Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Sociální pedagogika
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra sociální pedagogiky
Anotace:Magisterská Sociální pedagogika navazuje na koncepci bakalářského stupně. Na rozdíl od něj neposkytuje již široké základy oboru, ale studium je zaměřené na resocializaci a reedukaci (převýchovu) dětí, mládeže, příp. také dospělých. Obor připravuje absolventy schopné pedagogicky vést k pozitivnímu rozvoji především tzv. rizikové jedince a skupiny, kde je primárně zdrojem rizika nevhodné sociální prostředí. Jinak řečeno, objektem pedagogického působení jsou jedinci (a skupiny) se zvýšeným předpokladem psychického nebo sociálního selhání zejména v důsledku ohrožujícího sociálního prostředí. A
Magisterský stupeň studia je možné charakterizovat jako odbornou přípravu na výchovnou práci (především v jejím úzkém slova smyslu) v rodině, ve škole a v mimoškolním prostředí a také v ambulantních a rezidenčních specializovaných zařízeních jako jsou střediska výchovné péče, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, věznice apod.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test odborných znalostí v rozsahu státní bakalářské zkoušky studijního oboru Sociální pedagogika realizovaného Pedagogickou fakultou OU - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: témata státní bakalářské zkoušky oboru Sociální pedagogika
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí:


Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie bakalářského diplomu.


Okruhy pro přijímací řízení:

  1. Předmět pedagogiky

  2. Předmět sociální pedagogiky

  3. Sociální pedagogika ve vztahu k speciální pedagogice a sociální práci

  4. Biologická determinace člověka

  5. Procesy socializace a výchovy

  6. Výchova v rodině

  7. Týrané a zneužívané děti

  8. Pedagogické přístupy k převýchově (resocializace)

Organizace přijímacího řízení:

Přijímací test do navazujícího magisterského oboru Sociální pedagogika budou uchazeči, kteří podají přihlášku na obě formy (prezenční i kombinovanou), konat jen jednou. Dosažený výsledek testu bude těmto uchazečům zapsán k oběma přihlášeným formám.


Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.