Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

Studijní programZdravotně-sociální péče a rehabilitace
FakultaFakulta sociálních studií
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinované
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Studijní program v kostce

Interdisciplinarita je náročnou výzvou. Mezioborové propojení znalostí a dovedností vytváří příležitosti pro kreativní řešení složitých problémů. Studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace reaguje na rozmanité životní situace člověka a jeho blízkých ovlivněné závažnými změnami zdravotního stavu. K řešení soukolí překážek, s nimiž se setkávají, je optika jednoho oboru většinou krátká. Dovednost nahlížet na situace a překážky spojené se zdravím, nemocí či zdravotním postižením a možnosti jejich řešení z různých perspektiv předpokládá schopnost opustit pohodlné rámce, zajeté stereotypy a izolovaná řešení a odvahu vydat se na obtížnou cestu integrovaného přístupu.

Studijní program nabízí znalosti a dovednosti koncipovat, analyzovat, plánovat, realizovat, koordinovat, řídit a hodnotit mezioborové intervence zejména v oblasti koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče. Tyto znalosti a dovednosti vycházejí z principů integrované zdravotně-sociální práce. Studijní program poskytuje odbornou způsobilost k širokému uplatnění tam, kde je potřeba vytvářet a realizovat komplexní opatření v kontextu zdraví, nemoci či zdravotního postižení v mikro-mezo-makro úrovni společenské praxe.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme základní znalosti v oblasti zdraví a nemoci v úrovni bakalářského stupně nelékařských zdravotnických oborů nebo sociální práce nebo speciální pedagogiky.

Studijní program je vhodný především pro ty, kdo jsou otevřeni změnám v myšlení i jednání, respektují rozmanitost, zajímají je pohledy odjinud a mají zájem pracovat na rozvoji své osobnosti.

Co se naučíte?

Naučíte se především

 • pojmenovat a objasnit principy integrované zdravotně-sociální práce
 • porozumět komplexitě životní situace člověka se závažnou změnou zdravotního stavu v interakci s jeho prostředím
 • navrhovat, realizovat a vyhodnocovat intervence k řešení situací spojených se závažným zdravotním stavem v  mikro-mezo-makro úrovni praxe
 • vyjednávat postupy pro prevenci sociálního vyloučení lidí s dlouhodobě či trvale závažným zdravotním stavem
 • podporovat rozvoj neformální péče
 • koordinovat poskytování integrované péče nebo návazných služeb; hodnotit účinnost a efektivitu užitých postupů
 • jasně se vyjadřovat pomocí vědecké terminologie a dosáhnout významného porozumění v oblasti výzkumu na pomezí zdravotně-sociální práce

Kde a jak se uplatníte?

Uplatníte se zejména v institucích, které koordinují mezioborovou podporu a pomoc lidem s dlouhodobě či trvale závažným zdravotním stavem a/nebo jejich neformálním pečujícím. Jde o instituce veřejné správy, neziskové subjekty, případně i privátní zařízení zřizující či poskytující zdravotně-sociální a další návazné služby. Z oborového hlediska se jedná zejména o zdravotnická zařízení (rehabilitační centra, léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných), zařízení sociálních služeb (střediska rané péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, centra sociálně-rehabilitačních služeb ad.), služby zaměstnanosti (úřady práce, centra podporovaného zaměstnávání), komunitní služby (úřady územních samospráv, komunitní centra) ad.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium slučuje prvky prezenčního a distančního studia. Přímá výuka je omezena na několik setkání za semestr (tyto výukové dny nazýváme „tutoriály“), převážnou částí výuky je samostudium s využitím konzultačních hodin. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících. Počet tutoriálů za semestr se zpravidla liší podle studovaného ročníku, v průměru se jedná o 4 až 5 tutoriálů za semestr realizovaných v pátky a soboty, výuka je realizována v dopoledních i odpoledních hodinách. Studující jsou o termínech přímé výuky informováni před každým semestrem v dostatečném časovém předstihu. Samostudium je v každém předmětu podpořeno e-learningovým kurzem v informačním systému MOODLE.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
e-mail: ,
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.


Přijímací řízení

50
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

způsobilost k odbornému výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu

nebo

způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu

nebo

absolutorium minimálně bakalářského studijního programu se zaměřením na speciální pedagogiku.

Pro uchazeče/uchazečky o studium ze zahraničí absolutorium ekvivalentního typu a stupně vzdělání.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Písemný znalostní test realizovaný na PC:

Písemný test k prověření znalostí ze základů anatomie a fyziologie člověka a ze základů sociální práce.

Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u  přijímací zkoušky“ je stanovena na 20 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

 1. Merkunová Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada,2008.
 2. Matoušek, Oldřich a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010.
 3. Mahrová, Gabriela a kol. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace dokládají nejpozději do 20. března 2020 následující přílohy:

 1. Diplom a Diploma Supplement minimálně bakalářského studijního programu a úředně ověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ve shodě se zákonem č. 96/2004 Sb.;
  nebo
 2. Diplom a Diploma Supplement minimálně bakalářského studijního programu a úředně ověřenou kopii dokladu o získání způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (neplatí pro způsobilost získanou absolvováním studijních programů uvedených v § 110, odst. 4, písm. b) a odst. 5).
  nebo
 3. Diplom a Diploma Supplement minimálně bakalářského studijního programu se zaměřením na speciální pedagogiku.

Zahraniční uchazeči/uchazečky dokládají úředně ověřené kopie Diplomu a Diploma Supplement nebo, v případě, že vysoká škola nevydává doklad Diploma Supplement, úředně ověřenou kopii dokladu vysoké školy se seznamem všech absolvovaných předmětů v příslušném studijním oboru.

V případě, že uchazeč/ka koná Státní zkoušku v akademickém roce 2019/2020, dokládá u přijímací zkoušky potvrzení o studiu konkrétního programu a výpis absolvovaných (resp. v posledním semestru zapsaných) předmětů, Diplom a Diploma Supplement pak dokládá v případě, že

 1. byl/a navržen/a k přijetí,
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

Bez těchto dokladů nebude uchazeč přijat ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

Adresa pro zasílání příloh:
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií – studijní oddělení
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.