Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Mathematics
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace:Studijní plány jsou vytvořeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity a Pravidly pro tvorbu studijních plánů studijních programů Ostravské univerzity, které jsou dostupné na webových stránkách univerzity.
V rámci studijního plánu je povinným základem mobilita/studijní stáž v zahraničí po dobu minimálně jednoho měsíce (nebo aktivní účast v mezinárodním projektu, jejíž výsledky bude prezentovat v zahraničí), publikace vědeckého článku v časopise s impact faktorem (alespoň ve stavu "schválený redakční radou časopisu"), účast na mezinárodní konferenci s příspěvkem v anglickém jazyce, vědecké semináře a předměty zaměřené na přípravu disertační práce.
Každému studentovi jeho školitel s ohledem na zaměření disertační práce stanoví alespoň čtyři odborné matematické předměty, ukončené zkouškou.
Další kredity bude moci doktorand získat za prezentace svých výsledků na tuzemské nebo mezinárodní konferenci, za další publikace s impact faktorem, za publikace v odborných recenzovaných časopisech a sbornících v anglickém jazyce, za další mobility nebo zahraniční stáže, za organizaci vědeckých činností nebo za účast na mezinárodním vědeckém projektu s výsledky publikovatelnými v zahraničí, za absolvování ucelených odborných a vzdělávacích kurzů a škol z oblasti matematiky (letní/zimní školy, ucelené workshopy) a za pedagogickou činnost (vedení cvičení v bakalářském nebo navazujícím magisterském programu), přičemž za pedagogickou činnost může student získat maximálně 10 kreditů.

Odborný dohled nad kvalitou studijního programu a kontrolu studia bude vykonávat Oborová rada doktorského studijního programu, složená z vybraných školitelů a externích odborníků. Předsedou Oborové rady bude garant studijního programu.
Profil absolventa:Absolventi doktorského studijního programu Matematika získají obsáhlé a hluboké odborné znalosti v profilových matematických oblastech v takové míře, že jsou schopni vědecky pracovat v matematice i jako odborníci v týmech řešících vědecké problémy z jiných oblastí, kde je matematika důležitou součástí formulace a řešení problému. Jsou schopni nalézat originální řešení, formulovat nové matematické poznatky a komunikovat je na mezinárodním fóru, pracovat v mezinárodním týmu a řešit složité úlohy prostřednictvím vhodné matematické teorie nebo navržením vhodných matematických modelů.

Absolventi umějí samostatně získávat další odborné znalosti a implementovat je, umějí samostatně formulovat a prezentovat dosažené výsledky odborné veřejnosti. Jsou schopni samostatně vystupovat na mezinárodních konferencích, vést vědecké semináře a publikovat ve vědeckých časopisech. Dovedou spolupracovat a komunikovat v angličtině na mezinárodní úrovni, být členy mezinárodních vědeckých týmů. Umějí podávat a řešit vědecké granty a projekty zaměřené na matematické disciplíny.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.