Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fotografie

Studijní programIntermediální umění
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programudoc. Mgr. Jiří Surůvka

Studijní program v kostce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM VE SPECIALIZACI FOTOGRAFIE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V MÉDIU FOTOGRAFIE S INTERMEDIÁLNÍMI PŘESAHY A S PŘESAHY DO JINÝCH MÉDIÍ, DŮRAZ JE KLADEN ZVLÁŠTĚ NA PRÁCI S POHYBLIVÝM OBRAZEM.

Základem je samostatná práce s konzultačním vedením, ve které je Ateliér sdíleným časoprostorem, v němž se v koncentrovaném a otevřeném spojení osobností destiluje Umění. Technologické dovednosti se rozvíjí i v praktických cvičeních a hlubší teoretický vhled v přednáškách a seminářích. Studium zahrnuje klauzurní výstupy, zkoušky, seminární práce, případové studie a osobní konzultace, tak aby byl naplňován kvantitativní plán studia s přihlédnutím ke kvalitativnímu rozvoji tvůrčí osobnosti.

Co od vás očekáváme?

Zápal pro fotografování, schopnost samostatné práce, schopnost určení svých vlastních témat a schopnost tvořit si vlastní program. Očekáváme hluboký zájem o současné umění a orientaci v uměleckém provozu. Důležitá je schopnost vyhledávat nové cesty k řešení úkolů a učit se novým postupům, technologiím a získávat tak další dovednosti a kompetence. Samozřejmostí je široký kulturně společenský přehled, znalost dějin umění s důrazem na zvolené médium.

Co se naučíte?

Cílem je umělec, autor, jež bude schopen užívat profesionálně fotoaparát i jako kameru a ovládne i celý proces práce s pohyblivým obrazem. V práci s obrazem bude schopen být samostatnou jednotkou i členem, případně vedoucím profesionálního týmu, pracujícím na libovolném úkolu, jež disponuje statickým nebo pohyblivým obrazem ve výstupu. Schopnosti, zkušenosti, dovednosti i znalosti získané seznámením se s technologiemi a znalost jejich propojování do celků spolu s kulturní šíří rozhledu umožní být samostatnou tvůrčí osobností. Absolvent bude obeznámen s produkční a redakční prací, se základními možnostmi animace a se základy práce v 3D prostředí. Tvůrčí a myšlenková vyzrálost mu umožní přesně formulovat jak svou vizi, tak její praktickou realizaci. Díky tomu bude schopen maximálně zefektivnit práci svou i práci týmových kolegů. Absolvent bude schopen své znalosti a dovednosti i srozumitelně předávat. Bude disponovat schopností pružné adaptace a orientace jak v běžné praxi, tak v současném výtvarném provozu. Bude umět aplikovat znalosti a dovednosti v co nejširším záběru, projektovat prvky volné tvorby do tvorby užité. Variabilita, maximální potence se dále rozvíjet, mu umožní dokonale využívat všech dostupných zdrojů informací a poznatků, které bude umět tvůrčím způsobem kombinovat. Tyto schopnosti budou předpokladem pro zvládnutí různých profesí v kulturních a kreativních oblastech.

Kde a jak se uplatníte?

 • umělec ve svobodném povolání
 • samostatný tvůrčí pracovník nebo jako člen či vedoucí tvůrčího týmu v oblasti kreativních odvětví (média, grafická studia, galerie, televize, divadla, film, reklama)
 • jako akademický pracovník můžete nastoupit i akademickou kariéru, máte otevřeny veškeré formy postgraduálního studia a zvyšování akademické kvalifikace, máte otevřeny možnosti dalšího pedagogického studia
 • kurátor výstav a galerista, výtvarný publicista a animátor současného umění
 • odborný pracovník ve školství (umělecké obory)
 • manažer kulturních institucí, nadací a občanských sdružení
 • fotograf v různých institucích

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.


Přijímací řízení

21
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia

Talentová zkouška (ad a)
V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní zkouška (ad b)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.
Termín konání: 16. dubna 2020
Místo konání: Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Při prezenci dne 16. dubna 2020 od 8.30 do 9.00 hod. předloží uchazeč občanský průkaz nebo pas.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

 • uchazeč předloží vlastní portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • znalost kultury v širším slova smyslu
 • znalost výtvarného umění, včetně současného
 • znalosti v oboru fotografie, včetně znalostí technologických postupů a tradic oboru
 • ovládnutí funkcí programu Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe InDesign a alternativních programů k realizaci vlastních uměleckých výstupů
 • uchazeč nastíní svůj osobní projekt pro magisterské studium

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.