Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Malba I

Studijní program
Malba
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
BcA.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ MALBA 1 NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ, KONKRÉTNĚ MALÍŘSTVÍ. SPECIALIZACE JE ZAMĚŘENÁ NA ZKOUMÁNÍ FENOMÉNU MALBY S DŮRAZEM NA MALÍŘSKÉ GESTO VE FIGURÁLNÍ MALBĚ, VYJÁDŘENÍ NARACE A PSYCHOLOGII MÝTU A JEHO TYPOLOGII.

Specializace malba 1 je koncipována jako ateliér ke studiu jak tradičních malířských technik, tak i jejich přesahům do nových, netradičních, či digitálních podob. Výuka je zaměřená na určování a přehodnocování tvůrčích uměleckých strategií a reflexi jejich vývoje. Je sledován vývoj malířského umění od minulosti po současnost, a poznatky jsou uplatněny pro tvůrčí činnost studenta. Ten se učí pracovat nejen s obrazovou plochou a formou vyjádření tématu, ale také s celkovým vyzněním instalace, či pochopením dopadu uměleckého projevu na diváka. Je sledován vývoj malířských forem konkretizujících, figurativních nebo abstraktních a jejich přehodnocení pro použití na současné umělecké scéně. Zájem je soustředěn na nové techniky a materiály v malbě a ovlivnění či využití digitálních technologií pro tvorbu obrazu. Program zahrnuje zkoušky, případové studie a osobní konzultace v rozsahu úměrném studentskému zájmu o problematiku. Je naplňován kvantitativní plán studia s přihlédnutím ke kvalitativnímu rozvoji tvůrčí osobnosti studenta.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Malba I

Malba I je specializace zaměřená na zkoumání fenoménu malby s důrazem na malířské gesto ve figurální malbě, vyjádření narace a psychologii mýtu a jeho typologii.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium je ovládání základních malířských technik, jako je štětcová malba barvami a ovládání kresebných prostředků pro kresbu, na motivech portrétu, figurální malby a kresby, krajiny či zátiší. Pro specializaci je výhodou základní znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti s akcentem na médium malby. Zaujetí a odhodlání při tvorbě je přínosem.

Co se naučíte?

Jako student programu se naučíte: vytvořit obraz jako kvalitní uměleckou realizaci., vytvořit obrazovou sérii nebo jinou uměleckou realizaci a obhájit ji před uměleckou kritikou, ovládat tradiční i netradiční malířské metody pro tvorbu obrazu či jiné umělecké realizace, ovládat základní digitální technologie pro tvorbu obrazu, připravit samostatnou výstavu nebo projekt, základním znalostem výtvarné a topografické anatomie, efektivně využívat základní terminologii oboru, znalosti stěžejních uměleckých děl oboru, orientovat se v posloupnostech starého, moderního i současného umění s akcentem na médium malby, orientovat se v primární i sekundární literatuře týkající se oboru, vytvořit prezentaci vlastní tvorby ve formě portfolia, katalogu nebo digitálního výstupu.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi bakalářského programu se specializací malba 1, mají uplatnění jakožto kvalifikování umělci, malíři, na poli uměleckého provozu nejen v českém prostředí, ale i v zahraničí.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: portfolio domácích prací. Žádné další přílohy ani maturitní vysvědčení uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška je dvoukolová, v 1. kole se hodnotí domácí práce uchazeče.

 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF vkládá uchazeč komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) jako přílohu k e-přihlášce.

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky, nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu. Každý uchazeč, který získá 10 bodů v této části přijímací zkoušky, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací a postoupí do 2. kola přijímací zkoušky, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí:

 • talentová - praktická: uchazeč plní zadané úkoly dle zvolené specializace. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
 • ústní část přijímací zkoušky má podobu rozpravy nad domácími pracemi a pohovoru zaměřeného na všeobecný rozhled v oblasti dějin umění a výtvarných umění před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 30 bodů.

Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce – portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • fotodokumentaci vlastních studií (portrét, figura, ruce, aj.)
 • fotodokumentaci vlastní tvůrčí práce
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér
 • práce budou obsahovat následující informace: název, rok vzniku, techniku, rozměry

2. kolo přijímací zkoušky

 • kresba hlavy podle živého modelu
 • figurální malba podle modelu (zátiší)
 • malba na zadané téma
 • Pro přijímací zkoušku si uchazeči donesou tyto pomůcky:
  balící papír na 2–3 kresby, přírodní uhel, papíry A1 nebo lepenky (plátno), balící papír a kreslící náčiní (uhel, tužka, rudka atd.) temperové (akrylové, olejové barvy), dále štětce, nádoby na vodu, palety, úhelníky, řezáč, lepící pásku, připínáčky...

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • pohovor zaměřený na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy
 • všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.