Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Aplikovaná fyzioterapie

Studijní program
Aplikovaná fyzioterapie
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Studijní program Aplikovaná fyzioterapie je navazujícím magisterským studijním programem pro absolventy bakalářského studijního programu Fyzioterapie. Studium poskytuje zejména rozšíření odborných znalostí a praktických dovedností získaných předešlým absolvováním bakalářského studijního programu. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu bude mít kvalifikaci Odborného fyzioterapeuta, který vykonává, poskytuje a organizuje specializovanou fyzioterapeutickou péči za použití postupů, metodik a konceptů, na které byl v rámci specializačního vzdělávání zaměřen.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Aplikovaná fyzioterapie

Staňte se odborníky ve stále žádanější zdravotnické profesi fyzioterapie s širokým uplatněním.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium Aplikované fyzioterapie je úspěšné ukončení bakalářského studijního programu fyzioterapie a dobrý zdravotní stav. Přijímací řízení je vedeno formou písemného testu – ve kterém prokazujete úroveň svých odborných znalostí, které jste získali absolvováním bakalářského studijního programu Fyzioterapie.

Co se naučíte?

V rámci studia absolvujete odborné studijní předměty, které rozšíří Vaše znalosti a dovednosti v jednotlivých klinických směrech a poskytne Vám tak podmínky pro vykonávání odborné fyzioterapeutické péče za použití nejnovějších a moderních postupů, metodik a konceptů.

Odborné znalosti:

 • bez odborného dohledu a bez indikace: jste schopni edukovat pacienty, případně osoby jimi určené, ve specializovaných fyzioterapeutických postupech, sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod, instruovat fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky v náročných a specializovaných fyzioterapeutických postupech, hodnotit kvalitu poskytované péče, identifikovat činnosti fyzioterapeutické péče vyžadující změnu v postupu, provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v rehabilitační péči, vyhodnocovat účinnost používaných specializovaných postupů, vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti, vést specializační vzdělávání v oboru své specializace;
 • bez odborného dohledu na základě diagnózy lékaře budete schopni provádět specializované fyzioterapeutické postupy v rámci léčebné rehabilitace.

Odborné dovednosti:

Absolvent po dokončení studia bude schopen bez odborného dohledu na základě indikace lékaře

 • provádět specializované diagnostické postupy (včetně přístrojových) k vyšetření pohybového systému a aplikovat fyzioterapeutické postup.

Absolvent po dokončení studia bude schopen bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře, případně v souladu s doporučeným postupem lékaře

 • provádět vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii,
 • provádět komplexní kineziologické vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, provádět analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie,
 • provádět cílené ergonomické vyšetření vzhledem ke stavu pacienta, na základě fyzioterapeutické diagnostiky stanovovat individuální krátkodobý a dlouhodobý plán,
 • aplikovat dle aktuálního stavu pacienta prostředky fyzikální terapie a balneologie a kinezioterapeutické postupy (metody),
 • doporučovat kompenzační pomůcky,
 • hodnotit výsledný efekt fyzioterapeutické péče.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatnění fyzioterapeuta s kvalifikací Odborný fyzioterapeut je široké. Zahrnuje pozici fyzioterapeuta na odděleních či klinikách léčebné rehabilitace lůžkového nebo ambulantního charakteru, v centrech se specializovanou působností, lázních balneologických zařízeních. Svou pozici mají také v sociálních zařízeních pro děti i dospělé, stejně tak se uplatňují čím dále více na poli preventivní prevence – fit centra, nebo jako odborníci sportovní fyzioterapie ve sportovních klubech. Absolventi také mohou dále pokračovat v doktorských studijních programech nebo se podílet dále jako pedagogové v praxi na výuce praktických předmětů.

Konkrétní pracovní pozice

Odborný fyzioterapeut

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Aplikovaná fyzioterapie – prezenční forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v programu/oboru Fyzioterapie, kdy v rámci celkového bodového hodnocení bude tento stav obodován (absolvent příslušného bakalářského studijního programu/oboru = 1 bod, absolvent jiného bakalářského studijního programu/ oboru = 0. Nedodá-li uchazeč požadované dokumenty týkající se typu bakalářského studijního programu v termínu, bude uchazeči přiděleno 0 bodů.

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný test z oblasti fyzioterapie v rozsahu bakalářského stupně vzdělávání, odborný test z anglického jazyka. Písemný odborný test z fyzioterapie bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. Písemný odborný test z anglického jazyka bude mít 20 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 51bodů.

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 17 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – odborný test z fyzioterapie( minimum = 12 bodů), odborný test z anglického jazyka (minimum = 5 bodů).

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky - písemný test a absolvent daného SP/SO.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky: není stanoven.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Okruhy odborný test: fyzioterapie

 • fyziologie a patofyziologie pohybového systému
 • neurofyziologie a patoneurofyziologie
 • diagnostika poruch pohybového systému
 • rehabilitace v klinických oborech
 • fyzikální terapie a balneoterapie
 • ergonomie

Okruhy pro test: anglický jazyk

 • Anglická gramatika na středně pokročilé úrovni se zaměřením zejména na systém slovesných časů v angličtině, modální slovesa, -ing formy sloves, trpný rod, použití infinitivu s "to" a bez "to", vztažné a podmiňovací věty, přídavná jména a příslovce, předložky, frázová slovesa
 • Zdravotnická angličtina se zaměřením na slovní zásobu a typické obraty používané ve fyzioterapii

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 1. CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-341-3.
 2. DVOŘÁK, R. Základy kinezioterapie. 3. vyd. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1656-4.
 3. DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1649-7.
 4. DYLEVSKÝ, I. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0.
 5. GILBERTOVÁ, S., MATOUŠEK, O. Ergonomie. Optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0226-6.
 6. KOLÁŘ, P. ET AL. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
 7. KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-258-1.
 8. KRÁLÍČEK, P. Úvod do speciální neurofyziologie. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0350-0.
 9. LEWIT, K. Manipulační léčba v Myoskeletální medicíně. 5. přepracované vyd., Praha: Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-86645-04-5.
 10. LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, M. Neurorehabilitace. Praha: Galén, 2005. ISBN 8072623176.
 11. MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vyd. Praha: Galén, 2011, 127-150 s. ISBN 978-80-7262-695-3.
 12. OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. UP, Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.
 13. PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I., II. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-661-7.
 14. TROJAN, Stanislav a kol. Lékařská fyziologie, 4. rev. vydání. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0512-5.
 15. VÉLE, F. Kineziologie. Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.
 16. Vokurka M. a kol. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha, 2008. ISBN 978-80-246-1561-5.
 17. WINTER, D. A. Biomechanics and motor control of human movement. John Wiley and Sons. INC., 2005. ISBN 0-471-44989-X.
 18. GOGELOVÁ, H. Angličtina pro fyzioterapeuty. Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3531-3.
 19. MURPHY, RAYMOND, English Grammar in Use, Book with Answers, Fourth ed., Cambridge University Press, 2012, ISBN 978-0-521-18906-4.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.