Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Aplikovaná informatika

Studijní programAplikovaná informatika
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinované
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.

Studijní program v kostce

Studijní program Aplikovaná informatika se skládá ze dvou specializací: Aplikovaná informatika a Softwarové systémy. Specializace Aplikovaná informatika připravuje studenta na využití poznatků teoretické i aplikované informatiky v praxi a připraví jej na další navazující studium. Budete studovat v učebnách s moderními počítači typu PC nebo Apple. Budete moci využít plně vybavené učebny pro počítačovou grafiku, počítačové sítě, robotiku a chytré domy. V rámci studia mají studenti velké možnosti využívat studentských mobilit v rámci programu Erasmus+ a část svého studia mohou absolvovat na zahraničních univerzitách. Na bakalářský studijní program bezprostředně navazuje studium v magisterském případně i doktorském studijním programu.

Studuj Aplikovanou informatiku

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Patrik Kolenovský, který studuje na naší katedře informatiky a počítačů. Jeho milovaná "Aplikovaná informatika" Vás připraví na dokonalé převedení teorie do praxe. Kromě klasických schopností jsou samozřejmostí softskills, bez kterých se ve světě IT neobejdete.Co od vás očekáváme?

Snahu dozvědět se něco nového a zkoumat moderní informační technologie. Navíc je nespornou výhodou vlastní zájem o informatiku a počítače.

Co se naučíte?

Jako absolventi studijního programu získáte znalosti a dovednosti v oblasti vedení projektů, programování, vývoje webových aplikací, správy databází, operačních systémů a počítačových sítí, zajištění bezpečnosti v IT, vývoje mobilních aplikací, správy big dat, teoretické informatiky a v mnoha dalších oblastech IT. V rámci studia si rovněž můžete vybrat směr, ve kterém se chcete více specializovat. Vyberte si, co Vás nejvíce baví: počítačové sítě, programování, počítačová grafika, umělá inteligence, mobilní aplikace, chytré domy.

Kde a jak se uplatníte?

IT specialisté stále patří mezi nejžádanější skupinu zaměstnanců. Po úspěšném absolvování studijního programu proto máte velké možnosti uplatnění ve firmách zaměřených na oblast informačních a komunikačních technologií. Uplatnění rovněž můžete najít ve veřejné správě a také všech firmách, které využívají moderní informační a komunikační technologie a potřebují zajistit jejich správu. S mnohými firmami budete mít možnost setkat se již v průběhu studia a navázat s nimi kontakt. Spolupracujeme například s firmami Tieto, CGI, InsideHome, WebValley, Certicon a další. Absolvent studijního programu může najít uplatnění v oblasti programování, vývoje a analýzy aplikací, správy operačních systémů nebo sítí, správy informačních systémů, konzultací v oblasti IT, v oblasti robotiky nebo chytrých domů.

Konkrétní pracovní pozice

 • vývojář počítačových aplikací
 • vývojář aplikací zaměřených na použití metod softcomputingu
 • vývojář inteligentních systémů
 • specialista počítačové grafiky

Přijímací řízení

50
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16.  června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Základní pojmy z informatiky.
 2. Algoritmy a algoritmické myšlení.
 3. Jednoduché pojmy z oblasti hardware a software.
 4. Logické řady - doplňování číselných řad.
 5. Základy logiky a logického myšlení.
 6. Základy středoškolské matematiky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.