Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii

Studijní program
Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 01. 2024 - 15. 05. 2024

Studijní program v kostce

Studijní program je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického bádání v experimentálním výzkumu a praktického bádání v klinickém oboru hematologie a onkologie. Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický vědecký titul „Ph.D.“ uváděný za jménem.

Co od vás očekáváme?

 • splnění dílčích zkoušek z programu Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii zařazených do  individuálního studijního plánu
 • splnění individuálního studijního plánu a požadovaného počtu kreditů
 • předložení dizertační práce a všech souvisejících náležitostí k obhajobě (publikační aktivita a další)
 • absolvování zahraniční stáže nebo mezinárodní spolupráce v požadovaném rozsahu
 • absolvování pedagogické praxe v požadovaném rozsahu
 • složení státní doktorské zkoušky z oblasti Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
 • úspěšná obhajoba dizertační práce

Co se naučíte?

Studium doktorského programu poskytne absolventům teoretické znalosti použitelné a uplatňované při jejich vědecké práci, tj. při provádění a vyhodnocení vědeckovýzkumných studií v oblasti klinické medicíny v hematologii a onkologii a dalších příbuzných oborů a rovněž v experimentálním výzkumu. Studium je zařazeno v kreditovém systému OU.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi budou ve svém dalším profesním životě schopni navázat na svoji vědeckou práci v rámci daného studijního programu zejména v oblasti experimentální a klinické medicíny v hematologii a onkologii i dalších příbuzných oborů, nabízí možnost uplatnění ve vědeckovýzkumných institucích, ale i akademickém prostředí vysokých škol. Absolventi budou také, kromě výzkumné práce, schopni realizovat začlenění nových vědeckých poznatků v běžné klinické praxi.

Přijímací řízení

2
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[2.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

1. Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
(prezenční, kombinovaná forma)

[1.1] Úplné vysokoškolské vzdělání magisterského typu v lékařských nebo přírodovědných (oborově příbuzných) a biomedicínských programech/oborech.

[1.2] Povinné dokumenty k přihlášce (přiložit elektronicky nebo poslat poštou, nejpozději do 15. května 2024):

[1.2.1] 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2024 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu),

[1.2.2] 1x profesní strukturovaný životopis (s uvedením tématu obhájené diplomové či rigorózní práce),

[1.2.3] 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ),

[1.2.4] 2x návrh tématu a anotace k tématu studia v rozsahu 1,5 - 2 strany (Times New Roman, řádkování 1,5 ve struktuře: název práce, jméno školitele, úvod, cíle, metodika, diskuze).

[1.3] Student si volí téma z vypsaných okruhů uvedených pro příslušný akademický rok a téma konzultuje s uvedeným školitelem, konzultantem před samotnou ústní části přijímací zkoušky.

[1.4] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Účast školitele doporučena.

[1.5] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

[1.6] Každý uchazeč, který získá méně než 60 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu (odborná rozprava v oboru – maximum 40 bodů, minimum 0 bodů, rozprava nad tématem disertační práce – maximum 45 bodů, minimum 0 bodů, vědeckovýzkumné zkušenosti z pohledu odborných publikací = doložení publikací, kde je uchazeč autorem / spoluautorem – maximum 15 bodů, minimum 0 bodů).

[1.7] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru:

[1.7.1] Seznámení komise s odborným profilem, praxí a aktuální vědeckovýzkumnou činností

[1.7.2] Odborná rozprava v oboru, rozprava nad tématem disertační práce – cíle studia (zhodnocení úrovně současných poznatků ve vztahu k tématu disertační práce, stanovení cílů, kterých má být dosaženo v průběhu řešení disertační práce a očekávaného přínosu) a vědeckovýzkumná zkušenost z pohledu odborných publikací. V přijímacím pohovoru je u uchazečů ověřována úroveň znalostí v daném oboru, schopnosti uchazečů diskutovat na odborné úrovni. Při odborné diskuzi bude veden uchazeč k zamýšlení nad metodologií návrhu tématu disertační práce – cíle studia.

[1.7.3] Cílem je zjistit motivaci pro studium programu, zájem o obor, zjistit předpoklady pro postgraduální vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.

[1.7.4] Student si na přijímací pohovor připraví k vybranému tématu studia v PowerPoint prezentaci v rozsahu 5 – 7 minut (nejvýše 10 snímků).

[1.8] Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro připuštění k vykonání přijímací zkoušky a vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

[1.9] Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

[1.10] Návrh témat disertačních prací pro AR 2024/2025:

[1.10.1] Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům disertační práce z uvedených okruhů – cíle studia a navržené téma konzultuje s příslušným školitelem. Uchazeč připraví návrh disertační práce – cíle studia, ve kterém prezentuje hlubší znalosti o dané problematice, o základní literatuře z této oblasti a prokáže znalost dané problematiky v odborné diskuzi.

Okruhy disertačních prací - návrhy:

 • Oblast hematologie a hematoonkologie
  Návrh školitelů a konzultantů:
  • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.,
  • MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.,
  • RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.,
  • MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
 • Oblast transfúzního lékařství
  Návrh školitelů a konzultantů:
  • doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
 • Oblast onkologie (chirurgické onkologie, urologická onkologie, gynekologická onkologie, neuroonkologie)
  Návrh školitelů a konzultantů:
  • Doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D. – onkologie, radioterapie
  • Prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. – urologická onkologie
  • Doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D. – onkopatologie
  • Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA – chirurgická onkologie v oblasti otorinolaryngologie
  • Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. – neuroonkochirurgie
  • Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. – gynekologická onkologie
  • Doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. – onkologie GIT
 • Oblast biochemie a onkologických markerů
  Návrh školitelů a konzultantů:
  • prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.
  • RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
  • RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
 • Oblast experimentální biologie/hematologie/onkologie
  Návrh školitelů a konzultantů:
  • RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.
  • Mgr. Zuzana Chyra, Ph.D.

Konkrétní témata disertačních prací:

 • Školitel doc. RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.:
  • Příprava CAR T-lymfocytů a CAR NK-buněk z inducibilních pluripotentních kmenových buněk
  • Studium biologické funkce imunoterapeuticky významných molekul plasmatických buněk
  • Vývoj metodiky cílené genetické integrace pomocí CRISPR-Cas9
 • Školitel doc. MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D, Ph.D. - počet studentů na dané téma v rámci DSP: 2
  • Nové potenciální prediktory cílené terapie u high grade B lymfomů z pohledu rutinní histopatologické a molekulární diagnostiky.
 • Školitel doc. MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.:
  • Význam cirkulujících nádorových plasmatických buněk u monoklonálních gamapatií.
 • Školitel prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.:
  • Identifikace molekulárních a klinických faktorů v predikci léčebné odpovědi na imunoterapii u mnohočetného myelomu (CART cell terapie a bispecifické protilátky)
  • Identifikace molekulárních a klinických faktorů v predikci léčebné odpovědi na imunoterapii u B-nonhodgkinských lymfomů (CAR-T cell terapie a bispecifické protilátky)
  • Identifikace molekulárních faktorů vhodných k odlišení cytokine release syndromu od infekčních komplikací po imunoterapii (CAR-T cell terapie a bispecifické protilátky)
  • Neurologické komplikace po léčbě imunoterapií u mnohočetného myelomu
 • Další témata mohou být ustanovena po konzultaci školitel – uchazeč.

[1.1] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 15. května 2024:

 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2024 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1746.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.