Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ochrana a tvorba krajiny

Studijní program
Environmentální geografie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Máte za sebou bakalářské studium s geografickým, biologickým, či ekologickým zaměřením? Chcete prohloubit a rozšířit Vaše znalosti a dovednosti? Chcete se stát odborníkem, který rozumí prostorovým vazbám v krajině, chápe příčiny a důsledky změn životního prostředí a dovede tyto problémy řešit adekvátními metodami? Studium moderního programu Environmentální geografie se specializací Ochrana a tvorba krajiny je tady přesně pro Vás.

Environmentální geografie je moderní vědecká disciplína, která zkoumá funkční a prostorové vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny. Zabývá se také interakcí člověka s krajinnou sférou, takže má obrovský aplikační potenciál. V rámci specializace Ochrana a tvorba krajiny se propojují fyzickogeografické disciplíny s biologickými a ekologickými vědami. Během studia získáte ucelené teoretické vzdělání v rámci dílčích složek krajiny a tím získáte schopnost krajinné syntézy. Budete ji pak moct využít při řešení různých typů krajinoekologických problémů při plánování a managementu krajiny, například v oblasti ekosystémových služeb či adaptace krajiny na globální environmentální změny. Zjistíte, jaká jsou úskalí krajinného managementu, a to nejen obecně, ale i ve specifických prostředích (říční krajina, horské oblasti, post-industriální krajina). Důležitou součástí studia jsou samozřejmě otázky týkající se druhové a územní ochrany přírody.

Kromě teoretických znalostí vás naučíme celou řadu fyzickogeografických a biologických metod výzkumu, a to včetně schopnosti modelovat a prognózovat dílčí krajinotvorné procesy. Část výuky je vedena projektovou formou, zaměřenou na krajinné plánování, tvorbu územních plánů či řešení modelových situací střetů v krajině. Disponujeme nejmodernějšími mapovacími technologiemi, např. drony s multispektrálními kamerami, skenerem dna vodních útvarů, sonarem pro měření průtoků, geodetickými totálními stanicemi, GNSS přijímači a celou řadou nejmodernějších geofyzikálních přístrojů. Budete mít k dispozici počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, povodní, eroze apod. Nebudete jen zavření v učebnách a laboratořích, výuka Vás zavede i ven do terénu. V průběhu studia se budete zdokonalovat v angličtině a budete mít možnost část studia strávit na některé zahraniční univerzitě, evropské, či mimoevropské.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Ochranu a tvorbu krajiny

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Naší první průvodkyní je Kristýna Wiśniewská z naší katedry fyzické geografie a geoekologie. Pokud vás fascinuje příroda a vadí vám její ničení, třeba se najdete právě v její milované Ochraně a tvorbě krajiny, kde můžete po studiích zkusit ovlivnit nejen svou budoucnost...

Co od vás očekáváme?

Předpokládáme znalosti fyzické geografie, obecné ekologie a biodiverzity, vše v rozsahu bakalářského stupně. Velmi se Vám budou hodit i základy geoinformačních technologií. Přicházíte-li z příbuzných oborů, je možné doplnění znalostí v průběhu studia.

Co se naučíte?

Absolvent studia má hluboké znalosti struktury a fungování krajinné sféry. Je schopen popsat a mapovat strukturu krajiny a její jednotlivé složky a kriticky hodnotit roli člověka v krajině. Je velmi dobře vybaven v oblasti geoinformačních a distančních metod výzkumu a je schopen provádět terénní výzkum nejmodernějšími detekčními a mapovacími přístroji. Umí vyhodnocovat získaná data za využití matematicko-statistického aparátu a ovládá základní modely využívané v environmentální praxi. Chápe současné změny v krajině v souvislosti s vývojem Země ve čtvrtohorách. Absolvent je schopen zpracovat jednoduchý návrh grantového projektu a ovládá odbornou anglickou terminologii. Má přehled o legislativním zázemí ČR v oblasti ochrany a tvorby krajiny a zná principy územního plánování. Absolvent je schopen krizového přístupu při řešení různých typů negativních procesů v krajině a je schopen samostatně navrhovat vhodná opatření. Je orientován na kritický přístup a hledání alternativních a inovativních řešení.

Kde a jak se uplatníte?

Po absolvování magisterské specializace Ochrana a tvorba krajiny se uplatníte například v orgánech státní správy a samosprávy, v projekčních a poradenských firmách v oboru životního prostředí, zemědělství, lesnictví, územního plánování, ve firmách zaměřujících se na sběr, zpracování a interpretaci krajinoekologických dat, nebo v neziskových nevládních organizacích. Mezi potenciální zaměstnavatele patří odbory životního prostředí městských a krajských úřadů, odbory některých ministerstev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), katastrální úřady, Agentura ochrany a přírody ČR, Česká inspekce životního prostředí. V soukromém sektoru Vás mohou zaměstnat například firmy Ekotoxa, Geotest, T-mapy, SHOcart, ČSOP Salamandr, Arnika, a jiné. Můžete se uplatnit v odborných institucích, na pracovištích VŠ a ve výzkumných a vědeckých ústavech (AV ČR, ČHMÚ, VÚV, VÚLHM, VÚKOZ). Pokud Vás výzkum životního prostředí baví, lze také pokračovat v doktorském studiu (např. Environmentální geografie). Získané znalosti a dovednosti lze rozhodně uplatnit i při hledání zaměstnání v zahraničí u evropských institucí a mezinárodních organizací působících v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Konkrétní pracovní pozice

 • referent Oddělení ochrany přírody a zemědělství
 • referent Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí
 • specialista ochrany životního prostředí
 • projektant v oblasti životního prostředí
 • referent Oddělení péče o přírodu a krajinu se zaměřením na krajinotvorné programy
 • Ph.D. student Environmentální geografie
 • asistent na vědeckém pracovišti

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Písemná přijímací zkouška. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška je ve formě písemného testu v rozsahu 10 znalostních, v maximálním bodovém ohodnocení 100 bodů.

Okruhy znalostního testu (správně zodpovězená otázka = 10 bodů):

 • Základy environmentální geografie v rozsahu bakalářského studia, globální environmentální problémy, základy krajinného managementu
 • Základy fyzické geografie v rozsahu bakalářského studia
 • Základy obecné ekologie v rozsahu bakalářského studia
 • Biodiverzita rostlin, bezobratlých, strunatců, hydrobiologie

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.