Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Čeština pro cizince

Studijní program
Čeština pro cizince
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Chcete být odborníci na (české) slovo vzatí?

Navazující dvouletý magisterský program Čeština pro cizince je určen cizincům - nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského studia češtiny/bohemistiky pro cizince či příbuzných bakalářských programů (např. obecná lingvistika, kulturní studia, kulturní žurnalistika) realizovaných na zahraničních nebo českých univerzitách. Program dále rozvíjí a profiluje jejich znalosti a dovednosti získané v předchozím bakalářském studiu.

Navazující magisterský studijní program Čeština pro cizince nabízí výuku předmětů lingvistických a kulturně historických, po jejichž absolvování prohloubíte vaše dosavadní znalosti z bohemistiky, rozhodnete se o své další specializaci, např. i ve formě doktorského studia (Ph.D.), a připravíte se na další uplatnění v praxi. V jazykovědné části studia si upevníte poznatky z fonetiky a fonologie, morfologie či stylistiky, naučíte se komplexní textové analýze a rozšíříte si své znalosti o funkčním rozvrstvení českého národního jazyka a komunikace i z dějin spisovného jazyka. V kulturně-historické části se budete věnovat studiu disciplín zaměřených na českou literaturu, historii a kulturu a získáte nové informace o českých dějinách 20. století, dějinách české moderní literatury a kultury, včetně filmu a divadla. V průběhu vašeho studia bude pozornost věnována zejména práci s textem a zlepšování vašeho mluveného i psaného projevu (psaní různých typů textů, prezentace na seminářích, seminární práce, diplomová práce atd.).

V rámci studia se můžete zapojit se do vědecko-výzkumné činnosti na katedře českého jazyka ve studentské grantové soutěži. Umožníme vám účastnit se  výzkumu v terénu v rámci projektových seminářů či exkurzí a vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka, dějin a kultury.

Co od vás očekáváme?

Studijní program Čeština pro cizince je určen cizincům - nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského studia češtiny/bohemistiky pro cizince či příbuzných bakalářských programů (např. obecná lingvistika, kulturní studia, kulturní žurnalistika) realizovaných na zahraničních nebo českých univerzitách. Očekáváme zájem o studovaný obor, kritické myšlení a motivaci prohlubovat si dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete:

 • znát specifika češtiny a současnou jazykovou normu
 • umět formulovat a tvůrčím způsobem řešit jazykovědný, literárněvědný či kulturně-historický problém
 • schopen rozlišovat texty různé žánrové a stylové příslušnosti
 • umět pracovat se zdroji a vytvářet mluvené i psané projevy různých žánrů
 • schopen uplatňovat komunikační dovednosti v praxi, včetně komunikace interkulturní
 • umět pracovat s normativními příručkami, lexikony a korpusy češtiny
 • schopen popisovat, analyzovat a interpretovat text
 • umět číst a interpretovat odbornou literaturu nejen českou (úroveň C1), ale i cizojazyčnou
 • schopen realizovat základní lingvistický a literárněvědný výzkum.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována vynikající znalost českého jazyka a českých reálií. Můžete pracovat v mezinárodních firmách, v českých centrech v zahraničí, v oblasti cestovního ruchu či ve státním sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, zejména komunikaci interkulturní, samostatnost a kritickou práci se zdroji.

Konkrétní pracovní pozice

 • korektor překladových textů
 • překladatel
 • editor
 • jazykový poradce
 • pracovník v mezinárodní firmě
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • pracovník českého centra v zahraničí
 • lektor češtiny pro cizince
 • průvodce
 • redaktor
 • novinář

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. zhodnocení požadovaných materiálů (motivační dopis + strukturovaný životopis v češtině) + úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Nejsou stanoveny.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Uchazeč je povinen zúčastnit se ve stanoveném termínu ústní příjímací zkoušky, která bude mít formu on-line pohovoru v českém jazyce. Témata pohovoru: představení se, zdůvodnění motivace ke studiu češtiny, předchozí studium a předpokládané téma magisterské diplomové práce.

Minimální vstupní úroveň češtiny je B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Uchazeč je povinen nejpozději do 15. března vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky tyto soubory:

 1. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 2 700 znaků, max. rozsah 5 400 znaků), v němž uchazeč popíše: dosavadní vysokoškolské studium (včetně tématu bakalářské práce), motivaci ke studiu češtiny v navazujícím magisterském studiu (včetně zhodnocení své jazykové úrovně a očekávání), dále popíše své odborné zaměření, včetně předpokládaného tématu magisterské diplomové práce, a další plány po ukončení studia (zejména s ohledem na využití znalosti češtiny a studovaného oboru).
 2. Strukturovaný životopis (CV – curriculum vitae) v českém jazyce (min. rozsah 1 000 znaků, max. rozsah 3 600 znaků).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a požadovaných materiálů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů).

Hodnotí se:

 1. Zaslané materiály (0–30 bodů).
 2. Ústní pohovor (0–70 bodů).

Další důležité informace

Program je určen pro nerodilé mluvčí (cizince).

Přijetí je podmíněno znalostí českého jazyka na úrovni odpovídající minimálně kategorii B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) (viz např. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha: Karolinum, 2011.
CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2015.
ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2001.
HUBÁČEK, J. - JANDOVÁ, E. - SVOBODOVÁ, D. - SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Odry: Vade Mecum Bohemiae, 2010.
Internetová jazyková příručka. Dostupné on-line: https://prirucka.ujc.cas.cz.
JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017. Dostupné on-line: https://www.czechency.org/slovnik.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .