Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Typ studia:magisterské
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:5 let
Maximální délka studia:7 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky
Anotace:Cílem studijního oboru je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání. Zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních, které respektují jak požadavky profese v oblasti rolí, činností a způsobilostí učitele, tak vývojová specifika a vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku. Obsah studia má interdisciplinární charakter. Pedagogicko-psychologická, oborová, oborově didaktická i praktická složka mají v obsahové struktuře studijního programu plnohodnotné postavení. Respektována jsou jak teoretická východiska pedagogiky, psychologie a souvisejících humanitních, společenských a přírodních věd, tak požadavky pedagogické praxe v oblasti primárního vzdělávání. Těžiště oborových didaktik je zaměřeno na předměty, které kvalifikovaný učitel vyučuje na 1. stupni základní školy, a to včetně anglického jazyka. Profilace studenta umožňuje systém průběžných a souvislých praxí a možnost účastnit se exkurzí, zahraničních studijních pobytů i tvůrčí a výzkumné činnosti. Cílem studia je systematický a cílený rozvoj profesních kompetencí jako otevřeného systému znalostí, dovedností, způsobilostí, postojů a hodnot. Profesní znalostní základna adeptů učitelství primárního vzdělávání zahrnuje znalosti pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické se zvláštním důrazem na humanistická východiska v pojetí dítěte v roli žáka a dětství jako svébytného vývojového období s důrazem na znalost cílů, smyslu a hodnot výchovy a vzdělávání, včetně znalostí filozofických, sociologických a historických východisek; s důrazem na specifika vnitřních a vnějších podmínek výchovy a vzdělávání a procesů učení dětí mladšího školního věku; s důrazem na znalost vzdělávacího prostředí, řízení a organizaci výukového procesu na 1. st. ZŠ, která je doplněna o znalost kurikula a jeho teorií, včetně znalosti klíčových kurikulárních dokumentů základního vzdělávání. Další dimenze je cílena na znalosti vyučovaného oboru, což v případě učitelů primárního vzdělávání zahrnuje celou šíři povinných a doporučených vzdělávacích oblastí RVP ZV. Znalost oboru je komplementárně rozvíjena spolu s didaktickou znalostí obsahu, jež vychází z psychodidaktického pojetí vzdělávacích teorií, v rámci kterých je rozvíjen integrativní pohled napříč obory pedagogika / didaktika, psychologie a vyučovaný obor. Východiskem praktické složky přípravy je reflektivní pojetí systému průběžných a souvislých pedagogických praxí a cílem je gradace rozvoje kontextuálních znalostí jako komplementarity subjektivně reflektovaných zkušeností, deklarativních a procedurálních znalostí oboru a profesních zkušeností z vlastní pedagogické praxe.
Profil absolventa:Profil absolventa formulujeme jako otevřený systém profesních kompetencí, jež obsahuje soubory znalostí, dovedností, schopností a postojů, které absolventům umožní kvalitně a kvalifikovaně vykonávat profesi učitele 1. stupně základní školy. Profesní kompetence učitele pojímáme jako otevřený a rozvoje schopný systém profesních kvalit, jež pokrývají celý rozsah výkonu profese v oblastech: Učitel a jeho osobnost; Učitel a jeho třída; Učitel, škola a její okolí. Dílčí znalosti profesních kompetencí formulujeme v oblastech tak, aby korespondovaly se zpracováním návrhu Profesního standardu učitele zástupci Konsorcia pedagogických fakult ČR.
1. Učitel a jeho osobnost
Oblast zahrnuje východiska zakotvená v profesní etice učitelství, osobnostní předpoklady výkonu profese, možnosti osobnostního a profesního rozvoje včetně průběžné a systematické sebereflexe.
Absolvent oboru Učitelství 1. st. ZŠ:
- zná, respektuje a naplňuje principy profesní etiky ve všech profesních oblastech a činnostech; dodržuje lidská práca, zná a respektuje Deklaraci práv dítěte;
- přistupuje k výkonu profese s vnitřní motivací, proaktivně a se zájmem;
- zná a využívá právní normy závazné pro výkon učitelské profese;
- respektuje a naplňuje etické hodnoty altruistického a demokratického chování; v profesním rozhodování a jednání vychází z humanistického pojetí dítěte jako rozvíjející se osobnosti; respektuje a ctí individuální, kulturní a sociální odlišnosti a specifika jednotlivých žáků;
- systematicky reflektuje (analyzuje, popisuje, vyhodnocuje a vysvětluje) průběh, výsledky a důsledky svého profesního rozhodování a jednání;
- systematicky reflektuje úroveň profesních kompetencí, plánuje další profesní rozvoj.
2. Učitel a jeho třída
Oblast zahrnuje jádrové dimenze učitelské profese ? osobnost žáka, procesy a podmínky jeho učení, výchovy a vzdělávání a procesy vyučování učitele ve fázích plánování, realizace a reflexe.
Osobnost žáka, procesy a podmínky učení
Absolvent oboru Učitelství 1. st. ZŠ:
- zná a respektuje individuální, osobnostně-vývojové, kulturní a sociální potřeby a zájmy dětí, specifika vzdělávacích potřeb, styly a podmínky učení;
- podporuje spravedlivý přístup a vytváření rovných příležitostí pro každého žáka;
- vytváří atmosféru respektu, tolerance a partnerství;
- demokraticky vytváří a respektuje pravidla školního života, je důsledný k jejich dodržování, vytváří transparentní systém odměn a sankcí, posiluje vnitřní kázeň žáků;
- rozvíjí třídní komunitu, sounáležitost, loajalitu a respekt mezi žáky;
- eliminuje rušivé chování a konflikty, zná a uplatňuje jejich konstruktivní řešení;
- podporuje a prasazuje demokratické zapojení žáků do správy a organizace školy;
- projevuje důvěru v úspěch žáka, podporuje a vytváří podmínky k jeho dosažení;
- vytváří podmínky a posiluje důvěru žáka ve vlastní schopnosti, klade důraz na motivující hodnocení a a sebehodnocení žáků;
- rozvíjí příležitosti k aktivnímu zapojení žáků do procesů výchovy a vzdělávání a spolupráci ve výuce;
- podporuje a posiluje odpovědnost žáků za své učení, klade důraz na vnitřní motivaci žáků k učení;
- podporuje u žáků kritické a samostatné myšlení; svobodný, autentický projev a jejich vlastní odpovědnost;
- při plánování výuky a osobnostního rozvoje žáků se orientuje na vyšší úrovně myšlení, prožívání, socializace a morálně - volního usuzování (vývojově dané zóny nejbližšího vývoje); zohledňuje přiměřenost učebních nároků na žáka v oblasti kognitivní, afektivní i psychomotorické;
- posiluje pozitivní vztah žáků ke škole, školní třídě a výuce.
Plánování výuky
Absolvent oboru Učitelství 1. st. ZŠ:
- zná závazné kurikulární dokumenty na úrovni státní (RVP ZV) a školní (ŠVP);
- je schopen se orientovat v ŠVP dané konkrétní školy, podílí se na jeho modifikaci a inovaci;
- zná specifika výukových cílů voblastech kognitivní, afektivní a psychomotorické pro žáky primárního vzdělávání; výukové cíle formuluje jasně, srozumitelně, konkrétně a kontrolovate

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Součástí předpokladů ke studiu oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ je vybrané spektrum schopností a dovedností uchazeče, které není předmětem testování u přijímací zkoušky. U studentů je kladen důraz a zřetelnou výslovnost bez řečových poruch jako součást komunikativních dovedností. Žádoucí jsou dispozice k výtvarným a hudebně pohybovým činnostem, které jsou v oboru vyučovány. Pro absolvování předmětů hudební výchovy jsou předpokladem schopnosti pěvecké a instrumentální (klavírní doprovod) interpretace hudebního díla v podobě lidových a umělých písní. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci studijního oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ na PdF OU nevyučuje. Pokud uchazeč ovládá hru na jiný hudební nástroj, tento nemůže nahradit hru na klavír. Ve výuce výtvarné výchovy je podporován tvořivý a autentický přístup k výtvarným činnostem.

Studium tělesné výchovy není podmíněno výkonnostními limity. Předpokladem je však schopnost absolvovat výuku předmětů tělesné výchovy bez zdravotních omezení.

Součástí studijního programu jsou rovněž předměty Anglického jazyka a literatury a Didaktiky anglického jazyka. Předpokládaná úroveň znalosti anglického jazyka uchazečů odpovídá stupni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.