomto oboru v doktorském studijním programu. Absolvent najde uplatnění nejen při výkonu státního zdravotního dozoru na krajských hygienických stanicích na všech odděleních, na specializovaných pracovištích v oblasti fyziologie práce, toxikologie, psychologie práce, pracovně lékařské péče, při výkonu státního dozoru v ochraně životního prostředí, ve státní správě v oblasti ochrany životních a pracovních podmínek, ve výrobních i nevýrobních organizacích v rámci úvarů zajišťujících hygienický dohled, při řízení výrobních procesů a konstrukci strojů a nářadí z hlediska ergonomických požadavků a v projekčních organizacích a útvarech, v organizacích zajišťujících vědeckovýzkumnou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí.

Dosažené vzdělání v tomto magisterském oboru je vhodné pro vykonávání odborných činností a vedoucích funkcí ve všech hygienických a epidemiologických oborech, v ochraně a podpoře zdraví a v souvisejících oblastech při ochraně životního a pracovního prostředí, a to jak ve státních službách, zdravotnických zařízeních nebo v soukromých firmách.

Konkrétní pracovní pozice

Absolvent navazujícího magisterského studia může vykonávat zdravotnickou profesi ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (někdy je profese nazývána jako HYGIENIK NEBO EPIDEMIOLOG):

 • v jakémkoli zdravotnickém zařízení jako zdravotnický pracovník ve všech oblastech epidemiologie a ochrany a podpory zdraví,
 • v nemocnicích jako nemocniční hygienik nebo epidemiolog,
 • v jakékoliv firmě na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako vedoucí pracovník,
 • ve firmách poskytující služby desinfekce, desinsekce a deratizace jako samostatný specialista nebo vedoucí pracovník,
 • v jakékoliv firmě poskytující konzultační a poradenskou činnost na úseku zdravotnictví anebo ochrany pracovních a životních podmínek (např. zdravá výživa, zdravý životní styl, kategorizace prací, certifikace environmentálního managementu, posuzování vlivů na životní prostředí, posuzování starých ekologických zátěží apod.) jako samostatný specialista nebo vedoucí pracovník,
 • na krajských hygienických stanicích a jejich okresních pracovištích při výkonu státního zdravotního dozoru ve všech oblastech (komunální hygiena, hygiena výživy, hygiena dětí a dorostu, hygiena práce, epidemiologie) jako samostatný specialista nebo vedoucí pracovník,
 • na pracovištích České inspekce životního prostředí, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany při výkonu státního dozoru v ochraně životního prostředí či bezpečnosti osob, potravin nebo jiných výrobků na všech pozicích,
 • na Ministerstvu zdravotnictví jako ministerský rada.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinovaná forma slučuje přímou prezenční výuku se samostudiem a konzultacemi. Její obsah a nároky na studující jsou totožné s prezenční formou. Výukové dny (tutoriály) probíhají jako dvoudenní – zpravidla v pátky a soboty. Počet tutoriálů se liší podle studovaného ročníku. Výuka je realizována v dopoledních i odpoledních hodinách. Studující jsou o termínech tutoriálů informováni před každým semestrem v dostatečném časovém předstihu. Rozsah povinné účasti na jednotlivých tutoriálech vyplývá z popisu předmětu (tzv. sylabus předmětu). Výuka probíhá na Lékařské fakultě v Ostravě-Vítkovicích - ul. Syllabova 19.

Komunikace s vyučujícím a mezi studenty je zajištěna přes MS Teams a e-mailovou schránku Ostravské univerzity. Studijní materiály, cvičení či testy jsou pro studenty k dispozici v MS Teams či MOODLE. Univerzita nabízí řadu přístupů a softwaru (např. Office365, Eduroam, CitacePro, Bookport).

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[3.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Ochrana a podpora veřejného zdraví – kombinovaná forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří úspěšně absolvovali bakalářské studium Ochrana veřejného zdraví, případně Veřejné zdravotnictví nebo příbuzný program/obor.

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný znalostní test - odborná problematika veřejného zdraví a prevence. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 8 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat.

[5] Druhá část přijímací zkoušky: absolvent příslušného Bc. programu/oboru - ANO = 1, NE = 0.

[6] Třetí část přijímací zkoušky: minimálně rok praxe v oboru Ochrana a podpora zdraví nebo v příbuzném oboru (posoudí přijímací komise) – ANO = 1, NE = 0.

[7] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky - písemný odborný test a body získané za ostatní části přijímací zkoušky.

[8] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e- přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[9] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání státní bakalářské zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví.

 • Epidemiologie životního a pracovního prostředí
 • Epidemiologie infekčních nemocí
 • Epidemiologie neinfekčních nemocí
 • Epidemiologická metodologie

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví.

 • Epidemiologie životního a pracovního prostředí
 • Epidemiologie infekčních nemocí
 • Epidemiologie neinfekčních nemocí
 • Epidemiologická metodologie

TUČEK, M., SLÁMOVÁ, A. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 2., doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3932-1.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.