Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Všeobecné ošetřovatelství

Studijní program
Všeobecné ošetřovatelství
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Láká Vás práce ve zdravotnictví a chcete se stát všeobecnou sestrou? Po absolvování bakalářského studia oboru všeobecná sestra na Lékařské fakultě stravské univerzity budete moci uplatnit a aplikovat rozsáhlé znalosti a dovednosti při řešení různorodých ošetřovatelských problémů v různých situacích. Studium Vás připraví na práci v měnícím se zdravotnickém prostředí a naučí Vás spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Během studia získáte znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné k poskytování profese všeobecné sestry, která společně s ostatními zdravotnickými pracovníky pomáhá jednotlivci, rodinám i skupinám, aby byli schopni samostatně uspokojovat fyziologické, psychosociální a duchovní potřeby. Vede nemocné k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Nemocným, kteří o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči.

Ošetřovatelská praxe umožňuje studentům aplikovat teoretické vědomosti, praktické dovednosti a poskytuje prostor pro zdokonalování zručností, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Praktická výuka probíhá na ambulantních i lůžkových pracovištích poskytovatelů zdravotních služeb, včetně dlouhodobé lůžkové péče, v domácím prostředí pacienta, v zařízeních zaměřujících se na podporu zdraví a prevenci, v zařízeních sociálních služeb apod.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Všeobecné ošetřovatelství

Láká Vás práce ve zdravotnictví a chcete se stát všeobecnou sestrou? Tento studijní program vám osobně představí tajemnice Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD. a o svých zkušenostech se studiem se s Vámi podělí rovněž studující a budoucí všeobecné sestry.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás znalost biologie a společenských věd v rozsahu středoškolského učiva. Podmínkou přijetí je také lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka. Jiné další specifické znalosti neočekáváme, ale je vítáno nadšení pro studium, schopnost komunikace a empatie.

Co se naučíte?

 • identifikovat potřeby pacientů/klientů všech věkových skupin v oblasti tělesné, psychické, společenské, kulturní a duchovní změněné nebo vzniklé v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců, skupin nebo komunit,
 • poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči, v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky v oboru,
 • zavádět a realizovat opatření pro zlepšení zdraví a zabránit vzniku onemocnění jednotlivců, rodin, skupin a komunit,
 • činit samostatná rozhodnutí a převzít odpovědnost za vlastní ošetřovatelskou činnost,
 • sestavovat plán vhodných ošetřovatelských intervencí a dalších opatření pro uspokojování potřeb, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti a pro zmírňování utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti,
 • vykonávat ošetřovatelské intervence a další opatření nebo jejich vykonání zajistit prostřednictvím jiného člena týmu, případně jejich zajištění iniciovat,
 • vyhodnocovat výsledky a účinnost provedených opatření a modifikovat ošetřovatelský plán,
 • spolupracovat s nemocným, rodinou, pečujícími osobami v celém průběhu poskytování péče a intervencí,
 • spolupracovat se všemi členy multidisciplinárního týmu.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent se uplatníte na pozici všeobecné sestry ve všech typech státních i nestátních zdravotnických zařízení, ambulantních i lůžkových, v oblasti privátní ošetřovatelské péče (domácí agentury), ordinacích praktických lékařů, nemocnicích, můžete rovněž pracovat jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče. Máte možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech zdravotnického zaměření, např. Ošetřovatelské péče v interních oborech, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, Zdravotně sociální péče a rehabilitace, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy.

Konkrétní pracovní pozice

Všeobecná sestra

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium spojuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia a klade důraz především na samostudium. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak jsou shodné i nároky na výstupní znalosti a dovednosti studentů obou forem studia.

 • Kontaktní výuka probíhá jedenkrát týdně až dvakrát týdně ve všední den, výjimečně dále v sobotu.
 • Teoretická výuka je zajištěna jak akademickými pracovníky, tak odborníky z praxe. Probíhá v areálu Lékařské fakulty OU na ul. Syllabova 19, v Ostravě-Vítkovicích nebo ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Odborná praxe studentů Všeobecného ošetřovatelství probíhá ve smluvních zdravotnických zařízeních a v sociálních zařízeních poskytujících zdravotní péči, např. FNO, MNO, Nemocnice AGEL Ostrava – Vítkovice, FN Olomouc, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Nemocnice Havířov, Nemocnice Třinec, Slezská nemocnice v Opavě, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Nemocnice Karviná-Ráj, Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, ..., Charita Ostrava, DpS Sluníčko, DpS Čujkovova, OSMED Group, EM-MED, Agel, a.s, aj.

Odborná praxe probíhá v rozsahu 2 300  hodin s požadavkem 100% účasti, kdy 700 hodin je realizováno v 1. ročníku, 700 hodin ve 2. ročníku studia a 900 hodin ve 3. ročníku studia. Řízená praxe studentů v nemocnicích je individuálně vedena mentory (všeobecné sestry ze smluvních zdravotnických zařízení).

Pro podporu studia jsou studentům k dispozici studijní materiály např. v intranetovém rozhraní Portál, e-learningové kurzy v informačním systému Moodle, MS Teams, které obsahují studijní materiály a testy pro ověření nabytých vědomostí a znalostí.

Pro kontakt s vyučujícími slouží pravidelné či individuálně dohodnuté konzultační hodiny, konzultovat lze osobně, telefonicky, e-mailem nebo virtuálně prioritně přes platformu MS Teams.

Přijímací řízení

45
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce.

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplom absolventa konzervatoře.

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT pro plnění povinné školní docházky.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Všeobecné ošetřovatelství – kombinovaná forma

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[2] Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test v rozsahu všeobecných znalostí. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 18 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 9 bodů), společenskovědní test (minimum = 9 bodů).

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

[6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[7] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky: není stanoven.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie:

Obecná charakteristika živých soustav (Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Nebuněčné organismy. Hierarchie organismů podle složitosti.

Přehled živých organismů (Systematické kategorie organismů. Biologický druh. Baktérie. Sinice. Prvoci. Plísně).

Buňka (Charakteristika prokaryotické a eukaryotické buňky. Biomembrány. Cytoskelet. Buněčné organely. Chemické složení – nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy. Buněčný metabolismus. Přeměny energií. Dělení buněk. Chromozómy. Buněčné dělení. Rozmnožování.)

Genetika (Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Základní genetické pojmy. Genetická informace a genetický kód. Gen a jeho exprese. Uložení genů v chromosomu. Prokaryontní chromosom. Eukaryontní chromosom. Karyotyp. Diploidní a haploidní počet chromosomů. Meióza. Segregace a kombinace chromosomů. Chromosomové určení pohlaví. Křížení. Dominance a recesivita. Mendelovy zákony. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Mutace. Mutagenní faktory v životním prostředí člověka. Genetická struktura populace. Lékařský význam genetiky. Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost mnohobuněčného organismu, genetická proměnlivost. Příklady z genetiky člověka. Dědičnost krevních skupin, barvy očí, leváctví, vývojových vad prstů, hemofílie, daltonismu. Dědičnost v  populaci organismů.)

Evoluce (Základní představy o vzniku života. Geologický vývoj Země a vývoj života. Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie. Základní paleoantropologické nálezy. Vývojová linie člověka.)

Biologie člověka (Opěrná a pohybová soustava. Vnitřní prostředí organismu. Krev. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Krevní převod. Oběhová soustava a její funkce. Míza a mízní oběh. Dýchací soustava a její funkce. Trávící soustava a její funkce. Vylučovací soustava. Přeměna látek a energií v lidském organismu. Funkce jater. Tělesná teplota a její udržování. Hormonální řízení činnosti organismu. Řízení činnosti vnitřních orgánů. Nervová soustava. Nervové řízení činnosti organismu. Čidla. Vyšší nervová činnost. Rozmnožovací soustava ženy a muže. Ontogeneze a nitroděložní vývoj člověka. Těhotenství. Dědičné choroby. Genetické poradenství.)


Společenskovědní test:

Rozsah učiva na gymnáziu - dějepis, fyzika, zeměpis, společenská nauka
ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2019. ISBN 978-80-253-0190-6.
KOLEKTIV. Přijímačky na VŠ v pohodě: Základy společenských věd. Praha: Taktik, 2022. 144 s. ISBN: 978-80-7563-147-3.
KOLEKTIV. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2015. 286 s. ISBN 978-80-7358-243-2.
KOLEKTIV. Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor, 2006. ISBN 80-86700-22-4.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Biologie
Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2021.
Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika, 2. aktualizované vydání MU Brno (překlad), 2018.
Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia 2014.
Benešová, M. a kol: Odmaturuj! z biologie. Didaktis, 2013
Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2010.
Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.

Společenskovědní test:
Rozsah učiva na gymnáziu - dějepis, fyzika, zeměpis, společenská nauka
ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2019. ISBN 978-80-253-0190-6.
KOLEKTIV. Přijímačky na VŠ v pohodě: Základy společenských věd. Praha: Taktik, 2022. 144 s. ISBN: 978-80-7563-147-3.
KOLEKTIV. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2015. 286 s. ISBN 978-80-7358-243-2.
KOLEKTIV. Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor, 2006. ISBN 80-86700-22-4.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.