Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ochrana a podpora veřejného zdraví

Studijní program
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Magisterský studijní program Ochrana a podpora veřejného zdraví je pokračujícím studijním programem bakalářského studijního programu Ochrana a podpora zdraví, ale mohou do něj nastoupit i studenti z jiných bakalářských zdravotnických nebo přírodovědných studijních programů. Tento studijní program má zejména připravit absolventy k výkonu povolání hygienika či epidemiologa a k vysoce odborným činnostem při poskytování služeb v ochraně a podpoře veřejného zdraví nebo výkonu státního zdravotního dozoru. Studium se zabývá především hodnocením zdravotních rizik a epidemiologických studií, interdisciplinárními zdravotnickými vědami a preventivním lékařstvím.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Ochrana a podpora veřejného zdraví

Ochrana veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek, ke snížení výskytu nemocí a jiných poškození zdraví.

Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících lidem zachovat a zlepšovat své zdraví, včetně zajišťování takových sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek, které vedou ke zdravému životnímu stylu.

Co od vás očekáváme?

Zájem o studium ve zdravotnickém oboru a po absolvování zájem o práci v preventivní medicíně, v ochraně životního, pracovního prostředí, ochraně a podpoře zdraví anebo ve vědě. Dále je to splnění podmínek přijímacího řízení a zdravotní způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka. Ke studiu jsou potřebné základní znalosti z přírodních věd (fyzika, chemie, biologie), nepožadují se znalosti ze zdravotnických oborů ((např. anatomie, fyziologie, hygiena, epidemiologie, podpora zdraví), ale základní znalosti z těchto oborů jsou výhodou.

Co se naučíte?

Jako student tohoto magisterského studijního programu se naučíte schopnosti samostatnému rozhodování v oblastech hygieny a epidemiologie. V oblasti vědy a výzkumu se budete moci zapojit do vědeckých prací, pochopit základní principy epidemiologických studií, výzkumů a projektů a můžete se také aktivně podílet na přípravě, realizaci a následné interpretaci výsledků výzkumů. Bude vám také otevřena možnost využití studia v rámci studijních pobytů na spřátelené univerzity nejen v EU, ale také mimo EU. Jako absolvent budete umět využít správnou vědeckou terminologii. Vzhledem k tomu, že se jedná o interdisciplinární a preventivní obor, absolvujete v rámci studia širokou škálu předmětů formou přednášek i cvičení, které vám do budoucna pomohou v orientaci v problematice ochrany a podpory zdraví. Absolvujete širokou škálu předmětů, které rozšíří a prohloubí Vaše znalosti z bakalářského studia (např. epidemiologie, vyšetřovací metody, podpora veřejného zdraví (sanace a bezpečnost zdravých životních podmínek, hodnocení expozic a následků expozic fyzikálních, chemických a biologických faktorů, hodnocení zdravotních rizik a epidemiologických studií). Po absolvování navazujícího magisterského studia máte možnost nejen nastoupit ihned do zaměstnání, ale můžete také pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie a dále si tak prohloubit a rozšířit své znalosti ve studovaném oboru.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent tohoto magisterského studia získá způsobilost k výkonu zdravotnické profese ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (podle zákona č.96/2004 Sb.), což je soubor profesí, dříve nazývaných hygienik nebo epidemiolog. Uplatnění takových profesí je velmi široké,a to jak ve zdravotnictví, tak v průmyslu, zemědělství a službách. Absolvent najde uplatnění při výkonu státního zdravotního dozoru na krajských hygienických stanicích či Ministerstvu zdravotnictví, na specializovaných pracovištích v oblasti fyziologie práce, toxikologie, psychologie práce, pracovně lékařské péče, při výkonu státního dozoru v ochraně životního prostředí, ve státní správě v oblasti ochrany životních a pracovních podmínek, ve výrobních i nevýrobních organizacích v rámci úvarů zajišťujících hygienický dohled, při řízení výrobních procesů a konstrukci strojů a nářadí z hlediska ergonomických požadavků a v projekčních organizacích a útvarech, v organizacích zajišťujících vědeckovýzkumnou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí.

Dosažené vzdělání v tomto magisterském oboru je vhodné pro vykonávání odborných činností a vedoucích funkcí ve všech hygienických a epidemiologických oborech, v ochraně a podpoře zdraví a v souvisejících oblastech při ochraně životního a pracovního prostředí, a to jak ve státních službách, zdravotnických zařízeních nebo v soukromých firmách.

Konkrétní pracovní pozice

Absolvent navazujícího magisterského studia může vykonávat zdravotnickou profesi ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (dříve tato profese byla nazývána jako HYGIENIK NEBO EPIDEMIOLOG):

 • v jakémkoli zdravotnickém zařízení jako zdravotnický pracovník ve všech oblastech epidemiologie a ochrany a podpory zdraví,
 • v nemocnicích jako nemocniční hygienik nebo epidemiolog,
 • v jakékoliv firmě na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako vedoucí pracovník,
 • ve firmách poskytující služby desinfekce, desinsekce a deratizace jako samostatný specialista nebo vedoucí pracovník,
 • v jakékoliv firmě poskytující konzultační a poradenskou činnost na úseku zdravotnictví anebo ochrany pracovních a životních podmínek (např. zdravá výživa, zdravý životní styl, kategorizace prací, certifikace environmentálního managementu, posuzování vlivů na životní prostředí, posuzování starých ekologických zátěží apod.) jako samostatný specialista nebo vedoucí pracovník,
 • na krajských hygienických stanicích a jejich okresních pracovištích při výkonu státního zdravotního dozoru ve všech oblastech (komunální hygiena, hygiena výživy, hygiena dětí a dorostu, hygiena práce, epidemiologie) jako samostatný specialista nebo vedoucí pracovník,
 • na pracovištích České inspekce životního prostředí, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany při výkonu státního dozoru v ochraně životního prostředí či bezpečnosti osob, potravin nebo jiných výrobků na všech pozicích,
 • na Ministerstvu zdravotnictví jako ministerský rada.

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Ochrana a podpora veřejného zdraví – prezenční forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří úspěšně absolvovali bakalářské studium Ochrana veřejného zdraví, případně Veřejné zdravotnictví nebo příbuzný program/obor.

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný znalostní test - odborná problematika veřejného zdraví a prevence. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 8 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat.

[5] Druhá část přijímací zkoušky: absolvent příslušného Bc. programu/oboru - ANO = 1, NE = 0. Třetí část přijímací zkoušky: průměr z Bc. studia, a to ve smyslu přidělení bodů: (1,0-1,49...10 bodů), (1,5-1,99...7 bodů), (2,0- 2,49...4 body), (2,5 a více ...0 bodů). Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Dílčí limit z těchto částí přijímací zkoušky není stanoven. Nedodá-li uchazeč požadované dokumenty týkající se typu bakalářského studijního programu a dosažených výsledků (průměru) studia v termínu, bude uchazeči přiděleno 0 bodů.

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky - písemný odborný test a body získané za ostatní části přijímací zkoušky.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky: není stanoven.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví.

 • Epidemiologie životního a pracovního prostředí
 • Epidemiologie infekčních nemocí
 • Epidemiologie neinfekčních nemocí
 • Epidemiologická metodologie

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví.

 • Epidemiologie životního a pracovního prostředí
 • Epidemiologie infekčních nemocí
 • Epidemiologie neinfekčních nemocí
 • Epidemiologická metodologie

TUČEK, M., SLÁMOVÁ, A. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 2., doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3932-1.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.