Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Intenzivní péče

Studijní program
Intenzivní péče
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Intenzivní péče je atraktivní program, který láká svojí dynamikou, vysokými nároky na znalosti a dovednosti odborné i technické a také osobnostní kvality. To vše vyžaduje specialistu s vysokoškolským vzděláním magisterského typu. Ze strany zdravotnických zařízení v celé republice je extrémní poptávka po vysokoškolsky vzdělaných sestrách specialistkách. Obsah i rozsah specializačního vzdělávání programu Intenzivní péče je zakotven v navazujícím Mgr. studiu Intenzivní péče, který výrazně prohlubuje vědomosti i dovednosti sester ve vysoce specializované péči o kriticky nemocné pacienty. Práce v oblasti Intenzivní medicíny klade velké nároky na nelékařské pracovníky jak po stránce odborné, tak na jejich psychickou i fyzickou odolnost. Rozvoj programu přinesl v posledních letech nové diagnostické a léčebné postupy, řadu závažných etických otázek a vyžaduje samostatnost ošetřujícího personálu při obsluze vysoce specializované zdravotnické techniky. Studium nabízí praktické předměty vyučované odborníky z praxe, odbornou praxi vedenou zkušenými mentory, úzkou spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava, možnost absolvovat odbornou stáž v zahraničí, spolupráci katedry s Českou společností ARIM, Společností pro studium a léčbu bolesti a Česko-Slovenským fórem pro sepsi.

Co od vás očekáváme?

Studijní program Intenzivní péče je navazující magisterský program. Předpokladem jsou tedy znalosti a dovednosti všeobecných sester - absolventů bakalářského typu studia. Praxe v oboru je výhodou. Očekáváme od vás nadšení pro studium, ochotu se vzdělávat a kolegialitu.

Co se naučíte?

Jako absolventi oboru budete schopni:

  • poskytovat specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů, u kterých hrozí nebo již dochází k selhání základních životních funkcí,
  • bezpečně provádět ošetřovatelské výkony, asistovat při diagnostických a léčebných výkonech a intervencích dle platné legislativy,
  • kompetentně používat přístrojové vybavení specifické pro prostředí intenzivní péče,
  • poskytovat rehabilitační výkony zaměřené specificky na pacienty v kritickém stavu,
  • znát a bezpečně provádět postupy BLS a ACLS,

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi programu budete schopni:

  • poskytovat specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů na všech úrovních intenzivní péče, resuscitační péče
  • poskytovat specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů v přednemocniční péči, urgentní péči
  • manažerských dovedností v podmínkách intenzivní péče, urgentní péče, přednemocniční péče
  • aplikovat nejnovější poznatky vědy a výzkumu do klinické praxe
  • podílet se na vzdělávání NLZP pro přípravu na klinickou praxi v podmínkách intenzivní, urgentní a přednemocniční péče.

Konkrétní pracovní pozice

sestra pro intenzivní péči včetně pracovních funkcí na různých úrovních managementu

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium klade důraz především na samostudium. Slučuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia, skládá se z kontaktní přímé výuky, samostudia, individuálních či skupinových konzultací s vyučujícími a ze samostatné individuální či skupinové práce studujících.

Prezenční část výuky bude probíhat jednou za 14 dnů. Výukové dny jsou (po většinu studia) středa a čtvrtek od 7:30 hod. do 19.00 hod. Výjimku tvoří letní semestr 1. ročníku – výukové dny jsou čtvrtek a pátek od 7:30 hod. do 19.00 hod. Tyto výukové dny nazýváme „tutoriály“, mají formu převážně blokové výuky. Tutoriály nejsou běžnou přednáškou, zahrnují také konzultace, procvičení nastudované látky, dále slouží k rozboru hodnocení. Povinná účast závisí na konkrétním kurzu, praktická výuka (semináře, cvičení) je povinná vždy.

V každém semestru proběhne jeden až dva třídenní studijní tutoriály, kde je požadována povinná účast, kdy součástí je i výuka v simulačním centru. Teoretické bloky a cvičení vedou akademičtí pracovníci a odborníci z praxe. Praxe probíhá pod vedením mentorů klinické praxe (fakultní nemocnice). Praxi je možné vykonávat po ukončení teoretického bloku.

Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Konzultovat lze osobně, telefonicky, e-mailem i virtuálně. Pro online komunikaci mezi studujícími navzájem i mezi studujícími a vyučujícími využíváme prioritně platformu MS Teams, případně jinou dle dohody.

Samostudium je podpořeno e-learningovými kury v informačním systému MOODLE. E-kurz kromě studijních materiálů obsahuje zpravidla i různá interaktivní cvičení a aktivity nebo testy ověřující nabyté znalosti. MOODLE lze rovněž také využít pro komunikaci mezi spolustudujícími a pro kontaktování vyučujících.

Univerzita dále nabízí řadu přístupů a softwaru (např. Office365, Eduroam, CitacePro, Bookport).

Povinnou součástí studia je odborná praxe v rozsahu 400 výukových hodin s požadavkem 100% účasti. Praxe je realizována na specializovaných pracovištích intenzivní, resuscitační a urgentní péče s preferencí fakultních nemocnic. Praxi je nutné vykonat dle daných sylabů, nelze uznat v jiných formách náhrady.

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

1.2. Intenzivní péče – kombinovaná forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mají kvalifikaci a kompetence, jež by v minulosti splnily podmínky registrace v oboru Všeobecná sestra (tzn. mají kvalifikace všeobecné sestry, všeobecné ošetřovatelství v rámci bakalářského studia nebo středoškolského studia nebo vyššího odborného studia) a mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru Všeobecná sestra/Všeobecné ošetřovatelství nebo Zdravotnický záchranář/Zdravotnické záchranářství. Kdy v rámci celkového bodového hodnocení bude tento stav obodován (absolvent příslušného bakalářského studijního programu / oboru = 1 bod, absolvent jiného bakalářského studijního programu / oboru = 0, kvalifikace všeobecné sestry, všeobecné ošetřovatelství v rámci bakalářského studia nebo středoškolského studia nebo vyššího odborného studia = 1 bod, nesplnění této podmínky = 0 bodů). Nedodá-li uchazeč požadované dokumenty týkající se typu bakalářského studijního programu v termínu, bude uchazeči přiděleno 0 bodů. Při nesplnění této dílčí podmínky, nemůže být uchazeč přijat ke studiu

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný znalostní test - odborná problematika ošetřovatelství v intenzivní péči. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď budou přiděleny 2 body.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 25 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a/nebo nesplnil požadavek na kvalifikaci - nebude přijat ke studiu.

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný test a ústní pohovor.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky: není stanoven.

1.3. Ústní přijímací zkouška

[1] Intenzivní péče (kombinovaná forma).

[1.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.

[1.2] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[1.3] Každý uchazeč, který získá méně než 20 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[1.4] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru: Zjistit motivaci pro studium oboru, zájem o obor, zjistit předpoklady pro vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.

[1.4.1] Povinné dokumenty k pohovoru doručené na studijní oddělení do 15. března 2024: Potvrzení o realizované klinické praxi v oboru. Návrh své závěrečné práce. Zahraniční zkušenosti v oboru (odborná stáž, studijní pobyt, klinická praxe). Prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.)

[1.5] Seznam okruhů pro ústní část přijímací zkoušky – ústní pohovor je tento:

[1.5.1] Odborná praxe (minimálně dvouletá) v oboru intenzívní péče: Bodové hodnocení: 0 – 15 bodů (10 let a více = 15 bodů, 5 – 9 let = 10 b, 2 – 4 roky = 5 b., méně než 2 roky = 0 bodů)

[1.5.2] Návrh diplomové práce, motivace ke studiu: Bodové hodnocení: 0 – 30 bodů

[1.5.3] Přednosti uchazeče (volnočasové aktivity – odborné konference, publikační činnost v oboru, zahraniční zkušenosti apod.): Bodové hodnocení: 0 – 15 bodů

[1.5.4] Celkový výsledek přijímací zkoušky je dán součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný test (minimum 25 bodů) a ústní část přijímací zkoušky (ústní pohovor minimum 20 bodů). Celkové minimum – 45 bodů.

[1.6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[1.7] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky: není stanoven.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie člověka: Cytologie, genetika, funkční anatomie tkání, pohybový systém – kosti, svaly, krev, krevní oběh, mízní soustava, dýchací systém, trávící systém, termoregulace, močový systém, kožní ústrojí, látkové řízení organismu, žlázy s vnitřní sekrecí, nervové řízení organismu, CNS, smyslová ústrojí, pohlavní systém.

Fyziologie a patofyziologie: Zevní faktory vzniku nemocí, fyziologie a patofyziologie buňky, obecná fyziologie dráždivých systémů, fyziologie a patofyziologie imunity, fyziologie a patofyziologie krve, fyziologie a patofyziologie tělesných tekutin, acidobazická rovnováha, fyziologie a patofyziologie oběhového systému, fyziologie a patofyziologie respiračního systému, fyziologie a patofyziologie trávení a vstřebávání, fyziologie a patofyziologie metabolismu a výživy, fyziologie a patofyziologie vylučovacího systému, fyziologie a patofyziologie endokrinního systému, fyziologie a patofyziologie stresové reakce, fyziologie a patofyziologie svalů a pohybu, fyziologie a patofyziologie periferního a autoimunitního systému, fyziologie a patofyziologie CNS, fyziologie a patofyziologie somatosenzorického systému a bolesti, fyziologie a patofyziologie čichu a chuti, fyziologie a patofyziologie vestibulárního systému a sluchu, fyziologie a patofyziologie zrakového systému, fyziologie a patofyziologie kůže a termoregulace.

Teorie ošetřovatelství: Ošetřovatelství jako samostatný obor, konceptuální modely, ošetřovatelský proces, potřeby pacienta v IP, skórovací systémy v IP.

Základy intenzivní péče: Základní výkony k zajištění vitálních funkcí, základy monitorování v IP, respirační insuficience, UPV a kyslíková terapie, šok, sepse, MOF, MODS, nozokomiální infekce v IP, akutní stavy v IP: kardiovaskulární systém, GIT, renální systém, krev, nervový systém, endokrinní systém, pediatrie; akutní intoxikace, úrazy, neodkladní resuscitace, přehled nejčastěji užívaných farmak v IP, základy anesteziologie – celková a regionální anestezie.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

ŠEVČÍK P. a KOL. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
BARTŮNĚK, P. a kol. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 712 s. ISBN 978-80-247-4343-1.
STREITOVÁ, D. a kol. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. 159 s. ISBN 978-80-247-5215-0
ZADÁK ZDENĚK, HAVEL EDUARD A KOLEKTIV. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0282-2.
ILCOR guidelines 2015
https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2015_mimoradne-vydani.pdf
PENKA M, a KOL. Krvácení. Praha: Galén, 2014. ISBN: 978-80-247-0689-4
SALAJ P. Poruchy hemostázy. Praha: Maxdorf Jesenius. 2017. ISBN: 978-80-7345-513-2
ČERNÝ V. a KOL. Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-994-2.
KAPOUNOVÁ G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1830-9.
PARILLO JE et al. Critical Care Medicine, Principles of Diagnosis and Management in the Adult,Hardbound. Mosby, 2007. ISBN 0-323-04841-2.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.