Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Speciální pedagogika

Studijní program
Speciální pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Ověřili jste si, že podpora osob se speciálními (vzdělávacími) potřebami je ta pravá oblast, které byste se chtěli v životě věnovat? Zvolte tedy navazující magisterské studium, které rozšiřuje a prohlubuje kompetence získané v rámci bakalářského studia. Orientuje se na schopnosti zvládnout aplikaci současných vědeckých poznatků do speciálně pedagogické praxe v souladu s posláním vysokoškolského studia. Studijní obor dále rozšiřuje odborné kompetence v oblastech metodologie oboru, komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod jako předpokladu pro účinnou intervenci u dětí/žáků/dospělých se speciálními (vzdělávacími) potřebami.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Speciální pedagogika – navazující magisterské studium

Ověřili jste si, že podpora osob se speciálními (vzdělávacími) potřebami je ta pravá oblast, které byste se chtěli v životě věnovat? Zvolte tedy navazující magisterské studium, které rozšiřuje a prohlubuje kompetence získané v rámci bakalářského studia.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme bakalářské studium Speciální pedagogiky, popř. příbuzného oboru (Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň základních škol). Podmínkou přijetí je úspěšné splnění přijímací zkoušky, která reflektuje znalosti v rozsahu bakalářského studia speciální pedagogiky (pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, somatologie).

Co se naučíte?

Náplní navazujícího magisterského studia je rozšíření kompetencí v oblasti komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod, orientace v legislativních normách, které jsou podkladem pro podporu osob se speciálními (vzdělávacími) potřebami. Praktické dovednosti pro budoucí speciálně pedagogickou práci studenti získávají ve školách, ve školských poradenských zařízeních, střediscích výchovné péče, diagnostických ústavech, výchovných ústavech, dětských domovech.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi navazujícího magisterského programu najdou uplatnění v poradenských službách (školní poradenské pracoviště, školské poradenské zařízení) i v sociální sféře (pracovník rané péče).

Konkrétní pracovní pozice

Školní speciální pedagog;
speciální pedagog ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum);
speciální pedagog v diagnostických a výchovných ústavech, střediscích výchovné péče, dětských domovech;
pedagog volného času;
pracovník rané péče.

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, eventuálně příbuzné programy Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogika-Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ) nebo Psychologie-Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ).
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • nesplňujete-li podmínky pro přijetí k navazujícímu magisterskému studiu (bakalářské studium Speciální pedagogiky nebo příbuzné obory: Učitelství pro MŠ. Učitelství pro 1. stupeň základní školy), je možné přihlásit se na Rozdílové studium speciální pedagogiky. Absolvováním rozdílového studia speciální pedagogiky (úspěšné ukončení všech studijních předmětů, úspěšná obhajoba práce a splnění podmínek závěrečného zkoušky) případný zájemce o navazující magisterské studium speciální pedagogiky na PdF OU splní podmínku příbuznosti absolvovaného předchozího bakalářského, popř. navazujícího magisterského studia.

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací test svým obsahem a rozsahem reflektuje znalosti v rozsahu bakalářského studia speciální pedagogiky (speciální pedagogika, psychologie, pedagogika, somatologie) a je dán zejména okruhy ke státní závěrečné zkoušce z psychologie, logopedie a psychopedie.

V případech, kdy si uchazeči podají přihlášky do obou forem studia, budou konat test odborných znalostí jen jednou. Dosažený výsledek se jim započítá k oběma podaným přihláškám.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

ADAMUS, P., VANČOVÁ, A., LÖFFLEROVÁ, M, Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017.
ČERNÁ, M. Česká psychopedie. Praha: Karolinum, 2008.
DVOŘÁK J. Logopedický slovník. Žďár n/S.: Logopaedika clinica; 1998.
HAMPL, I. Surdopedie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013.
HORÁKOVÁ, R., Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012.
HROMÁDKOVÁ, L. Šilhání. Praha: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011.
HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1 díl. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999.
JANKŮ, K., HARČARÍKOVÁ, T. Multidimenzionalita tělesného postižení z pohledu komplexní rehabilitační péče. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016.
KALEJA, M. Základy etopedie. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013.
KALEJA, M. Dítě v riziku poruch chování, s poruchou chování a s problémy v chování. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011.
KILDUFF, D., NOVOHRADSKÁ H. Základy oftalmopedie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2017.
KLENKOVÁ J. Logopedie. Praha: Grada Publishing a.s.; 2006.
KOCHOVÁ, K., SCHAEFEROVÁ, M. Dítě s postižením zraku: rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Praha: Portál, 2015.
LECHTA V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál; 2008.
LECHTA V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál; 2003.
LEJSKA, M. Foniatrie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 2000.
NOVOSAD, Libor. Tělesné postižení jako fenomén a životní realita. Praha: Portál, 2011.
OPATŘILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami: Education of persons with severe disability and multiple disability. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vydání. Brno: Paido, 2010.
POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001.
RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ L. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.
SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. 2. vydání. Praha: Grada, 2016.
ŠVARCOVÁ I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2011.
VALENTA, M. Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Praha: Portál, 2014.
VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: Parta, 2013.
VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno : Paido, 2006.
ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2015.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.