Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Studijní program
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 01. 2024 - 15. 05. 2024

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie je určen pro osoby s úplným vysokoškolským vzděláním magisterského typu v lékařských, zdravotnických, biomedicínských, přírodovědných oborů (oborově příbuzných).

Studium doktorského programu poskytne absolventům široké a hluboké teoretické znalosti v oblasti epidemiologie, hygieny a preventivního lékařství, epidemiologické metodologie, uplatňované při jejich vědecké práci, tj. při provádění a vyhodnocení epidemiologických studií, v oblasti infekční a neinfekční epidemiologie, vlivu infekčních nemocí, faktorů životního stylu a faktorů životních a pracovních podmínek na lidský organismus včetně teoretických i praktických znalostí postupů minimalizujících negativní vlivy těchto faktorů.

Co od vás očekáváme?

 • splnění dílčích zkoušek z oboru hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství zařazených do  individuálního studijního plánu
 • splnění individuálního studijního plánu a požadovaného počtu kreditů
 • předložení dizertační práce a všech souvisejících náležitostí k obhajobě (publikační aktivita a další)
 • absolvování zahraniční stáže nebo mezinárodní spolupráce v požadovaném rozsahu
 • absolvování pedagogické praxe v požadovaném rozsahu
 • složení státní doktorské zkoušky z oblasti hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie
 • úspěšná obhajoba dizertační práce

Co se naučíte?

 • absolventi získají základní předpoklady pro samostatnou vědeckou práci, získají schopnosti pro zvládnutí metodiky vědecké práce, včetně široké orientace v odborné literatuře svého oboru, základních statistických metod potřebných pro stanovení designu studie a zpracování výstupů,
 • absolventi získají znalosti a schopnosti nutné k provádění vědecko-výzkumné činnosti v oboru preventivního lékařství, epidemiologie a ochrany veřejného zdraví,
 • absolventi budou schopni orientace v mateřském oboru včetně příslušných mezioborových souvislostí,
 • absolventi získají teoretické znalosti i praktické dovednosti při aplikaci poznatků vědy do každodenní praxe v teoretických, preklinických i klinických oborech.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi doktorského studijního programu získávají předpoklady pracovat jako:

 • vědečtí pracovníci specializovaných výzkumných pracovišť,
 • vysokoškolští učitelé na teoretických nebo klinických pracovištích lékařských fakult.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium spojuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia a klade důraz především na samostudium a aktivní přístup studenta. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak jsou shodné i nároky na výstupní znalosti a dovednosti studentů obou forem studia ve všech požadovaných kategoriích, není-li řečeno v sylabu předmětu jinak. Výuka probíhá v maximálně možné míře formou samostudia a individuálních konzultací po domluvě s příslušným pedagogem. Prezenční/kontaktní výuka je organizována zpravidla jen u předmětů základního kurzu a u vybraných odborných předmětů dle aktuálního rozvrhu hodin a dle aktuálního akademického roku, kdy jsou studenti s tímto harmonogramem včas seznámeni. Pro kontakt se školiteli a pedagogy slouží individuálně dohodnuté konzultační hodiny emailem, telefonicky, jež probíhají osobně, výjimečně telefonicky, e-mailem nebo virtuálně prioritně přes platformu MS Teams.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[2.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona

[1] Ústní přijímací zkouška Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (prezenční, kombinovaná forma).

[1.1] Úplné vysokoškolské vzdělání magisterského typu v lékařských nebo zdravotnických programech, v odůvodněných případech přírodovědných (oborově příbuzných), a biomedicínských programech.

[1.2] Povinné dokumenty k přihlášce (přiložit elektronicky nebo poslat poštou, nejpozději do 15. května 2024): 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2024 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu), 1x profesní strukturovaný životopis (s uvedením tématu obhájené diplomové či rigorózní práce), 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ), 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 3-5 stran (k vybranému tématu, jméno školitele).

[1.3] Student si volí téma z okruhů uvedených pro příslušný akademický rok a téma konzultuje s grantem programu (doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.).

[1.4] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Účast školitele vítána.

[1.5] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

[1.6] Každý uchazeč, který získá méně než 60 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu (odborná rozprava v oboru – maximum 50 bodů, minimum 0 bodů, rozprava nad tématem disertační práce – maximum 50 bodů, minimum 0 bodů).

[1.7] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru: odborná rozprava v oboru, rozprava nad tématem disertační práce (zhodnocení úrovně současných poznatků ve vztahu k tématu disertační práce, stanovení cílů, kterých má být dosaženo v průběhu řešení disertační práce a očekávaného přínosu disertační práce). V přijímacím pohovoru je u uchazečů ověřována úroveň znalostí v daném oboru, schopnosti uchazečů diskutovat na odborné úrovni a zjištění předpokladu - vědecky pracovat. Při odborné diskuzi bude veden uchazeč i k zamýšlení nad metodologií návrhu tématu disertační práce. A rovněž v rámci přijímacího pohovoru bude vyzván k seznámení komise s jeho odborným profilem, praxí a aktuální vědeckovýzkumnou činností. Cílem je zjistit motivaci pro studium programu, zájem o obor, zjistit předpoklady pro postgraduální vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče. Student si na přijímací pohovor připraví k návrhu projektu disertační práce prezentaci v rozsahu 5 – 7 minut.

[1.8] Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

[1.9] Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

[1.10] Návrh okruhů témat disertačních prací pro AR 2024/2025:

[1.10.1] Uchazeč se přihlašuje k vypsaným okruhům témat disertační práce a navržené téma konzultuje s garantem programu – doc. Ing. H. Tomáškovou, Ph.D.. Garant programu navrhne školitele, který s jeho přijetím musí vyslovit souhlas. Uchazeč připraví projekt disertační práce, ve kterém prezentuje hlubší znalosti o dané problematice, o základní literatuře z této oblasti a prokáže znalost dané problematiky v odborné diskuzi.

[1.10.2] Doporučená struktura projektu (rozsah 3-5 stran): ÚVOD - SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ, CÍLE PRÁCE (v teoretické a praktické rovině), VÝZKUMNÉ OTÁZKY, (HYPOTÉZY především u kvantitativního výzkumu), METODIKA (Výzkumný soubor, Výzkumné metody, Organizace sběru dat, Zpracování dat), ETICKÉ ASPEKTY, PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ, ČASOVÝ HARMONOGRAM, BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

[1.10.3]
Okruhy disertačních prací:

 • Epidemiologie kardiovaskulárních nemocí
 • Epidemiologie metabolických nemocí
 • Epidemiologie neurodegenerativních onemocnění
 • Epidemiologie dalších neinfekčních onemocnění a jejich prevence
 • Epidemiologie vybraných infekčních nemocí a jejich prevence
 • Epidemiologie životního a pracovního prostředí

[1.11] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 15. května 2024:

 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2024 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1746.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.