Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Pozoun

Studijní programInstrumentální hra
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programuprof. Dušan Foltýn

Studijní program v kostce

Navazující magisterský obor Hra na pozoun je zaštiťován renomovanými pedagogy s bohatou koncertní činností. Vzdělávání je provázáno se získáváním praktických zkušeností. Na výuku hry na nástroj jsou úzce navázány další aktivity, které vám pomohou získat zkušenosti a znalosti v oboru. Součástí studijního programu je studium orchestrálních partů, hra z listu a také orchestrální praxe po celou dobu studia. Samozřejmostí je možnost být součástí komorního souboru vedeného zkušeným pedagogem a aktivní účast na koncertech a jiných produkcích pořádaných naší fakultou.

Výuka hudebně teoretických disciplín poskytuje studentům podrobný vhled do problematiky autentické interpretace děl různých období. Součástí studia jsou workshopy, které naše fakulta pravidelně pořádá, a studenti jsou jejich nedílnou součástí. Tyto workshopy jsou vedeny významnými osobnostmi, které předávají našim studentům své pracovní zkušenosti.

Studenti se zapojují do orchestrálních projektů pořádaných univerzitou. Fakulta umění dlouhodobě spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Národní divadlem moravskoslezským a mnoha dalšími institucemi. Vybraní absolventi se pravidelně prezentují jako sólisté koncertů Janáčkovy Filharmonie Ostrava, či dalších orchestrů.

Co od vás očekáváme?

Podmínkou je úspěšně ukončené bakalářské studium a vykonání přijímací zkoušky s repertoárem určeným pro daný studijní obor. Samozřejmostí je pak zájem o studium hudby a schopnost osvojit si nové poznatky z oblasti hudební praxe i teorie.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • Budete ovládat hru na nástroj na profesionální úrovni
 • Budete umět pracovat v komorních formacích a vzájemně se inspirovat a podílet se na vedení těchto souborů
 • Budete schopen pracovat s hudebním materiálem správně ho interpretovat v praxi
 • Budete znát hudebně teoretické zákonitosti a orientovat se v  problematice stylové interpretace
 • Budete umět pracovat v organizačních týmech při realizaci hudebních projektů

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent navazujícího magisterského studijního programu najdete široké uplatnění jako sólista, hráč v orchestrech, či různých komorních seskupeních s širokou škálou možností zaměření od staré hudby až po hudbu moderní. Pracovní možnosti najdete i v hudebním školství, na různých typech škol vyučujících hudební obory.

Konkrétní pracovní pozice

 • Sólový hráč
 • Hráč v orchestru, komorním orchestru
 • Člen komorního souboru
 • Učitel
 • Projektový manažer pro hudební produkce

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.


Přijímací řízení

19
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou dílčích částí:

 1. talentová – hra na nástroj
 2. ústní – hudebně kulturní přehled

Talentová zkouška (ad a)
Talentová část přijímací zkoušky má podobu hry na hudební nástroj před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč si zajistí svého korepetitora na vlas)ctní náklady. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 70 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 50 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Ústní zkouška (ad b)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je přehled v kulturně hudebních disciplínách. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 15 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky: duben 2020
Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Fakulty umění nejpozději do 31. března 2020. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.
Místo konání: Sokolská tř. 17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky – hra na nástroj

Program v délce cca 60 minut.

 • Skladby 3 různých slohových období, přičemž alespoň jedno dílo musí být předneseno zpaměti.
 • Výběr programu je ponechán na uchazeči.

Zkušební komise posoudí i vhodnost zvoleného repertoáru.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • všeobecný kulturní přehled
 • dějiny hudby

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce MgA. Michal Bárta, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.