Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí

Studijní program
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Studijní program připravuje odborníky v oblasti rozvoje obcí, měst a regionů. V rámci specializace na Udržitelný rozvoj a trh nemovitostí navíc získáte kvalifikaci zabývat se odbornou činností v oblasti developmentu, trhu nemovitostí a udržitelnosti lidských sídel a společnosti. Specializační kurzy jsou zaměřeny na územní plánování, udržitelný územní rozvoj, městský marketing, architekturu a památkovou péči, fungování trhu nemovitostí či finanční a právní aspekty územního rozvoje. V rámci studia mají studenti možnost absolvovat odbornou stáž pro zdokonalení jejich dovedností a prohloubení znalostí z oboru – ať v česku či zahraničí. Studenti mají rovněž možnost se zapojit do projektové a výzkumné činnosti katedry, čímž si zlepšují jejich budoucí postavení na trhu práce. Součástí studijního programu je pravidelná nabídka zahraničních exkurzí a široké možnosti studia v zahraničí. Studijní program je určen jak pro ty, kteří chtějí zlepšovat fungování měst a regionů, tak i těm kteří se chtějí stát realitními makléři či developery.

Co od vás očekáváme?

Samozřejmostí je bakalářský diplom z ekonomické geografie a regionálního rozvoje nebo příbuzného oboru. Budou se vám hodit základní znalosti v oblasti sociální a ekonomické geografie, veřejné správy, teorie a praxe lokálního a regionální rozvoje. Předpokládáme zájem studenta o aktuální celospolečenské dění v Česku v návaznosti na evropský i globální prostor. Očekáváme, že naši studenti chtějí být v rámci své budoucí profesní kariéry aktivními osobnostmi a že budou chtít přispět k udržitelnému hospodářskému i sociálnímu rozvoji Česka.

Co se naučíte?

Jako absolventi programu Ekonomická geografie a regionální rozvoj se specializací Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí:

 • budete mít hlubší znalosti a dovednosti z disciplín ekonomické geografie, regionálního rozvoje a územního plánování;
 • budete schopni určit a hodnotit hlavní faktory a procesy ovlivňující rozvoj území;
 • budete schopnost využívat různé metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu pro potřeby územního rozvoje a analýzy trhu nemovitostí;
 • budete mít schopnost kriticky myslet, samostatně navrhovat řešení a přinášet doporučení v oblasti regionálního rozvoje;
 • budete schopni debatovat a prezentovat anglicky o odborných tématech.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi tohoto programu nacházejí široké spektrum uplatnění. V institucích státní správy a samosprávy můžete pracovat jako analytici, územní plánovači či členové týmů v oblasti tvorby a realizace strategických plánů rozvoje obcí a měst, řídící pracovníci či řadoví zaměstnanci na jednotlivých odborech městských či krajských úřadů. Významnou oblastí je projektové řízení, kde můžete působit v oblastech přípravy, realizace či managementu projektů, a to nejen u místních samospráv, ale i u komerčních subjektů. Schopnost pracovat s prostorovými daty s využitím GIS nalezne dobré uplatnění mimo jiné například v developerských společnostech či institucích zabývajícími se plánováním rozvoje území jako je MAPPA Ostrava či IPR Praha. V oblasti trhu nemovitostí naleznete uplatnění u soukromých společností a realitních kanceláří, kde může působit jako analytici trhu s nemovitostmi, tvůrci cenových map či odborní poradci při hledání vhodných investičních příležitostí.

Konkrétní pracovní pozice

Absolvent specialista na udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí nalezne uplatnění u soukromých společností a realitních kanceláří, kde může působit jako analytik trhu s nemovitostmi, tvůrce cenových map či odborný poradce při hledání vhodných investičních příležitostí. V oblasti veřejné správy pracuje na odborech územního plánování.

Současně se snažíme naše studenty připravovat tak, aby byli schopni pokračovat v doktorském studiu Ekonomické geografie a regionálního rozvoje na naší fakultě, ale také na jiných domácích i zahraničních univerzitách.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška formou motivačního pohovoru proběhne v jazyce českém, a to v délce maximálně 15 minut. Cílem je zjistit motivaci a zájem studenta ke studiu vybraného geografického studijního programu na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Smyslem motivačního pohovoru není ověřování znalostí. Uchazeč je povinen se dostavit na stanovený termín přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru osobně.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.