Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Koncept - objekt - instalace

Studijní program
Intermediální umění
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
BcA.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ KONCEPT-OBJEKT-INSTALACE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ ORIENTOVANÉ NA KONCEPTUÁLNÍ PRÁCI S PROSTOREM A HMOTOU. JE VÝSOTNĚ INTERMEDIÁLNÍ, ZAMĚŘENÝ NA PROPOJOVÁNÍ A PRŮNIKY RŮZNÝCH FOREM UMĚNÍ, LIDSKÉHO POZNÁNÍ A ČINNOSTÍ.

Výuka v ateliéru Koncept-objekt-instalace je koncipována jako výchova vědomého a praktikujícího umělce, kriticky pracujícího nositele oborového talentu. Profesního obhájce sféry umění před laickým nevědomím, autora schopného invenčního řešení úkolů, schopného formálně i obsahově vícevrstevnaté komunikace, vedeného k samostatnosti a odpovědnosti nejen ve vztahu k vlastní tvorbě, ale i k vlastnímu jednání. Důraz je kladen na tvůrčí myšlení, jež dovede různá umělecká média kombinovat a propojovat a umí pracovat komplexně a inovativně, je si vědomo jednoty obsahu a formy uměleckého díla a dokáže cílevědomě budovat vlastní výtvarný názor a své specifické výrazové prostředky. Cílem je dát studentům vynikající umělecké vzdělání a odbornou oborovou průpravu, čímž se rozumí v podstatě formálně neomezený umělecký projev s důrazem na intermedialitu, tedy schopnost poradit si technicky i technologicky při volbě jakéhokoli média, samozřejmě s ohledem na vlastní schopnosti a jejich další možný rozvoj.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Koncept - objekt - instalace

Konceptuální práce s prostorem a hmotou, propojování a průnik různých forem umění.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium je zájem o současné umění, schopnost orientace v současném světě, schopnost kreativního myšlení a touha nalézat osobitá řešení. Základem je kresba jako nástroj přemýšlení a vizuální komunikace. Výhodou je základní znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti s akcentem na umění po roce 1945.

Co se naučíte?

Jako student programu se naučíte:

 • samostatnému tvůrčímu myšlení
 • spolupracovat s externími subjekty
 • pracovat v týmu
 • prezentovat a organizovat prezentace vlastní umělecké práce
 • kritické sebereflexi
 • vytvářet odborný text
 • volit vlastní témata a směřování vlastní práce
 • různorodé technologie a možnosti produkce uměleckého díla
 • přesvědčivě realizovat umělecký záměr
 • pokročile pracovat s materiálem a prostorem
 • vyhledávat, zpracovávat a kriticky posuzovat informace
 • vnímat současnou uměleckou scénu
 • základy managementu a produkce uměleckého díla

Kde a jak se uplatníte?

 • umělec ve svobodném povolání
 • kurátor výstav a galerista, výtvarný publicista a animátor současného umění
 • odborný pracovník ve školství (umělecké obory)
 • pracovník ve filmových a animačních studiích
 • grafický designér, designér pro potřeby audiovizuální mediální tvorby
 • kreativní pracovník pro reklamu a výstavnictví
 • manažer kulturních institucí, nadací a občanských sdružení

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: portfolio domácích prací. Žádné další přílohy ani maturitní vysvědčení uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška je dvoukolová, v 1. kole se hodnotí domácí práce uchazeče.

 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF vkládá uchazeč komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) jako přílohu k e-přihlášce.

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky, nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu. Každý uchazeč, který získá 10 bodů v této části přijímací zkoušky, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací a postoupí do 2. kola přijímací zkoušky, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí:

 • talentová - praktická: uchazeč plní zadané úkoly dle zvolené specializace. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
 • ústní část přijímací zkoušky má podobu rozpravy nad domácími pracemi a pohovoru zaměřeného na všeobecný rozhled v oblasti dějin umění a výtvarných umění před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 30 bodů.

Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce – portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • fotodokumentaci vlastní tvůrčí práce
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér

2. kolo přijímací zkoušky

 • kresba hlavy nebo půlfigury podle živého modelu
 • zadaný úkol: téma bude zadáno vedoucím ateliéru (instalace, komiks, objekt, video, fotografie, performance, atd.)
 • volný úkol – téma i formu volí uchazeč
 • uchazeči si donesou tyto pomůcky:
  Nářadí na materiálovou tvorbu – řezání, sbíjení, focení, zvuk, modelování a materiál dle vlastního uvážení a svých potřeb a možností.
  Náčrtník pro poznámky (součást prezentace).
  Materiál pro kresbu – malbu podle modelu do formátu max. 170x130 cm.
  Různý materiál podle charakteru předpokládané realizace, nářadí k montáži realizace.
  Materiál lze pořizovat kdekoli i v průběhu přijímací zkoušky.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • uchazeč prezentuje své domácí práce buď „in natura“ (ve složce a podobně) nebo v elektronické podobě (portfolio nebo obrázky ve formátu jpg nebo pdf)
 • orientace ve zvoleném oboru
 • všeobecný kulturně-společenský přehled uchazeče, znalosti z dějin výtvarné kultury a současného umění

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.