Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Nutriční terapie

Studijní programNutriční terapie
FakultaLékařská fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinované
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Garant specializaceMgr. Karin Petřeková, Ph.D.

Studijní program v kostce

Studijní program Nutriční terapie je profesní program, vzdělávající budoucí zdravotnické pracovníky v profesi nutričního terapeuta. Absolvováním studijního programu získáte profesní kvalifikaci skutečného odborníka na výživu člověka a budete součástí týmů zdravotníků pečujících o zdraví pacientů či budete aktivně působit v oblasti prevence, a to pozitivním přístupem a edukací jednotlivců s cílem zlepšit nebo udržet jejich zdravotní stav.

Studium je tříleté a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Úspěšný absolvent získá titul bakalář.

Kombinovaná forma studia je zpravidla realizována pravidelně v pátek a v sobotu. Studenti, kteří jsou přijati do kombinované formy studia a nedoloží vzdělání v oboru Nutriční terapeut s potvrzením zaměstnavatele, že vykonávají profesi Nutričního terapeuta, absolvují v kombinované formě studia hodiny praktické výuky v totožném rozsahu jako v prezenční formě studia.

Teoretická výuka probíhá v moderních učebnách Lékařské fakulty OU nebo v učebnách Fakultní nemocnice Ostrava. Praktické vyučování probíhá v laboratořích a odborných učebnách Lékařské fakulty OU. Odborná praxe studentů studijního programu Nutriční terapie se uskutečňuje ve spolupráci s klinickými pracovišti poskytujícími nutriční péči pacientům v nemocnicích včetně ambulancí, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, v lázeňských zařízeních a sanatoriích.

Spolupráce s praxí je pro studijní program Nutriční terapie stěžejní, neboť bude vychovávat absolventy – odborníky pro praxi – Nutričního terapeuta.

Pro studenty kombinované formy studia jsou souvislé odborné praxe nasmlouvány také v zařízeních mimo moravskoslezský region, v blízkosti bydliště studenta.

Studijní plán zahrnuje v prvém ročníku předměty, které jsou společné pro všechny bakalářské obory spadající do vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí, ve druhém a třetím ročníku jsou již stěžejními předměty studijního plánu profilující předměty, odborně zaměřené a směřující k úspěšnému zvládnutí státní závěrečné zkoušky.

V rámci studia se předpokládá zapojení studentů do výzkumných aktivit garantující katedry, do činností OU, které jsou zaměřeny na propagaci oborů OU, jsou organizovány ve spolupráci s jinými subjekty například jako preventivní nebo edukativní akce pro veřejnost.

Pokud studenty láká studium v zahraničí, mohou se přihlásit ke studiu v zahraničí v rámci programu ERASMUS +. Díky pobytu na partnerské Univerzitě se tak mohou seznámit s náplní studia oboru ve státech EU, zároveň si prohloubit jazykové dovednosti a najít nové přátele.

Student by měl získat studiem celou řadu profesních kompetencí, mezi které patří například:

 • schopnost samostatně řešit úkoly v souvislosti s preventivní a léčebnou výživou;
 • zajistit adekvátní nutriční péči pacientů a umožnit tak jejich brzký návrat do domácího prostředí;
 • s ohledem na psychologické, sociální, ekonomické, společensko-kulturní a duchovní odlišnosti způsobu života pacientů/klientů v souladu s právními předpisy chránit, udržovat, navracet a podporovat zdravý způsob výživy a je schopen adekvátně komunikovat s pacienty/klienty v různých situacích.

Co od vás očekáváme?

Předchozí znalosti od Vás nejsou očekávány, ani požadovány. Všechny předměty jsou vyučovány komplexně a zahrnují témata, která jsou probírána s cílem, aby student získal potřebné informace ke studiu daného předmětu. Nedílnou součástí získávání znalostí studované problematiky je schopnost vyhledávání informací v základní a doporučené literatuře a jiných odborných zdrojích.

Co bychom mohli však očekávat od studentů, kteří se rozhodnou studovat studijní program Nutriční terapie?

Zájem o stravování člověka, zájem o přípravu pokrmů podle moderních trendů, ale také podle zásad správné výživy, odhodlání učit se složení potravin a schopnost prezentovat poznatky o výživě na odborné úrovni, vycházející z EBM (Evidence-Based Medicine). Očekáváme, že studenti budou schopni a se zájmem aplikovat získané vědomosti v praxi, a to u všech věkových skupin pacientů.

Co se naučíte?

 • Vyhodnocovat a zpracovávat nutriční anamnézu u pacientů, u pacientů v těžkých stavech provádět bilanci stravy přijímané ústy.
 • Navrhovat změny v předepsané dietě, způsobu přijímání stravy či doplnění potravinovými doplňky.
 • Provádět vyšetření nutná ke zjištění stavu výživy pacientů.
 • Kontrolovat, metodicky vést a organizovat přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy, zejména ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení a v případě speciálních diet stravu připravovat.
 • Sestavovat jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety i pro celá zdravotnická a sociální zařízení, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet.
 • Vyhodnocovat výsledky a účinnost nutriční péče a modifikovat další nutriční péči.
 • V rámci preventivní péče sledovat stav výživy jednotlivců i komunity, brát v úvahu prostředí, ve které žijí a jejich způsob života z hlediska zdravé výživy.
 • Vytvářet odbornou síť, statistická hlášení, vést záznamy o průběhu nutriční terapie.
 • Zdůvodňovat a vysvětlovat technologické zpracování pokrmů z hlediska vhodné nutriční péče a zdravé výživy.
 • Zprostředkovávat pacientům/klientům, jejich blízkým, skupinám potřebné informace o adekvátním způsobu stravování a připravovat pro ně názorné odborné propagační materiály.
 • Poskytovat poradenské služby a edukovat pacienty/klienty i jejich rodiny a skupiny v oblasti zdravé výživy.
 • Navrhovat změny ve stravování včetně doporučení vhodných výživových doplňků.
 • Organizovat a účastnit se kampaní na podporu zdraví z hlediska zdravé výživy a hodnotit výsledky těchto programů.
 • Podílet se na přípravě standardů v rámci nutriční péče.
 • Podílet se na vzdělávání členů nutričního týmu a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví i v sociálních službách, na kvali?kačním a celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků.
 • Efektivně ovládat nové informační a komunikační technologie.
 • Zachovávat a posilovat vzájemný partnerský vztah a podílet se na všech společných opatřeních v zájmu nutričních potřeb pacientů.
 • Provádět sestavování individuálních jídelních plánů, která indikuje lékař, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet.
 • Znát a dodržovat hranice své odborné způsobilosti, a pokud je to nutné, žádat o spolupráci příslušné kompetentní odborníky.
 • Kriticky revidovat svou každodenní praxi a při realizaci svých činností využívat výsledky výzkumu v oblasti nutriční péče a praxe založené na důkazech.
 • Podílet se na výzkumné práci v oblasti klinické výživy a prezentovat její výsledky, přičemž využíváte všech dostupných informačních zdrojů.
 • Posoudit, analyzovat rizika pro zdraví spadající do oblasti nutriční terapie a plánovat, provést a kontrolovat nezbytná opatření k zamezení působení těchto rizik.
 • Pracovat ve skupinách, kontrolovat pracovní tým a kooperovat s jinými odborníky.
 • Při výkonu odborných činností v rámci klinické výživy sledovat jejich efektivitu a náklady.

Kde a jak se uplatníte?

Student po ukončení bakalářského studia získává kvalifikaci pro výkon profese Nutričního terapeuta.

Oblasti uplatnění absolventa bakalářského studia programu Nutriční terapie – ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče a služeb, školských zařízeních, v komerční sféře v rámci nestátních zdravotnických zařízení nebo komerčních výživových poraden, v potravinářském odvětví.

Vykonává činnosti v souladu s platnou legislativou – zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a předpisy s ním souvisejícími.

Po bakalářském studiu může absolvovat Mgr. vzdělání a získat titul Nutriční specialista. Uplatnění, mimo již zmíněné je specializováno na nutriční péči o děti (dětské kliniky, poradny pro matky s dětmi apod.) a nutriční péči o dospělé.

Konkrétní pracovní pozice

Uplatní se především jako Nutriční terapeut vykonávající profesi na úseku:

 • Oddělení léčebné výživy a stravování (stravovací provozy nemocnic, domovy pro seniory, lázeňská zařízení, sanatoria, mateřské, základní nebo střední školy.
 • Restaurační zařízení s přípravou alternativní-dietní-racionální stravy.
 • Nutriční terapeut na oddělení (klinikách) nemocnic, v ambulancích, poradnách.
 • Vykonává nutriční péči v domovech pro seniory, v sanatoriích a lázeňských zařízeních.
 • Uplatní se jako poradce, konzultant, edukátor, preventista, v potravinářském odvětví apod.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Student, kterému je uznáno na základě potvrzení ze zaměstnání a doložením vysvědčení studia oboru Nutriční terapeut na VOŠ vzdělání a praxe v oboru Nutriční terapeut, má sníženou povinnou výuku praktických cvičení a odborné praxe podle studijního plánu asi o 50%.Ostatní studenti musí splnit během celého studia minimálně 1 800 hodin praktické výuky, podobně jako studenti prezenční formy. Praxi mohou studenti plnit průběžně v daném semestru. Termíny odborné praxe si domlouvají sami z důvodu skloubení praxe se zaměstnáním a další výukou. Forma studia v kombinované formě předpkládá, že studenti se v porovnání s prezenční formou studia připravují více samostatně, využívají konzultační hodiny, literaturu a studijní opory ke studiu daných předmětů.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce.

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplom absolventa konzervatoře.

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT pro plnění povinné školní docházky.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Nutriční terapie – prezenční, kombinovaná forma

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[2] Obsah písemného testu: biologie, chemie v rozsahu středoškolského učiva. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 16 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 8 bodů), chemie (minimum = 8 bodů).

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

[6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie:

 • Obecná charakteristika živých soustav (Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Nebuněčné organismy. Hierarchie organismů podle složitosti.
 • Přehled živých organismů (Systematické kategorie organismů. Biologický druh. Baktérie. Sinice. Prvoci. Plísně).
 • Buňka (Charakteristika prokaryotické a eukaryotické buňky. Biomembrány. Cytoskelet. Buněčné organely. Chemické složení – nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy. Buněčný metablismus. Přeměny energií. Dělení buněk. Chromozómy. Buněčné dělení. Rozmnožování.)
 • Genetika (Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Základní genetické pojmy. Genetická informace a genetický kód. Gen a jeho exprese. Uložení genů v chromosomu. Prokaryontní chromosom. Eukaryontní chromosom. Karyotyp. Diploidní a haploidní počet chromosomů. Meióza. Segregace a kombinace chromosomů. Chromosomové určení pohlaví. Křížení. Dominance a recesivita. Mendelovy zákony. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Mutace. Mutagenní faktory v životním prostředí člověka. Genetická struktura populace. Lékařský význam genetiky. Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost mnohobuněčného organismu, genetická proměnlivost. Příklady z genetiky člověka. Dědičnost krevních skupin, barvy očí, leváctví, vývojových vad prstů, hemofílie, daltonismu. Dědičnost v  populaci organismů.)
 • Evoluce (Základní představy o vzniku života. Geologický vývoj Země a vývoj života. Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie. Základní paleoantropologické nálezy. Vývojová linie člověka.)
 • Biologie člověka (Opěrná a pohybová soustava. Vnitřní prostředí organismu. Krev. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Krevní převod. Oběhová soustava a její funkce. Míza a mízní oběh. Dýchací soustava a její funkce. Trávící soustava a její funkce. Vylučovací soustava. Přeměna látek a energií v lidském organismu. Funkce jater. Tělesná teplota a její udržování. Hormonální řízení činnosti organismu. Řízení činnosti vnitřních orgánů. Nervová soustava. Nervové řízení činnosti organismu. Čidla. Vyšší nervová činnost. Rozmnožovací soustava ženy a muže. Ontogeneze a nitroděložní vývoj člověka. Těhotenství. Dědičné choroby. Genetické poradenství.)

Chemie:

 • Obecná chemie a anorganická chemie (Základní charakteristika látek - hmotnost a relativní hmotnost atomů a molekul, látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost, normální molární objem plynů. Názvy a chemické vzorce anorganických sloučenin. Výpočty z chemických vzorců. Chemické rovnice. Výpočty hmotností, látkových množství. Stavba atomu. Valenční elektrony. Periodická soustava prvků, s, p, d prvky. Elektronegativita prvku. Chemická vazba iontová a kovalentní, polarita vazby. Kovalentní vazba. Koordinační vazba. Směrová orientace vazeb, hybridizace atomových orbitalů, polarita molekuly. Mezimolekulové vazebné síly. Roztoky - vyjadřování složení roztoků hmotnostním zlomkem, hmotnostní koncentrací a látkovou koncentrací, výpočty. Ekvivalentní látková množství u neutralizačních reakcí (neutralizační titrace). Neelektrolyty a elektrolyty, elektrolytická disociace, elektrolyty silné a slabé. Koncentrace iontů v roztocích silných elektrolytů. Typy chemických reakcí. Protolytické reakce. Silné kyseliny a zásady, disociační konstanta slabých kyselin a zásad. Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad - výpočty. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční reakce, činidla, počty vyměněných elektronů a koeficienty v chemických rovnicích. Termochemické rovnice a energetická bilance reakcí, reakční teplo. Vliv reakčních podmínek na rychlost chemických reakcí. Chemická rovnováha a rovnovážná konstanta, vlivy porušující rovnovážný stav. Skupiny prvků periodické soustavy (prvky hlavních skupin a prvky přechodné, rozložení kovů a nekovů). Vodík a kyslík, kovalentní hydridy, iontové a kovalentní oxidy, oxidy kyselinotvorné, zásadotvorné a amfoterní. Voda.
 • Organická chemie (Vazby v molekulách organických sloučenin. Vlastnosti organických sloučenin, základní typy reakcí, Názvosloví - principy. Izomerie. Uhlovodíky (názvy uhlovodíkových zbytků, nenasycené uhlovodíky, areny. Halogenderiváty uhlovodíků, nitrosloučeniny, aminy - různé typy). Alkoholy a fenoly, chinony, ethery. Aldehydy a ketony. Karboxylové kyseliny. Přehled názvů a struktur biologicky významných kyselin (mono- a dikarboxylových nesubstituovaných nasycených a nenasycených, substitučních derivátů - hydroxykyselin a ketokyselin). Optická izomerie. Močovina. Heterocyklické sloučeniny. Močová kyselina.
 • Biochemie (Sacharidy - rozdělení, význam, struktura nejdůležitějších monosacharidů (acyklické formy, odvození poloacetalových cyklických forem, anomerie), estery cukrů, vznik glykosidové vazby. Redukující a neredukující disacharidy, polysacharidy.), (Lipidy - mastné kyseliny vázané v lipidech, acylglyceroly, hydrolýza tuků a olejů, mýdla, žluknutí, hlavní součásti fosfolipidů. Steroidy - struktura steranu, biologicky významné steroidy.), (Purinové a pyrimidinové báze nukleových kyselin, struktura a názvy nukleosidů a nukleotidů, základní rysy struktury nukleových kyselin, jejich druhy a funkce v průběhu transkripce a translace.), (Aminokyseliny a bílkoviny: Názvy a struktury všech dvaceti standardních aminokyselin, polarita jejich postranních řetězců, ionizace. Vznik peptidové vazby, tvorba názvu peptidu. Struktura bílkovin - primární - kvartérní struktura, stabilizace sekundární, terciární a kvartérní struktury. Denaturace bílkovin. Základní typy bílkovin.), (Funkce enzymů, hlavní třídy. Významné enzymy trávicí soustavy. Funkce vitaminů, chemické názvy. Anabolický a katabolický charakter metabolických drah, význam oxidačních reakcí, makroergní sloučeniny a energetický efekt metabolismu. Úloha citrátového cyklu a koncového dýchacího řetězce. Konečné produkty aerobního a anaerobního odbourání glukosy, beta-oxidace vyšších karboxylových kyselin a dusíkatých látek.), (Hormony - základní charakteristika a funkce).

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Biologie:

 • Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
 • Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia, 2014.
 • Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.
 • Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2003.
 • Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika, MU Brno (překlad), 2009.

Chemie:

 • Učebnice chemie v rozsahu učiva na gymnáziu.
 • Vacík et al.: Přehled středoškolské chemie. Praha.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.