Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Český jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra českého jazyka
Anotace:Navazující magisterské studium programu Český jazyk a literatura, který je realizován ve variantách completus, maior a minor, je určeno primárně absolventům bakalářských programů Český jazyk a literatura, jejichž odborné znalosti a dovednosti dále rozvíjí a profiluje. Je zároveň otevřeno absolventům příbuzných, pomezních či podobně zaměřených bakalářských programů (zejména bohemistické bakalářské programy typu Obecná lingvistika, Literární věda).
Program tvoří základní teoretické předměty lingvistické a literárněvědné, doplněné o povinně volitelné disciplíny, které studentům umožňují specifickou profilaci volbou disciplín zaměřených jak teoreticky, tak prakticky. V lingvistické části tvoří náplň programu studium disciplín zaměřených na dějiny jazykovědy a vývoj myšlení o jazyce, doplněných o souhrnný přehled vývoje českého jazyka podaný prostřednictvím analýzy textů a základy empirického výzkumu v lingvistice. V části literární jsou pilířem studia dějiny starší české literatury, přehled světové literatury a představení žánrových aspektů literární komunikace.
Studenti mohou získané znalosti následně rozvíjet a prohloubit v doktorském stupni (obě bohemistické katedry FF OU disponují doktorskými programy Ph.D.). Struktura předmětů rovněž zohledňuje potřeby studentů vzhledem k uplatnění v praxi (absolventi mohou zastávat pracovní pozice redaktor, editor, publicista, pracovník nakladatelství či kulturních institucí, informačních, mediálních a překladatelských agentur apod.).

Studijní program bude realizován v těchto variantách:
1. completus (jednooborové studium),
2. maior (víceoborové studium s diplomovou prací z českého jazyka a literatury),
3. minor (víceoborové studium s diplomovou prací z druhého programu).

Cílem varianty completus je poskytnout komplexní bohemistické lingvistické a literárněvědné vzdělání s přesahy k mediální a publicistické praxi.
Cílem varianty maior a minor je přispět k přípravě kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni integrovat filologické aspekty programu Český jazyk a literatura s dalšími filologickými, společenskovědními a uměnovědnými programy (např. angličtina, němčina, ruština, polština, francouzština, historie, psychologie, základy společenských věd).
Profil absolventa:Odborné znalosti
Během a při absolvování dvouletého navazujícího magisterského studia programu Český jazyk a literatura student prokazuje znalosti soudobých směrů české a světové lingvistiky (viz disciplíny Dějiny lingvistiky; Vývoj myšlení o spisovné češtině), má přehled o vývoji českého jazyka (Komplexní analýza textů v diachronní perspektivě). Student prokazuje hluboké znalosti dějin české literatury, včetně nejstarších období, dovede objasnit základní etapy literárního vývoje (renesance, baroko, romantismus, realismus, modernismus, postmodernismus) nejen v kontextu domácím, ale rámcově též v kontextu evropském, resp. světovém (Starší česká literatura 1, 2; Kapitoly ze světové literatury 1, 2). Dokáže porozumět vybraným teoretickým konceptům, zejména literární genologii, dovede objasnit podstatu jednotlivých žánrů napříč literárními dějinami a komunikačními okruhy, včetně pop-literatury (Žánrové aspekty literární komunikace).

Odborné dovednosti a způsobilosti
Student dovede samostatně formulovat a tvůrčím způsobem řešit jazykovědný a literárněvědný problém (Seminář k závěrečné práci 1, 2), ovládá vybrané výzkumné metody (Empirický výzkum v lingvistice). Umí aplikovat teoretické znalosti při řešení konkrétních odborných problémů, např. definovat žánr, najít shody a odlišnosti literárního vývoje různých národních literatur (Žánrové aspekty literární komunikace; Kapitoly ze světové literatury 1, 2). Dokáže zhodnotit moderní jazykovědné a literárněvědné přístupy (Dějiny lingvistiky; Žánrové aspekty literární komunikace). Je vybaven dovednostmi komplexně interpretovat texty různých období (Komplexní analýza textů v diachronní perspektivě; Starší česká literatura 1, 2). Student je schopen pod vedením odborníků realizovat základní lingvistický a literárněvědný výzkum (Projektový seminář1, 2), formulovat výzkumné hypotézy, vést dialog na odborné téma, umí zadané téma písemně zpracovat (Seminář k závěrečné práci 1, 2).
Student je schopen dalšího vzdělávání i sebevzdělávání, je vybaven dovedností číst a interpretovat odbornou literaturu různého typu, a to i v cizím jazyce, zejm. v angličtině (Čtení odborného textu v cizím jazyce; Czech Literature in Central European Context; viz též disciplíny jeho druhého programu). Zvládá ústní i písemné projevy různých žánrů (Publicistické praktikum; Praktikum mluvené tvorby), včetně pokročilých schopností komunikace v cizím jazyce na úrovni B2, především v angličtině (zejména prezentace vlastní výzkumné práce, vytvoření anotace a resumé, četba odborných textů; viz též disciplíny jeho druhého programu).

Státní závěrečná zkouška se zaměřuje především na prověřování míry odborných znalostí a odborných způsobilostí. Vypracování diplomové práce, její obhajoba a vedení dialogu při státní zkoušce prověřuje také obecné způsobilosti (psaní textů různých žánrů, a to i v cizím jazyce, komunikační a argumentační způsobilosti apod., viz Součásti SZZ a jejich obsah).

Výsledný profil absolventa se v případě variant maior a minor odvíjí také od druhého programu ve sdruženém programu.Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:kombinovaná: písemná/ústní
Přijímací zkouška se skládá z písemné části (český jazyk) a ústní části (česká literatura).
Obsah přijímací zkoušky: Jazyková část má formu písemného testu. Test prověřuje znalost témat, která byla součástí bakalářského studia, zejména normativní mluvnice, včetně lingvistické terminologie, a odpovídající vědomosti a orientaci v jazykovědné bohemistice (např. časopisy, instituce, příručky, slovníky apod.).
Literární část má podobu ústního pohovoru. Uchazeč předloží seznam pročtené a prostudované krásné a odborné literatury, na jehož základě se vede volná rozprava. Uchazeč musí prokázat znalosti základní literárněvědné terminologie, obeznámenost se základními příručkami literární historie a teorie, se slovníky a literárními dějinami, s literárními časopisy.
Kritéria přijímací zkoušky: Výsledek pohovoru bude bodově ohodnocen přijímací komisí, pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout stanoveného počtu bodů.
Uchazeč může získat celkem 100 bodů, z toho maximálně 50 bodů z části písemné a maximálně 50 bodů z části ústní.
Prominutí přijímací zkoušky:Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: žádné.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .