Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglická filologie

Studijní program
Anglická filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 07. 2024

Studijní program v kostce

Pokud máte zájem dále bádat nad jazykovědnými či literárně vědními otázkami nejen v kontextu současného světa, ale i na pozadí historických proměn a pokud chcete dále rozvíjet své interpretační a analytické schopnosti i teoretické znalosti při práci na vlastním projektu, pak je doktorské studium určeno právě vám. Doktorský program nabízíme ve dvou zaměřeních - jazykovědné a literární. Během studia si vytříbíte schopnost kritického myšlení a argumentace, naučíte se interpretovat fakta získaná studiem a aplikovat je při své samostatné vědecké a publikační činnosti. Těchto cílů dosáhnete jak intenzivní spoluprací s domácími akademiky, kteří jsou aktivními badateli a odborníky v daných disciplínách, tak zapojením se do podnětné odborné a tvůrčí činnosti na fakultě a univerzitě. Jádrem studia jsou individuální či skupinové tutoriály s vedoucím disertační práce, která je klíčovým a stěžejním výstupem studia. V seminářích k disertační práci budete systematicky vedeni kreativně psát a publikovat dílčí výsledky svého výzkumu. Na pravidelných setkáních (tzv. Journal Club) budete diskutovat nad aktuálními problémy s odborníky z naší katedry i z jiných domácích a zahraničních pracovišť. Vašimi školiteli v průběhu studia budou výrazné osobnosti anglistiky u nás, s jejichž tvářemi se setkáte i v celostátních médiích (např. doc. Černý, doc. Kolář, doc. Kopecký). Dle zaměření se následně profilujete v rámci zvoleného oboru. V případě lingvistického zaměření získáte znalosti dějin české a světové lingvistiky. Seznámíte se základními parametry vývoje jazykovědy od starověku do nedávné minulosti až po bádání interdisciplinární, jako je generativní a transformační gramatika, pragmalingvistika, sociolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika a řada dalších směrů spojených s rozmachem zpravodajských médií a počítačové techniky. Zvláštní důraz bude v této souvislosti kladen na dějiny československé anglistiky, a především na roli Pražské školy jazykovědné. Seznámíte se s širším pojetím analýzy diskurzu v rámci řady interdisciplinárních přesahů a naučíte se aplikovat získané znalosti při vlastní samostatné analýze různých typů diskursu. V rámci literárněvědného zaměření si prohloubíte znalosti dějin americké a britské literatury, případně další anglofonní literatury, získané v předchozím studiu. Těžiště zájmu se přesouvá na moderní americkou a britskou literaturu 20. století a současné proudy a tendence v těchto literaturách. Na pozadí multikulturní společnosti USA a Velké Británie se rovněž seznámíte s díly autorů etnických menšin a otevře se vám tak alternativní pohled na hlavní národní literatury anglofonní oblasti. Získáte přehled o moderních literárněkritických směrech od Nové kritiky, strukturalismu a poststruktrualismu až po současné směry a trendy v literární kritice (např. ekologická literární kritika, etnická studia či postkoloniální kritika). Studijní plán zahrnuje i volitelné předměty, které dle zaměření budete volit z pestré nabídky, např. angloamerická environmentální literatura, angličtina jako lingua franca, akademické psaní, americká židovská literatura, interkulturní komunikace v akademickém prostředí, interpretace textů, literatura a holocaust, či literatura a kultura původních amerických národů. Součástí doktorského studia je aktivní zapojení se do mezinárodní vědecké komunity prostřednictvím zahraničních studijních pobytů a stáží. Studenti jsou motivováni a vedeni k tomu, aby získávali a rozvíjeli mezinárodní kontakty a zkušenosti a byli součástí širších translokálních akademických komunit. Studijní plán je koncipován tak, abyste absolvovali část studia na zahraniční instituci, účastnili se mezinárodních projektů a publikovali výsledky v zahraničí, či se do mezinárodní spolupráce zapojili jinými způsoby. Podporu v těchto aktivitách nabízí program Erasmus+, fakultní stipendium pro podporu mobilit anebo mobilitní program VIA. Naši doktorandi díky těmto stipendiím mají možnost pracovat s odborníky na nejlepších oborových pracovištích (Nizozemí, Jižní Korea, Taiwan atp.).

Co od vás očekáváme?

Doktorské studium je určeno pro vynikající a motivované absolventy navazujícího magisterského programu Anglická filologie a programů příbuzných. Vaše motivace ke studiu, předpoklady pro vědeckou práci, znalost odborné literatury a orientace v daném oboru budou předmětem přijímacího pohovoru. Ten má formu diskuse nad záměrem disertační práce (min. 3 strany), v němž je potřeba vymezit téma a cíl práce, specifičnost projektu a jeho přínos.

Co se naučíte?

Doktorské studium je zaměřeno na samostatnou vědeckou a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Získáte důkladné odborné znalosti a dovednosti oboru a budete schopni reflektovat jeho mezioborové a interkulturní aspekty a přesahy, osvojíte si výzkumné metody a dokážete je účinně využít v dalším výzkumu.

Lingvistické zaměření

 • Naučíte se kreativně psát a publikovat své výzkumné výstupy.
 • Detailně se obeznámíte s dějinami jazykovědy a s vývojem lingvistických metod.
 • Získáte informace o historii československé anglistiky, zejména o přínosu Pražské školy jazykovědné.
 • Seznámíte se s aktuálními vývojovými tendencemi oboru analýzy diskursu, osvojíte si příslušnou terminologii a metodologické principy.
 • Dokážete rozpoznat signifikantní rysy analyzovaných textů, stanovit si cíle analýzy, zvolit odpovídající metodologii a uplatnit ji tvůrčím způsobem.
 • Detailně se seznámíte s vývojem anglického jazyka a budete schopni získané informace využít ve výuce i výzkumu.Literární specializace
 • Naučíte se charakterizovat jednotlivé tendence ve vývoji britské a americké literatury.
 • Dokážete interpretovat vybraná díla a zařadit je do britského a amerického literárního kontextu.
 • Upevníte si schopnost analytického i syntetického myšlení, a to jak v ústním, tak i písemném projevu.
 • Budete schopni literárněkritického uvažování o literatuře.
 • Naučíte se porozumět specifickým rysům jednotlivých etnických literatur anglofonních zemí.
 • Naučíte se aplikovat znalost literárních teorií na praktickou analýzu literárního textu.

Literární zaměření

 • Naučíte se charakterizovat jednotlivé tendence ve vývoji britské a americké literatury.
 • Dokážete interpretovat vybraná díla a zařadit je do britského a amerického literárního kontextu.
 • Upevníte si schopnost analytického i syntetického myšlení, a to jak v ústním, tak i písemném projevu.
 • Budete schopni literárněkritického uvažování o literatuře.
 • Naučíte se porozumět specifickým rysům jednotlivých etnických literatur anglofonních zemí.
 • Naučíte se aplikovat znalost literárních teorií na praktickou analýzu literárního textu.

Kde a jak se uplatníte?

Ať už se vaše profesní kariéra vyvine jakýmkoli směrem, absolvováním doktorského studia rozvinete a prohloubíte svou odbornou kvalifikaci, kterou uplatníte primárně jako odborník a badatel na katedrách anglistiky a amerikanistiky vysokých škol, resp. na jazykových katedrách, či ve výzkumných ústavech. Díky svým jazykovým kompetencím a speciálním znalostem a dovednostem budete však mít mnohem širší spektrum uplatnění, kupříkladu ve vědeckých knihovnách, v archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v ČR i v zahraničí, v institucích EU, případně na středních školách.

Konkrétní pracovní pozice

Redaktor/ka, vědecký či výzkumný pracovník v ČR i v zahraničí, pedagog, odborný pracovník v archivu

Přijímací řízení

4
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu;
 2. doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky;
 3. projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí být k dispozici odpovídající školitel.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací pohovor má formu diskuse nad záměrem disertační práce (min. 5400 znaků), který uchazeč dodává jako přílohu své přihlášky ke studiu. V záměru uchazeč vymezí téma a cíl práce a prokáže teoreticko-metodologickou připravenost pro studium v doktorském studijním programu a znalost relevantní sekundární literatury k navrženému tématu. Uchazeč rovněž vymezí specifičnost projektu a jeho přínos a strukturu práce. Zároveň by projekt měl obsahovat bibliografii prostudovaných zdrojů vztahujících se k předmětu navrhovaného projektu. Přijímací zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce, během níž jsou prověřovány a hodnoceny předpoklady pro vědeckou práci, orientace v daném oboru, znalost odborné literatury a schopnost samostatného vědeckého myšlení. Téma disertační práce si uchazeč volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště. Doporučena je předchozí konzultace s garantem programu či potenciálním školitelem/školitelkou.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 60.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Literární zaměření:

Carter, Ronald a John McRae. The Penguin guide to literature in English: Britain and Ireland. London: Penguin Books, 2016.
Penguin English guides.
Klages, Mary. Literary theory: the complete guide. London: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2017.
Poplawski, Paul, Valerie Allen, Andrew Hiscock, Lee Morrissey, Peter J Kitson, Maria H Frawley a John Brannigan. English literature in context. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
Ruland, Richard a Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. New York: Penguin Books, 1992.


Lingvistické zaměření:

Svoboda, A. Hrehovčík, T. An ABC of Theoretical and Applied Linguistics. Opava: Slezská univerzita, 2006.
Štekauer, P. (ed.). Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000.
Štekauer, P., Kavka, S. (eds.). Rudiments of English Linguistics II. Prešov: Prešovská univerzita, 2003.
Timofeeva, Olga et al. New approaches to English Linguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2016.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .