Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ekonomická geografie

Studijní program
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Studijní program připravuje odborníky v oblasti rozvoje obcí, měst a regionů. V rámci studia si osvojíte znalosti z oblasti ekonomické geografie, sociologie, demografie či veřejné správy. Významnou součástí jsou také předměty, které Vás seznámí s praktickým uplatněním geografie v oblasti regionálního rozvoje a při hledání řešení reálných problémů spojených s rozvojem území. V jiných předmětech si pak osvojí dovednosti z oblasti komunikace, projektového řízení, strategického plánování či prostorových analýz pomocí geografických informačních systémů. Při studiu ekonomické geografie se naučíte porozumět zákonitostem rozmístění a organizace měst, průmyslu, služeb, dopravy a zemědělství od lokální až po globální úroveň, což pak využijete v praxi při rozvoji vybraných území. Studijní program je určen pro každého, kdo chce zlepšovat fungování měst a regionů, zlepšovat život jejich obyvatel a celkově měnit svět k lepšímu.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Ekonomickou geografii a regionální rozvoj

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Alexandr Nováček z naší katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Jeho milovaná Ekonomická geografie a regionální rozvoj je pro všechny, kteří chtějí hledat budoucnost ve městech a regionech. Laboratoř najdeš ve světě kolem tebe a je jen na tobě, kam jej zkusíš posunout. S prvními krůčky ti pomůžou naši specialisté, kteří pomáhají městům i krajům posouvat se dál. Ovlivni nejen svou budoucnost a rozvíjej svět kolem sebe.

Co od vás očekáváme?

U nás se vám určitě budou hodit středoškolské znalosti zeměpisu, zejména z oblasti hospodářství a společnosti. Pokud jste nestudovali na gymnáziu a hlubšími znalostmi v této oblasti nedisponujete, není to v žádném případě překážka ke studiu u nás. V úvodních semestrech jsme schopni na všem společně zapracovat. Předpokládáme váš zájem o dění v místě vašeho bydliště či jeho širším okolí, zejména s ohledem na to, jaké problémy dané místo trápí. Pro budoucí uplatnění absolventů v oblasti územního rozvoje je klíčový osobní kontakt, komunikace a spolupráce s dalšími odborníky (architekty, urbanisty, politiky apod.), ale také laickou veřejností například v podobě moderování setkání s místními občany. Proto je důležitá ochota pracovat na zlepšování komunikačních a prezentačních dovedností v českém i anglickém jazyce. Součástí studijního programu je pravidelná nabídka zahraničních exkurzí a široké možnosti studia v zahraničí.

Co se naučíte?

Jako absolventi programu Ekonomická geografie a regionální rozvoj:

 • budete schopni získávat, zpracovávat a interpretovat důležité informace a data nejen z oblasti rozvoje měst a regionů;
 • budete mít schopnost porozumět informacím o území a vyvozovat z nich závěry;
 • budete schopni určit a hodnotit aktuální faktory a procesy, které ovlivňují rozvojové trendy zkoumaných území;
 • budete ovládat geografické informační systémy pro tvorbu grafických a mapových výstupů;
 • získáte schopnost koncepčního a prostorového myšlení;
 • budete schopni komunikovat a prezentovat v českém a nejméně jednom světovém jazyce.

Kde a jak se uplatníte?

Po našich absolventech je velká poptávka. Ať už skončíte s bakalářem nebo vyšším titulem můžete pracovat v institucích státní správy a samosprávy jako analytici, územní plánovači či členové týmů v oblasti tvorby a realizace strategických plánů rozvoje obcí a měst, řídící pracovníci či řadoví zaměstnanci na jednotlivých odborech městských či krajských úřadů. Významnou oblastí je projektové řízení, kde můžete působit v oblastech přípravy, realizace či managementu projektů, a to nejen u místních samospráv, ale i u komerčních subjektů. Schopnost pracovat s prostorovými daty s využitím GIS nalezne dobré uplatnění mimo jiné například v developerských společnostech či institucích zabývajícími se plánováním rozvoje území jako je MAPPA Ostrava či IPR Praha.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Výuka v kombinované formě zahrnuje jak formy prezenční, tak i distanční výuky. Distanční formy zahrnují zejména samostudium, samostatnou práci na seminárních úkolech a to v rámci volného času každého studenta. Prezenční přímá výuka probíhá v pátečních čtyřhodinových blocích od 9.10-12.25 a následně od 13.20-16.30, přičemž v průběhu jednoho pátku mají studenti výuku dvou předmětů (jeden v dopoledním bloku a druhý v odpoledním). Každému předmětu jsou většinou věnovány 3 čtyřhodinové bloky tj. celkově 12 hodin přímé výuky v semestru na každý předmět. Vzhledem k nestejnému počtu povinných a povinně volitelných předmětů v rámci jednotlivých semestrů je počet termínů páteční výuky nestejný, většinou se jedná o 8-10 pátků (semestr má 13 týdnů) za semestr. Veškerá výuka probíhá na učebnách budovy L a M na Hladnově (ul. Chittussiho), kde je výborná dostupnost trolejbusovými linkami z hlavního vlakového i autobusového nádraží v Ostravě.

Přijímací řízení

70
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška formou motivačního pohovoru proběhne v jazyce českém, a to v délce maximálně 15 minut. Cílem je zjistit motivaci a zájem studenta ke studiu vybraného geografického studijního programu na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Smyslem motivačního pohovoru není ověřování znalostí. Uchazeč je povinen se dostavit na stanovený termín přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru osobně.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 19. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.