Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Digitální grafika ve virtuálním prostředí DD
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra grafiky a kresby
Anotace:Ateliér Digitální grafiky ve virtuálním prostředí (studium Double Degree) je cíleně koncipován jako pracoviště nových metod a technologií v grafice ve spolupráci se zahraniční vysokou školou - Instytut Sztuki Wydzial Artystyczny Universytet Slaski v Katowicach, jedná se o studia Double Degree. Jde o speciálně zaměřená studia na digitální grafiku, aplikovaná zejména ve formách virtuálního prostřední, jako např. počítačové hry, interaktivní webové aplikace, mapping atd. Jelikož takováto studia jsou velmi náročná na technologické vybavení a odborníky z praxe, chceme takto zaměřená studia nabídnout uchazečům ve spolupráci se zahraniční partnerskou školou US Katowice, která vybudovala specializované pracoviště na tvorbu a výuku počítačových her a již osm let realizuje bakalářský a navazující magisterský studijní obor Počítačové hry. Propojením technologického a pedagogického potenciálu Fakulty umění OU a Wydzialu Artystycznego US jsou připraveny podmínky pro realizaci výuky takto speciálně zaměřeného studia.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
- znalost prostředků digitálních technologií zejména ve virtuálním prostředí
- znalost využívání těchto médií k vlastním projektům nebo realizacím v rámci společenské poptávky
- základní znalosti týmové práce na multimediálním projektu
Odborné dovednosti:
- schopnost kreativního myšlení a práci v digitálním prostředí, a to nejen individuální, ale také týmové práci při koncipování a realizaci projektu
- schopnost využívání digitálních médií k vlastním projektům nebo realizacím v rámci společenské poptávky, např. počítačové hry, interaktivní aplikace
- schopnost své vize a fantazii aplikovat s využitím aktuálních digitálních prostředků na základě znalostí klasických výtvarných technik a technologií.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše - teze - zdůvodnění).

Požadavky k přijímací zkoušce:
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti
  • osobní projekt magisterského studia
  • všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 25. 4. 2019
náhradní termín: 30. 4. 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.