Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Speciální pedagogika pro učitele
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra speciální pedagogiky
Anotace:Navazující magisterský studijní obor Speciální pedagogika pro učitele je spjat s bakalářským studijním oborem Speciální pedagogika na PdF OU. Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje poznatky získané v rámci bakalářského studia a především se orientuje na schopnosti zvládnout aplikaci současných vědeckých poznatků v souladu s posláním vysokoškolského studia. Studijní obor dále rozšiřuje odborné kompetence v oblastech metodologie oboru, komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod jako předpokladu efektivního vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Studenti jsou připravováni pro odbornou speciálně pedagogickou práci v základních školách speciálních a v základních školách s integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění předpisů následujících), v základních školách při zdravotnických zařízeních.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test odborného přehledu z oboru speciální pedagogika
Obsah přijímací zkoušky: Test odborného přehledu je dán okruhy ke státní závěrečné zkoušce z logopedie, psychopedie a psychologie v bakalářském studijním programu Speciální pedagogika realizovaného PdF OU.
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie bakalářského diplomu.
Určení příbuznosti oborů jako podmínka pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských oborů
Okruhy pro přijímací řízení: Speciální pedagogika (logopedie, psychopedie a psychologie)
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení

Přijímací test do navazujícího magisterského oboru Speciální pedagogika nebo Speciální pedagogika pro učitele budou uchazeči, kteří podají přihlášku na oba obory nebo formy, konat jen jednou. Dosažený výsledek bude dopsán ke všem přihlášeným oborům s tímto testem.
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.