Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fotografie

Studijní program
Intermediální umění
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 09. 04. 2024

Studijní program v kostce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM VE SPECIALIZACI FOTOGRAFIE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V MÉDIU FOTOGRAFIE S INTERMEDIÁLNÍMI PŘESAHY A S PŘESAHY DO JINÝCH MÉDIÍ, DŮRAZ JE KLADEN ZVLÁŠTĚ NA PRÁCI S POHYBLIVÝM OBRAZEM.

Základem je samostatná práce s konzultačním vedením, ve které je Ateliér sdíleným časoprostorem, v němž se v koncentrovaném a otevřeném spojení osobností destiluje Umění. Technologické dovednosti se rozvíjí i v praktických cvičeních a hlubší teoretický vhled v přednáškách a seminářích. Studium zahrnuje klauzurní výstupy, zkoušky, seminární práce, případové studie a osobní konzultace, tak aby byl naplňován kvantitativní plán studia s přihlédnutím ke kvalitativnímu rozvoji tvůrčí osobnosti.

Co od vás očekáváme?

Zápal pro fotografování, schopnost samostatné práce, schopnost určení svých vlastních témat a schopnost tvořit si vlastní program. Očekáváme hluboký zájem o současné umění a orientaci v uměleckém provozu. Důležitá je schopnost vyhledávat nové cesty k řešení úkolů a učit se novým postupům, technologiím a získávat tak další dovednosti a kompetence. Samozřejmostí je široký kulturně společenský přehled, znalost dějin umění s důrazem na zvolené médium.

Co se naučíte?

Cílem je umělec, autor, jež bude schopen užívat profesionálně fotoaparát i jako kameru a ovládne i celý proces práce s pohyblivým obrazem. V práci s obrazem bude schopen být samostatnou jednotkou i členem, případně vedoucím profesionálního týmu, pracujícím na libovolném úkolu, jež disponuje statickým nebo pohyblivým obrazem ve výstupu. Schopnosti, zkušenosti, dovednosti i znalosti získané seznámením se s technologiemi a znalost jejich propojování do celků spolu s kulturní šíří rozhledu umožní být samostatnou tvůrčí osobností. Absolvent bude obeznámen s produkční a redakční prací, se základními možnostmi animace a se základy práce v 3D prostředí. Tvůrčí a myšlenková vyzrálost mu umožní přesně formulovat jak svou vizi, tak její praktickou realizaci. Díky tomu bude schopen maximálně zefektivnit práci svou i práci týmových kolegů. Absolvent bude schopen své znalosti a dovednosti i srozumitelně předávat. Bude disponovat schopností pružné adaptace a orientace jak v běžné praxi, tak v současném výtvarném provozu. Bude umět aplikovat znalosti a dovednosti v co nejširším záběru, projektovat prvky volné tvorby do tvorby užité. Variabilita, maximální potence se dále rozvíjet, mu umožní dokonale využívat všech dostupných zdrojů informací a poznatků, které bude umět tvůrčím způsobem kombinovat. Tyto schopnosti budou předpokladem pro zvládnutí různých profesí v kulturních a kreativních oblastech.

Kde a jak se uplatníte?

 • umělec ve svobodném povolání
 • samostatný tvůrčí pracovník nebo jako člen či vedoucí tvůrčího týmu v oblasti kreativních odvětví (média, grafická studia, galerie, televize, divadla, film, reklama)
 • jako akademický pracovník můžete nastoupit i akademickou kariéru, máte otevřeny veškeré formy postgraduálního studia a zvyšování akademické kvalifikace, máte otevřeny možnosti dalšího pedagogického studia
 • kurátor výstav a galerista, výtvarný publicista a animátor současného umění
 • odborný pracovník ve školství (umělecké obory)
 • manažer kulturních institucí, nadací a občanských sdružení
 • fotograf v různých institucích

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška sestává ze dvou částí:

V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci tvůrčí činnosti. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní část přijímací zkoušky probíhá před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč může získat nejvýše 40 bodů z obou částí přijímací zkoušky. Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

 • uchazeč předloží vlastní portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • znalost kultury v širším slova smyslu
 • znalost výtvarného umění, včetně současného
 • znalosti v oboru fotografie, včetně znalostí technologických postupů a tradic oboru
 • ovládnutí funkcí programu Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe InDesign a alternativních programů k realizaci vlastních uměleckých výstupů
 • uchazeč nastíní svůj osobní projekt pro magisterské studium

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.