Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Didaktika dějepisu
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace:Cílem doktorského studia je vytvořit kompetence pro budoucí vědeckou činnost absolventů na takové
profesionální úrovni, která dovoluje samostatné bádání. Dovednosti absolventa zahrnují schopnosti
pracovat v odborných vědeckých týmech, samostatně formulovat originální badatelské otázky a
navrhovat témata zkoumání, shrnovat výsledky dosavadních bádání a účinně formulovat závěry,
vystupovat na odborných fórech a vědecky publikovat. Cílem je připravit vysoce kvalifikované
odborníky v oblasti didaktiky dějepisu, kteří pomohou zlepšit kvalifikační strukturu vysokoškolských
pracovišť připravujících učitele dějepisu.

Profil absolventa:Očekávané výstupy:
Absolvent studijního programu získává:
ad 1) odborné znalosti
- prokazuje hluboké znalosti českých i zahraničních teoretických koncepcí v oblasti didaktiky dějepisu
- dokáže vysvětlit odborné pojmy (historické vědomí, historická kultura, místa paměti, historické stereotypy...)
- disponuje znalostmi jednotlivých přístupů v metodologii pedagogického výzkumu (kvalitativní, kvantitativní, smíšený výzkum)
- zná detailně fáze výzkumu, tvorbu výzkumného designu, metody sběru a zpracování dat
- orientuje se v současném stavu českého i zahraničního oborově didaktického výzkumu
- má přehled o vybraných tématech pedagogické a sociální psychologie

ad 2) odborné dovednosti
- samostatně navrhuje témata bádání v oboru didaktika dějepisu
- samostatně řeší výzkumné problémy
- shrnuje výsledky svého zkoumání a formuluje závěry
- podílí se na koncipování a posuzování dějepisného kurikula
- vědecky publikuje v souladu se zásadami tvorby odborného textu a etiky vědecké práce

ad 3) obecné způsobilosti
- je schopen pracovat v odborném týmu
- komunikuje v cizím jazyce na odborných fórech
- umí srozumitelně prezentovat výsledky své práce širší odborné i laické veřejnosti


Doktorské studium oboru by mělo významně přispět k rozvoji odborné zdatnosti absolventů,
zlepšením teoretické připravenosti pozitivně ovlivnit schopnost interpretovat složité historické
problémy. Absolvent doktorského studia v oboru didaktika dějepisu je odborníkem na didaktiku
dějepisu, popřípadě a v odpovídající míře na další předměty humanitního a sociálního zaměření,
obsahující historické informace, který dokáže nabyté znalosti, dovednosti a schopnosti fundovaně
prezentovat v badatelské praxi, pedagogicko-psychologickém kontextu, i v širším kulturním a
sociálním prostředí. Erudice získaná specializačním studiem spolu s širším společenskovědním
základem, se znalostí specifických metod a technik práce i s jazykovou vybaveností by měla být
předpokladem pro uplatnění v širokém spektru vědeckých, školských, kulturních, správních ad.
institucí.Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní pohovor
Obsah přijímací zkoušky: Obsahem pohovoru je představení tématu zamýšlené disertační práce (stav historiografického poznání, pramenná základna, metodologie, náčrt obsahu zamýšlené práce).
Kritéria přijímací zkoušky: Maximální počet získaných bodů je 100. Pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je nutné dosáhnout celkového minimálního počtu 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:pohovor nepromíjíme
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .